Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Tryggt och säkert samhälle

Att skapa ett tryggt samhälle består av många olika delar. I Upplands-Bro satsar vi på socialt förebyggande arbete genom långsiktiga lösningar, som exempelvis utbildning, vårt trygghetscenter, uppsökande socialt arbete och föräldrastöd. Vi arbetar också med trygghet i nuet bland annat genom insatser i fysisk miljö, vuxennärvaro i utemiljön samt bevakning.

Kommunens mål är att alla i Upplands-Bro ska leva ett gott liv. En viktig grund för god livskvalitet är trygghet. Därför har kommunen de senaste åren gjort en stor satsning på social hållbarhet genom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Ett tätt samarbete sker inom kommunen, samt med externa aktörer för ökad trygghet i samhället.

Kamerabevakning

I Upplands-Bro finns ett flertal kameror uppsatta, bland annat vid skolor och fritidsgårdar. Kamerabevakning är en del i kommunens arbete för en trygg utemiljö.

Integritetsskyddsmyndigheten har information om vilka regler som gäller för kamerabevakning för privatpersoner, företag samt organisationer.

Polisen

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra brott. Områdespolisen har även i uppdrag att arbeta långsiktigt brottsförebyggande. Polisen har områdesverksamhet på plats i både Bro och Kungsängen.

Polisen finns på plats i sina områdeskontor i kommunen på tisdagar. Varannan vecka i Kungsängen och varannan i Bro.

Ett områdeskontor är en plats för möte, information och dialog. Här går det bra att lämna tips eller synpunkter till polisen, däremot går det inte att söka pass.

Områdeskontor Kungsägen

När?

Jämna veckor, tisdagar klockan 14-16

Var?

Områdeskontoret finns i kommunhuset, vid kontaktcenter som du hittar via huvudentrén.

Områdeskontor Bro

När?

Ojämna veckor, tisdagar klockan 14-16,

Var?

Trygghetscenter i Brohuset i Bro centrum

Räddningstjänsten Attunda

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Väktare

Väktare från Rapid bevakar kommunen i förebyggande syfte och är i tjänst alla dagar i veckan.

Trygghetscenter samlar alla våra trygghetssatsningar på en plats. Hit vänder du dig för att komma i kontakt med oss. Kontaktcenter har reception i anslutning till trygghetscenter och svarar på besökarnas frågor, hjälper till med kontakt med kommunen och myndigheter, bokningar och annan service.

Trygghetscenters arbete

Trygghetscenter arbetar för att olika funktioner och aktörer i kommunen ska arbeta mer effektivt tillsammans för en tryggare kommun. Målet är också att komma närmare och vara mer tillgängliga för kommuninvånarna.

Receptionen är bemannad via kommunens kontaktcenter.

Trygghetscenter

Brohuset, Bro Centrum 1, Bro Centrum, 197 31 Bro

Trygghets- och preventionsenheten

Trygghetscenter är en del av Trygghets- och preventionsenheten. Här finns samordning och strategiskt ansvar för arbete inom bland annat trygghet, brottsförebyggande arbete, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) folkhälsa, barnrätt och våldsförebyggande frågor inklusive våldsbejakande extremism, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck.

Fältgruppen

Fältassistenterna arbetar uppsökande och socialt förebyggande, med fokus på barn och unga. Här finns även projektledare som arbetar med GVI (Group Violence Intervention) och unga och samhällstillit.

Fältgruppen
Fältgruppen arbetar fredagar och lördagar klockan 16-01 samt vissa vardagkvällar. Vill du komma i kontakt med fältgruppen dagtid kan du ringa trygghetscenter via kontaktcenter, se kontakt ovan.
Brohuset, Bro centrum 1
197 31 Bro

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Engagera dig i ditt närområde – tillsammans skapar vi ett tryggare samhälle!

Grannsamverkan

Grannsamverkan är till för att öka trivseln i bostadsområdena och minska vardagsbrottsligheten. De som bor i ett område samarbetar, stödjer och hjälper varandra, håller koll på vad som händer och har tät kontakt med lokal polis.

