Uppdaterad 29 maj 2023
Skriv ut

Trädgårdsstaden i Bro etapp 1

Mellan järnvägen och Sätrabäcken söder om Bro planeras ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service.

Om projektet

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 1 medger 800 bostäder, två förskolor, en F-9 skola med tillhörande idrottshall samt torg med butiker.

Planområdet, etapp 1 markerat i mörkt grått

Planområdet, etapp 1

Pågående och planerade arbeten

Här kan du läsa mer om de pågående och planerade arbeten i Trädgårdsstaden.

Just nu pågår markförstärkningsarbeten vilket är den första förberedande etappen i utbyggnaden av gator och allmän plats. Första etappen beräknas starta under första kvartalet 2021 och beräknas vara klart till det tredje kvartalet 2021.

Den andra etappen innefattar grovplanering av vägar och allmän plats och där pågår projektering för fullt med en förväntad utbyggnadsstart det tredje kvartalet 2021.

Den tredje etappen innefattar finplanering av gator, parker och allmänna ytor vilket är den slutgiltiga utbyggnaden. Finplaneringen kommer att utföras i olika etapper där den första delen beräknas vara klar till fjärde kvartalet 2022.

Som en del av realiseringen av detaljplanen för Trädgårdsstaden i Bro, etapp 1, planeras en sträcka om cirka 135 meter av Sätrabäcken att ledas om och ersättas av en 120 meter lång kulvertering samt cirka 40 meter ny öppen bäckfåra. Det kommer även bli nödvändigt att lägga en ca 40 meter lång vägtrumma där bäcken korsas av en ny gata i enlighet med antagen detaljplan. Omledning och kulvertering utgör vattenverksamhet och Upplands-bro kommun avser därför att ansöka om tillstånd för
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Samråd kommer ske under våren 2023.

Detaljplan för Trädgårdsstaden

Detaljplan för Trädgårdsstaden i Bro etapp 1, vann laga kraft den 13 november 2017.

Läs mer om det pågående detaljplanearbetet med etapp 2, 3 & infartsparkering i Bro här nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?