Uppdaterad 28 september 2022
Skriv ut

Tillstånds -och tillsynsguider

Som privatperson, företagare eller ansvarig i en förening eller organisation behöver du ibland tillstånd från kommunen. Här hittar du guider för hur du gör för att snabbast möjligt få tillståndet du behöver.

När du ska sälja och servera alkoholhaltiga drycker måste du i de flesta fall ha ett serveringstillstånd. Här kan du läsa om reglerna som gäller för att du ska få ett sådant tillstånd.

När behövs serveringstillstånd?

Om du planerar att sälja och servera alkohol måste du först ansöka om ett serveringstillstånd. Det gäller både om du vill servera alkohol vid enstaka evenemang eller under en längre tidsperiod. Exempel på verksamheter där serveringstillstånd krävs är:

 • Restauranger
 • Kursgårdar
 • Servering i slutna sällskap
 • Servering vid evenemang

Önskar du servera alkohol på din uteservering ansöker du om tillstånd för uteservering samtidigt som du söker ditt serveringstillstånd. Villkoren är att:

 • Uteserveringen ska vara fysiskt avgränsad från kringliggande områden.
 • Uteserveringen ska vara belägen i nära anslutning till de egentliga serveringslokalerna.
 • Ägaren av serveringstillståndet ska vara samma person som den som har polisens tillstånd att disponera uteplatsen.

Undantag

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat och:

 • gäller ett enstaka tillfälle för inbjudna personer
 • sker utan vinstintresse, utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 • äger rum i lokaler utan försäljning av alkoholhaltiga drycker.

Om du bara vill sälja öl med max 3,5 volymprocent alkohol i en butik räcker det att anmäla försäljning av folköl.

Ansök om tillstånd för alkoholförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vilka krav som ställs på dig och din verksamhet enligt alkohollagen. Genom verksamt.se får du en lista på de tillstånd du kommer att behöva från kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din ansökan

Genom vår e-tjänst hittar du ansöknings­blanketter för ansökan om olika serveringstillstånd. Ladda ner blanketterna du behöver och skicka in per post.

3

Handläggning pågår

När din ansökan är komplett får du ett mejl om att handläggningen påbörjas. I annat fall kontaktas du av vår handläggare. Med en komplett ansökan är handläggningstiden:

 • två månader vid nyetablering
 • två månader vid ägarskifte
 • en månad vid tillfälligt tillstånd till allmänheten
 • tio dagar vid tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Din ansökan bedöms utifrån om du uppfyller de kraven som ställs på dig och din verksamhet. Upplands-Bro kommun gör en omfattande utredning innan beslut fattas genom att bland annat skicka remissförfrågningar till Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att bekosta handläggningen av din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ett serveringstillstånd ansvarar du för att serveringen går rätt till. Observera att du även ansvarar för att anmäla eventuella förändringar i verksamheten och att anmäla om ett ägarbyte sker.

Följer inte serveringsstället reglerna riskerar du att förlora ditt tillstånd att servera alkohol. Upplands-Bro kommun utgör tillsammans med Polismyndigheten de lokala tillsynsmyndigheterna.

Kommunen upplåter allmän plats för bland annat torghandel, uteserveringar, majbrasor, tivoli och julgransförsäljning. Här hittar du allt om hur du söker tillstånd för att använda en offentlig plats (markupplåtelse) eller ordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst.

När behövs tillstånd?

För att använda en väg, gata, trottoar, park, ett torg eller liknande som allmänheten använder behöver du ett tillstånd från polisen – oavsett vem som äger marken. Vilket tillstånd som krävs beror på vad du planerar att göra och om det kommer att orsaka folksamlingar.

Tillstånd krävs för nyttjande av allmän plats, exempelvis vid:
 • Byggetablering (placering av container, byggsäck, byggnadsställning)
 • Handel på allmän plats, exempelvis gatukök och försäljning från foodtruck
 • Placering av skylt, bord, tält eller scen
 • Störande buller (exempelvis pålning, nitning och stenkross)
 • Filminspelning
 • Tillfällig reklam, affischering och liknande
 • Insamling av pengar, försäljning
 • Uteservering
Tillstånd krävs för offentlig tillställning, som exempelvis:
 • Danstillställning
 • Motortävling
 • Tivoli
 • Valborgsmässofirande
 • Idrottsarrangemang
 • Evenemang, festival, stadsfest
 • Mässa
 • Marknad, loppmarknad eller bakluckeloppis
 • Tillstånd för allmän sammankomst
 • Demonstration, manifestation och opinionsbildande möte
 • Konsert/musikevenemang eller teater
 • Religiös sammankomst
Tillstånd krävs inte om följande villkor uppfylls

Om platsen bara används mindre än två timmar och för andra syften är de som listas här ovan behövs oftast inget tillstånd. Undantaget gäller förutsatt att din verksamhet inte påverkar andra och deras tillstånd att använda platsen. Om din verksamhet stör eller bullrar kan du behöva tillstånd, även för

Så ansöker du om användande av offentlig plats

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din ansökan besvaras

 • 5

  Efterarbete

1

Samla information

Ta reda på de krav som ställs på dig som arrangör. En bra början är att ögna igenom kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.

2

Skicka in din ansökan

Du ansöker om tillstånd på polisens webbplats. Du kan välja mellan att använda deras e-tjänster eller ladda ner deras blanketter som du fyller i och skickar in per post.