Grannstödsförare

Grannstödsbilen åker varje dag i kommunen och bidrar till tryggheten. Förarna är frivilliga kommuninvånare och arbetar utan ersättning. Rekrytering sker av lokalpolis och kommun. Förarna utbildas bland annat i första hjälpen. I bilen finns också viktig utrustning som hjärtstartare. Upplands-Brohus deltar också i satsningen.

skicka din intresseanmälan till

Nattvandrare

Lokala föreningar genomför nattvandringar i kommunen fredag- och lördagskvällar och bidrar till social trygghet och medmänskligt stöd för barn och unga. I varje förening utbildas vandrarvärdar, en utbildning som sker i samarbete mellan kommun och polis.

Trygghetsvandringar

Kommunen ordnar regelbundet trygghetsvandringar där de som bor, vistas eller verkar i ett område kan peka ut otrygga platser. Utöver kommunen deltar polis, räddningstjänst, bostadsbolag, PRO, grannstödsförare samt föreningar och civilsamhälle.

Trygghetsvandringar 2023

Torsdag 5 oktober klockan 17:00 i Kungsängen. Samling Dagcentralen, Torget 4

Torsdag 12 oktober klockan 17:00 i Brunna. Samling i Hagnässkolans matsal

Vill du gå med på trygghetsvandring? Skicka in din anmälan via mejl.

Har du inte möjlighet att delta på våra trygghetsvandringar kan du meddela otrygga platser geonm vår e-tjänst.

Vad är den trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är en samverkan mellan allmänheten, kommunen och andra aktörer i samhället. Tillsammans inventerar vi ett ormråde för att identifiera otrygga platser. Under vandringen finns tillfälle att utbyta tankar och synpunkter.

Varför trygghetsvandrar vi?

Då trygghet är något subjektivt önskar vi att så många som möjligt vandrar med oss för att vi ska kunna utvärdera platser från olika perspektiv. Du som bor och vistas på en plats är också den som känner till platsen bäst. Det hjälper oss att rikta våra trygghetsinsatser utifrån vad du upplever som viktigast.

Det handlar inte bara om direkta åtgärder utan kan även vara information som är viktig att ha med sig för exempelvis polis och väktare i sitt dagliga arbete.

Vad händer under en trygghetsvandring?

Vi har ett digitalt system där händelser som upplevs otrygga registreras. Men hjälp av en kartbild kan vi se platser där händelser har rapporterats. Vi har även den trygghetsundersökning som gjordes december 2022 och de platser som medborgare markerade som otrygga som grund. Utöver det samlar vi även in synpunkter från andra, som exempel får vi med ett barnperspektiv genom att be skolor och fritidsgårdar om hjälp för att prata med eleverna om de upplever att det finns otrygga platser där de vistas på fritiden. Medborgare kan även registrera otrygga platser genom vår e-tjänst på kommunens hemsida.

Allt material vi fått in innan vandringen ligger till grund för den plan vi gör för var vi vandrar tillsammans. Under vandringen antecknar vi och tar bilder.

Vad händer efter en trygghetsvandring?

Efter vandring sammanställer vi en lista och ser till vem som åtgärdar vad. Ibland kan det komma fram sådant som kommun eller fastighetsbolag inte kan påverka, då försöker vi få kontakt med de som äger platsen för att delge dem den information som framkommit.

Här hittar du viktig information som kan vara bra för dig att känna till både före och under en kris.

Ingen innehållsförteckning finns

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skador när de inträffar. Den kommunala räddningstjänsten ansvarar bland annat för brandbekämpning och trafikolyckor.

Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga för hur olika kriser ska hanteras – före, under och efter en kris.

Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) ger råd till dig som privatperson och ger tips på hur du kan förebygga olyckor och skador i hem- och fritidsmiljö samt hur du bör agera när olyckan eller krisen är framme.

1177 informerar om hälsa och förebyggande vård samt om hur vården fungerar i Sverige. Här finns information, kunskap, råd och inspiration utifrån olika ämnen.

SMHI ger information om aktuellt väder, utfärdade vädervarningar, risk för vattenbrist, risker med eldning i samband med torrt väder.

Civilförsvarsförbundet informerar om hur du kan förbereda dig hemma samt hur de bidrar i samhällets krisberedskap.

Här har vi samlat information om sådant du behöver veta vid en eventuell kris. Hur du får information och vad som är kommuens respektive ditt eget ansvar.

