Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut
Karta över Ådö område D, Sågbacken

Ådö område D, Sågbacken

I slutet av 1950-talet byggdes Sågbacken ut som det första samlade fritidhusområdet på Ådöhalvön, där tanken var att möjliggöra ett fritidsboende för "vanligt folk".

Området som består av ca 40 mindre fastigheter köptes av Upplands-Bro kommun från Solna stad 2005.

VA-utbyggnad Sågbacken

Projektplan från beslut till anslutning

September 2020

Informationsbrev nummer nio har skickats ut till alla berörda fastighetsägare och besiktningen av entreprenaden är nu godkänd och fastighetsägare inom området beräknas kunna ansluta sig till det kommunala VA-nätet inom kort.

Juli 2020

Informationsbrev nummer åtta har skickats ut till berörda fastighetsägare och det återstår några åtgärder inom entreprenaden för att få en godkänd slutbesiktning.

Informationsbrev nummer sju har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Arbetet med att anlägga kommunalt vatten och avlopp är i stort sett klart och nu inväntar vi slutbesiktningen som är planerad till den 10 juli. Först när slutbesiktningen är godkänd kan VA-anläggningen driftsättas och kommunen ta över ansvaret för den. Därefter meddelar kommunen fastighetsägarna när det är möjligt att ansluta sin fastighet.

Maj 2020

Informationsbrev nummer sex har skickats ut till alla berörda fastighetsägare.

Arbetet med att anlägga kommunalt vatten och avlopp pågår för fullt och det har hittills gått lite snabbare än beräknat på grund av att man inte träffat på lika mycket berg som man trott och därmed inte behövt spränga lika mycket. Information om LTA-enheten hittar du nedan.

April 2020

Informationsbrev nummer fem har skickats ut till alla fastighetsägare.

Upphandling av entreprenör för VA-arbetet inom Sågbacken samt Lövskogsvägen är klart och kommer att utföras av Berg & Byggteknik i Norberg AB. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 17 och beräknas vara klart i början av september 2020.

November 2019

Informationsbrev nummer fyra har skickats ut till alla fastighetsägare.

Projektering och upphandling av styrd borrning är klar. Entreprenören ska borra ner en ledning från kommunens befintliga ledningar i åkern nedanför Sågbacken till Lövskogsvägen. Detta arbete beräknas vara klart innan 13 december.

Projekteringen för resten av området är klar och nu ska upphandlingsenheten upphandla den entreprenör som ska utföra det arbetet. Detta arbete beräknas komma igång under våren 2020 och vara färdigställt innan sommaren 2020.

Juni 2019

Projektering för VA-utbyggnaden är snart klar och upphandling av entreprenör påbörjas efter sommaren.

Mars 2019

2019-03-27

Informationsbrev nummer tre om kompletterande information gällande LTA-stationer har skickats ut.

2019-03-14

Informationsbrev nummer två har skickats ut till berörda fastighetsägare om att planeringen av projektet har startat. Fastighetsägare ombeds lämna information om placering av befinlig VA-lösning samt inkomma med eventuella önskemål om fastighetens förbindelsepunktsplacering.

Februari 2017

Informationsbrev har skickats ut till berörda fastighetsägare om att projektet med utbyggnad av kommunalt VA-nät har startat i område A. En VA-huvudledning genom område A byggs ut först för att kunna knyta ihop kommande ledningsnät i Ådö Skog och Verkaviken med befintligt VA-nät.

Mer information

Är du nöjd med informationen på sidan?