Uppdaterad 26 oktober 2022
Skriv ut

Handlingar och protokoll

En del av det demokratiska samhället är öppenhet och transparens. Här kan du till exmepel ta del av kommunens samlade dokumentation av möten och sammanträden, hitta styrande dokument i författningssamlingen samt lära dig hur du begär ut allmänna handlingar.

Ingen innehållsförteckning finns

På den här sidan hittar du många av de styrdokument som reglerar hur Upplands-Bro kommun ska styras och vilka beslut som får fattas i kommunen. I författningssamlingen finns övergripande föreskrifter och styrdokument, som taxor och interna bestämmelser om de kommunala organens organisation och verksamhetsformer. Du hittar även övergripande styrdokument och andra styrdokument av allmänt intresse samlade per verksamhetsområde.

Författningssamlingen

Här kan du läsa alla handlingar som ingår i författningssamlingen. I registret får du en överblick över innehållet i författningssamlingen.

Delegation från styrelse och nämnder

Här hittar du gällande delegationsordningar för kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Övergripande styrdokument

Här hittar du styrdokument av övergripande karaktär, som gäller för samtliga nämnder i kommunen och i vissa fall även för de kommunala bolagen.

Styrdokument inom utbildning och arbetsliv

Här hittar du styrdokument som omfattar förskola, grundskola, gymnasieutbildning och arbetsliv.

Styrdokument inom samhällsbyggnad

Här hittar du styrdokument som omfattar områdena bygga, bo, miljö, gata och trafik, VA och avfall.

Styrdokument inom socialtjänst och äldreomsorg

Här hittar du styrdokument som omfattar socialtjänst, stöd och familj, LSS och äldreomsorg.

Styrdokument inom kultur och fritid

Här hittar du styrdokument som omfattar bibliotek, kulturskola, fritid och området uppleva och göra.

 Allmänheten och media ska ha insyn i kommunens verksamhet, och därför är de handlingar som kommer in till eller har upprättats av kommunen allmänna. Det betyder att du kan ta del av handlingarna, om de inte är sekretessbelagda. Här kan du läsa om vad allmänna handlingar är, och hur du gör för att begära ut dem.

Vad är en allmän handling?

En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

En handling blir allmän genom att den antingen kommer in till en myndighet eller upprättas av myndigheten. Handlingen måste också vara förvarad hos myndigheten.

Allmänheten och media har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda.

Begär ut en allmän handling

Kommunen registrerar alla allmänna handlingar. Vill du ta del av en allmän handling, kontakta kontaktcenter.

Du behöver inte tala om vem du är när du begär ut handlingar. Du behöver heller inte berätta varför du vill ha handlingarna. Finns det uppgifter i handlingen som kan vara sekretessbelagda så får kommunen fråga vem du är och vad du ska ha uppgifterna till.

Vad kostar det?

Beslutade avgifter för utlämnande av kopior av allmänna handlingar finns i taxan.

Om kommunen inte vill lämna ut en handling

Om du nekas att ta del av en handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut från kommunen. Beslutet har du rätt att överklaga.