Information vid en kris

När något inträffar försöker kommunen informera berörda och övriga invånare så snabbt som möjligt. I första hand via kommunens webbplats. Även våra sociala medier, till exempel Facebook används.

Vid allvarligare samhällsstörningar går information ut via radio genom P4 och TV.

113 13 är ett nationellt informationsnummer och är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten kan också via tjänsten lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka.

Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad.

När du hör signalen ska du:

 • Gå inomhus.
 • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
 • Lyssna på radio genom P4 för information.

Att faran är över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas

Signalerna Viktigt meddelande och Faran över testas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

VMA i Upplands-Bro

I Upplands-Bro finns tio sirener för VMA-signaler. De sitter runt om i kommunen för att nå så många kommuninvånare som möjligt.

Så här blir du varnad

Länsstyrelsen ska se till att information når ut till alla som kan vara påverkade av en olycka. De berättar vad som hänt och hur du ska göra för att skydda din hälsa. Om en kärnteknisk olycka skulle inträffa blir du varnad genom varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA sänds framförallt i Sveriges Radios P4-kanaler och Sveriges Televisions kanaler. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner i ett visst område.

Varning utomhus

I planeringszonen finns möjlighet att varna den som befinner sig utomhus. Signalen från utomhusvarningen "Hesa Fredrik" betyder att du ska gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Stanna inomhus tills du får andra instruktioner via Sveriges Radio P4 Stockholm.

Test av varningssystem

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testats utomhusvarningen. Du behöver inte göra något annat än att uppmärksamma att testet har fungerat. Utomhusvarningens ljudsändare tutar klockan 15.00.

Information vid krigsfara

Vid krig eller krigsfara kan regeringen besluta om höjd beredskap i delar av eller i hela Sverige.

Din krisberedskap

Vid långvarigt strömavbrott, störning eller kris i samhället måste du vara beredd att själv ordna vatten, mat och värme. Du behöver också kommunicera med andra och få information från media och myndigheter. Planera för att vara självförsörjande med mat och vatten i minst en vecka.

 • Fotogenlampa och bränsle, till exempel lampolja eller fotogen. Tänk på att ha god ventilation för att ej orsaka kolmonoxidförgiftning eller skapa irritation i luftvägar
 • Alternativ värmekälla som ej drivs av el, till exempel fotogen, gasol eller diesel
 • Sovsäck, filtar och varma kläder
 • Tändstickor
 • Stearin- och värmeljus
 • Ficklampa med extra batterier
 • Dunkar att förvara vatten i
 • Husapotek med det viktigaste för dig och din familj
 • Radio som drivs av batterier, vev (dynamo), solceller eller tillgång till bilradio
 • Extra batteripack (powerbank) eller vevladdare (dynamo) till mobiltelefon
 • Hygienartiklar som fungerar utan vatten, till exempel tvättlappar
 • Campingkök och bränsle, exempelvis T-röd för spritkök. Tänk på ökad brandrisk i samband med öppen låga. Använd ej spritkök under köksfläkten
 • Mat som klarar förvaring i rumstemperatur utan kylskåp och frys, (ris, pasta, bulgur, nötter, choklad)
 • Kontanter
 • Papperslista med nummer till exempelvis anhöriga, grannar, kommunen, räddningstjänsten, elleverantören och sjukvården.

Viktiga telefonnummer

112

Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177

Sjukvårdsrådgivning

114 14

Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13

Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Kristeam

I Upplands-Bro kommun finns verksamheter som kan kallas in som stödresurser vid en katastrof, kris, större olycka eller allvarlig händelse.

Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) är en beredskapsgrupp som med kort varsel kan kallas in för att stötta drabbade vid en större olycka eller annan typ av akut händelse. POSOM:s främsta roll är att förebygga psykisk ohälsa och det sker genom att ge stöd till direkt eller indirekt drabbade vid en olycka.

POSOM består av en ledningsgrupp och stödpersoner.

Ledningsgruppen ingår som en del i kommunens krisorganisation. Ledningsgruppen kallar vid behov in stödpersonerna.

Stödpersonerna har sagt ja att ställa upp som medmänniska och hjälpande hand. De flesta är samtidigt tjänstemän i Upplands-Bro kommun, med det ansvar deras ordinarie befattning innebär. Ledningsgruppen arbetsleder stödpersonerna och samverkar med hälso- och sjukvård, polis, räddningstjänst, trossamfund och frivillig organisationerna. Stödpersonernas åtagande innebär att vara beredd att delta i POSOM-arbetet vid så kallade skarpa lägen, om man har möjlighet, samt delta i de träffar och vidareutbildningar som anordnas.

Räddningstjänsten, regionen, polisen samt kommunens krisledningsorganisation kan begära hjälp av POSOM-organisationen.

För att snabbt kunna hantera uppkomna krissituationer har Upplands-Bro kommun alltid funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB) aktiverad. Det innebär att en av kommunens medarbetare har jour under kvällar, nätter och helger för att snabbt kunna agera och koordinera verksamhet om en incident inträffar.

Upplands-Bro kommun ska oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Syftet är att säkerställa kommunens tillgänglighet, så att kommunen effektivt kan hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

TiB, har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för de verksamheter som berörs av händelsen så att tidiga snabba åtgärder kan sättas in. TiB kan även vara den som samlar och initierar kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelser till dess annan tar över krisledningen.

Allmänheten ska inte kontakta TiB, utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.

Kärnenergiberedskap

Från den 1 juli 2022 ingår Upplands-Bro tillsammans med en rad andra kommuner i planeringszonen för Forsmark kärnkraftverk. Planeringszoner är områden där man förbereder skydd för allmänheten vid en eventuell kärnteknisk olycka.

Planeringszonen runt Forsmark omfattar Norrtälje, Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Österåkers kommuner.

I planeringszonen ska det finnas förberedelse så att Länsstyrelsen, med stöd av expertmyndigheter, vid behov kan fatta beslut om åtgärder för att skydda allmänheten vid en kärnteknisk olycka.

Om en olycka skulle inträffa är kommunen delaktig i arbetet med att utföra strålningsmätningar och planera för en inomhusvistelse. Kommunens roll är också att planera för evakuering och/eller mottagande av evakuerade från angränsande län samt att delta i saneringsarbete. Ansvar och planering samordnas med Länsstyrelsen.

Frivilliga Resursgruppen (FRG)

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resursgrupp som är utbildad och övad för att hjälpa till på olika sätt när krisen är framme. Gruppens uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen.

FRG kan kallas in när något extraordinärt har hänt för att till exempel hjälpa till med evakueringar, köra ut vattentankar till bostadsområden vid vattenavbrott, information, administration och andra praktiska uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Vill du vara med i FRG? Kontakta någon av kommunens FRG-ansvariga.

Lär dig mer om krisberedskap

I februari 2022 delades ett nummer av kommunens informationstidning med temat krisberedskaput till alla hushåll i Upplands-Bro. Tidningen är fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild på tidning

Civilt försvar

Civilt försvar innebär att skydda civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap (krigsfara) eller krig.

I Sveriges totalförsvar ingår är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret består av ett militärt försvar och ett civilt försvar. Upplands-Bro kommun är en del av det civila försvaret.

Det civila försvaret omfattar hela samhället och alla de funktioner som måste fungera även under krig. Det är inte en egen organisation utan den verksamhet som tillsammans bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer.

Civilt försvar tillsammans med det militära försvaret bildar totalförsvaret.

Målet för det civila försvaret är att :

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Skyddsrum

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdraget att se till att antalet skyddsrum vårdas och bevaras.

Det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige och dessa finns utspridda i vanliga byggnader. I fredstid används dessa av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

Fastighetsägaren har underhållsansvar för skyddsrummet.

Upplands-Bro kommun följer läget kring Rysslands invasion av Ukraina noga och har ansvar för att se till att de kommunala verksamheterna är väl förberedda vid en eventuell kris eller samhällsstörning.

Karta över Europa med Ukraina ifylld med deras flagga

Försvarsmaktens bedömning är att den väpnade konflikten mellan Ukraina och Ryssland sannolikt inte kommer att leda till krig i Sverige. Däremot kan Sverige och Upplands-Bro kommun komma att påverkas på andra sätt.

För att snabbt kunna agera om händelseutvecklingen i Ukraina förändras finns kommunens krisledningsgrupp beredd att aktiveras. En krisledningsgrupp används för att säkra kommunens egen förmåga att agera om det skulle behövas. Det kan även handla om att säkra försörjningen av material och resurser till kommunens verksamheter.

Samverkan

Upplands-Bro kommun är också i tät dialog med samverkansregion Stockholm (SSR). Där ingår länets alla kommuner, länsstyrelsen och flera myndigheter så som Försvarsmakten, Polisen och Migrationsverket.

Solidaritet

Den ukrainska vimpeln är hissad på torget i Kungsängen och i Brohuset i Bro för att visa solidaritet med ukrainska kommuner och dess befolkning.


Upplands-Bro kommun anordnade även en manifestation på torget I Kungsängen under våren som var välbesökt. Samtliga politiker i kommunfullmäktige stod gemensamt bakom manifestationen.

Lär dig mer om krisberedskap

Den 25-27 februari delades ett nytt nummer av kommunens informationstidning ut till alla hushåll i Upplands-Bro. Denna gång är temat krisberedskap – en tidning fullmatad med värdefulla tips och användbar information.

Bild över bilaga

Flyktingar från Ukraina i Upplands-Bro

Hjärta i Ukrainas färger

Har du kontakt med flyktingar från Ukraina, boende i Upplands-Bro kommun?

Telenor erbjuder kontantkort med en månads fria telefonsamtal/sms/mms inom Sverige. Kortet är även laddat med 150 kronor extra, för samtal till nära och kära i Ukraina (5 kronor per minut/sms, ingen startavgift).

Informationsblad, på svenska och ukrainska, om vad som gäller för kontantkorten bifogas.

Kontantkorten förmedlas av Upplands-Bro volontärer.

Många människor är nu på flykt från Ukraina. Kommunen hanterar just nu flyktingmottagandet enligt ordinarie rutiner, men förbereder också berörda delar av kommunens verksamheter på att läget snabbt kan förändras. Om ett större antal flyktingar kommer till Upplands-Bro är vi väl förberedda.

Människor på flykt ansöker om asyl hos Migrationsverket. De utreder ansökan och erbjuder ankomstboende och bistår med ekonomisk ersättning under handläggningstiden. När en person beviljas uppehållstillstånd får de en kommunplacering.

Många ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Ibland kan de ordna eget boende hos släktingar eller vänner. Om de behöver samhällets stöd ska de söka asyl hos Migrationsverket. När en person kommunplacerats eller valt att ordna eget boende i en kommun träder kommunens ansvar in.

Ekonomiskt stöd till dig som öppnar ditt hem för ukrainska flyktingar

Har du öppnat ditt hem för personer som omfattas av EU:s massflyktingdirektiv, som för tillfället gäller personer som flyr kriget i Ukraina, kan du får ekonomiskt stöd från kommunen.

Ersättningen är på 1000 kronor per person och månad med ett maxtak på 4000 kronor i månaden under förutsättning att villkoren uppfylls.

Villkor för ersättning

 • Du som sökanden ska ha upplåtit utrymme för boende till en eller flera personer som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, som aktiverades den 3 mars 2022 med anledning av kriget i Ukraina.
 • Du som sökanden får inte samtidigt ta emot någon annan form av ersättning för mottagandet av de personer som ansökan gäller.
 • Det utrymme eller de utrymmen du har upplåtit ska vara anpassade och lämpliga för boende. Om utrymmet finns i din egen bostad ska det vara ett avgränsat utrymme, så att de inneboende personerna har möjlighet att stänga om sig för att få avskildhet.
 • Du som sökanden ska ge tillträde till det upplåtna utrymmet om kommunen väljer att göra ett kontrollbesök.
 • Du som sökanden ska vid ansökningstillfället intyga på heder och samvete att samtliga villkor är uppfyllda.
 • Vid förändrade förhållanden som kan påverka rätten till ersättning ska du omedelbart informera kommunen.

Ansökan

Stöd kan max sökas för tre månader i taget och ska innehålla vilken period du söker för, därefter görs en ny ansökan. Ersättningen beviljas och betalas ut tidigast månaden efter ansökan kommer in. Ansökan om ersättning kan inte göras retroaktivt.

 

Råd och tips

Behöver du råd och tips kring situationen i Ukraina kan du läs mer om det här.

I dessa tider när information snabbt sprids på internet och i andra forum är det viktigt att du är källkritisk. På Krisinformation.se kan du läsa mer om hur du ska tänka källkritiskt. Där finns också bra råd för hur du kan prata om det som händer i vår omvärld med barn och andra.

Att mötas av rubriker och bilder om att det nu är krig i Ukraina sätter igång tankar och känslor hos de flesta av oss, men barn och unga är särskilt utsatta.I sociala medier har det till exempel spridits rykten om att även Sverige snart kommer att vara i krig.

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk och inte sprida vidare rykten och desinformation. Det finns stöd och råd att få kring hur du pratar med ett barn om det som händer.

Vi kan alla bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt.

Vaccinera dig

Tänk på! Du måste boka tid för att vaccinera dig. Du bokar tid via appen Alltid öppet eller per telefon.

Från och med onsdagen den 9 februari 2022 tas restriktionerna bort.

Alla som är 12 år eller äldre kan få vaccin mot covid-19.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.


Du måste boka tid för att vaccinera dig.

När människor och familjer tvingas isolera sig för att undvika smittspridning kan det leda till stress, konflikter i hemmet och mindre stöd från vänner och släkt. Därför är det extra viktigt att du är uppmärksam och vågar se och fråga hur dina bekanta, vänner och grannar mår. Tänk särskilt på att se och fråga barn och ungdomar, för social isolering leder till större risk att de far illa.

Om du känner oro för ett barn eller en vuxen kan du alltid kontakta socialtjänsten för att göra en orosanmälan. Om du är osäker på om du vill göra en orosanmälan kan du ringa oss och rådgöra.

Du når barn- och ungdomsenheten samt vuxenenhetens mottagning genom att ringa eller mejla till kontaktcenter.

Origo

Är du mellan 13-26 år ? Kommer du i kläm mellan två kulturer? Behöver du någon vuxen att prata med? Vill du få hjälp med att komma i kontakt med andra vuxna som är kunniga och kan erbjuda stöd?

Origo resurscentrum

GVI, som står för gruppvåldsintervention, är en strategi för att minska och förebygga utvecklingen av grovt och dödligt våld kopplat till kriminella grupper. Målet med strategin är även att öka kommuninvånarnas trygghet och att minska samhällets resurser för hantering av grovt och dödligt våld.

Samarbete mellan flera samhällsaktörer

Arbetet med GVI i Upplands-Bro är ett samarbete mellan vår kommun, Järfälla kommun, polisen, Kriminalvården och lokalsamhället. Vårt gemensamma mål och budskap är att våldet måste upphöra. Genom samarbete ökar kunskapen om varandras roller vilket leder till bättre samordning och nyttjande av resurser.

Vad är GVI?

Gruppvåldsintervention (GVI) är en strategi för att minska och förebygga grovt och dödligt våld bland kriminella grupper. Strategin kommer ursprungligen från USA där den använts under flera år med goda resultat.

I Svergie var Malmö först ut med GVI under namnet "Sluta skjut". Även i det projektet såg man goda resultat. Nationellt är det Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som samordnar och driver arbetet med GVI.

Strategins tre centrala budskap
 • Samhället tolererar inte våld.
 • Våldshandlingar från gruppmedlemmar får konsekvenser för hela gruppen.
 • Den som vill lämna det kriminella livet kan få hjälp och stöd.
Mål
 • Färre fall av dödligt och grovt våld utfört av kriminella grupper.
 • Ökad upplevd trygghet i samhället.
 • Ett minskat behov av polisens resurser för utredning av dödligt och grovt våld.
 • Ett minskat behov av sjukvårdens och samhällets övriga resurser för hantering av dödligt och grovt våld.

Kontakt och stöd

Vid akuta händerlser, ring 112

Lämna ett kriminellt liv
Vill du veta mer om GVI Upplands-Bro/Järfälla?

Kontakta Mattias Jarl, projektledare Upplands-Bro kommun.

Telefon: 08-518 321 12
E-post: mattias.jarl@upplands-bro.se