Tänk på det här när du ansöker

 • Du kommer få beskriva när och hur platsen ska användas.
 • De vill ha en platsbeskrivning med en skiss eller karta över platsen där evenemanget ska hållas.
 • Din ansökan handläggs inte förrän du har betalat ansökningsavgiften.

3

Handläggning pågår

Så snart polisen tagit emot din ansökan skickar de en betalningsavi. När din betalning har registrerats går polisen igenom din ansökan och skickar den vidare till oss för synpunkter

Ansök gärna minst två månader i förväg

Polisens handläggningstid är vanligtvis 1–6 veckor. I denna ingår kommunens tid för att lämna synpunkter med cirka 1–2 veckor. Beroende på säsong kan belastningen vara hög så tänk på att skicka in din ansökan i god tid.

Din ansökan bedöms bland annat efter:

 • Kommer användningen orsaka störningar för andra?
 • Påverkar aktiviteten framkomligheten?
 • Inkräktar din ansökan på någon annans verksamhet?

4

Din ansökan besvaras

Avgiften tas ut för att polisen ska handlägga din ansökan. Du får därför inte tillbaka avgiften om din ansökan avslås. Om din ansökan medges ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått. Som tillståndshavare är du också ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man. Detta enligt vad som står kommunens riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats.

5

Efterarbete

Efter din användning av offentlig plats ansvarar du för att återställa allt i det skick den var som innan du hyrde marken. Det kan därför vara bra att fotografera ytan före och efter användande. I vissa fall bokar kommunen en tid med dig för en för- och efterbesiktning.

När du ska bygga nytt, bygga om, riva eller ändra användningen av din lokal behöver du söka bygglov från kommunen. Här guidar vi dig genom handläggningsprocessen som normalt tio veckor efter att en komplett ansökan kommit in.

När behövs bygglov?

Bygglov behövs i stort sett vid alla förändringar, både för att renovera, bygga ut eller bygga nytt. Vissa åtgärder, som exempelvis att sätta upp skyltar och ljus, kräver en ansökan om bygglov. I andra fall behöver du göra en bygganmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov.

När du ansöker

För ansökning om bygglov inom Upplands-Bro kommun, använd gärna guiden ”Bygglov steg för steg”. Med den blir det lättare att skicka in en komplett ansökan från första början, vilket gör att handläggningsprocessen blir kortast möjlig.

Så kallad folköl kallas öl vars alkoholhalt ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent. Här kan du läsa om vilka regler som gäller och hur du ansöker om tillstånd för folkölsförsäljning.

När behövs en registrering?

För att få tillstånd att sälja folköl krävs att din affär också säljer livsmedel. Det vill säga allt från mejeriprodukter och charkvaror till bröd, frukt och grönsaker. Om du inte redan har registrerat en livsmedelsverksamhet måste du först göra det. Har du redan registrerat din verksamhet för att sälja livsmedel kan du göra en anmälan för registrering för folkölsförsäljning direkt.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning. I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus. Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så ansöker du om registrering av folkölsförsäljning

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Din anmälan är registrerad

1

Samla information

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för försäljningen.

2

Skicka in din anmälan

För ansökan om registrering av livsmedelsverksamhet använder du vår e-tjänst. För ansökan om tillstånd att sälja folköl laddar du ner en blankett, fyller i och skickar in per post.

3

Handläggning pågår

Vår handläggare gör en bedömning om utbudet av livsmedel i din butik är tillräckligt stort för att du ska få tillstånd att sälja folköl. Handläggningstiden kan ta upp till 14 dagar.

4

Din anmälan är registrerad

Du kan börja sälja folköl så snart du har fått bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Därefter ansvarar du för att försäljningen går rätt till och att det finns en plan för egenkontroll.

Observera att du kan förlora rätten till att sälja folköl om reglerna inte följs.

Program för egenkontroll

Alla som säljer folköl ska ta fram ett egenkontroll­program. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att säkra att försäljningen följer lagen. Folkölsansvariga bör utses vid varje ölförsäljnings­ställe och noteras i egenkontroll­programmet. Egenkontroll-programmet visas upp när kommunen gör tillsyn.

Tillsyn och tillsynsavgifter

Kommunen gör tillsyn av försäljningen och för den kommer du att få betala en tillsynsavgift.

Lagen om försäljning av folköl

Det är viktigt att känna till att säljaren ska känna till reglerna som är angivna i Alkohollagen och ansvara för att reglerna efterföljs. Alkohollagen säger bland annat att "den som säljer folköl ska se till att ordning och nykterhet råder på försäljningsstället". Bryter säljaren mot Alkohollagen kan hen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Folköl får inte säljas

 • om kunden inte har fyllt 18 år. I tveksamma fall, be om legitimation.
 • när kunden är märkbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
 • till den som kan antas lämna ölen vidare (langa) till minderårig.

För gräv och- schaktarbeten i Upplands-Bros mark krävs ett schakttillstånd. Här får du information om hur du gör din ansökan.

När behövs tillstånd?

Inget gräv- eller schaktarbete får påbörjas utan godkänt tillstånd. Sker ett sådant arbete i närheten av gator, vägar och gång- och cykelvägar krävs dessutom en godkänd trafikanordningsplan. Vid arbete utan tillstånd eller i strid med tillståndet kan anmärkningar och viten utfärdas.

Om ansökan, handläggningstid och taxor

Handläggningstiden för ansökningar är 15 arbetsdagar och är avgiftsbelagd enligt vad som står i ”Taxa för schakttillstånd och trafikanordningsplaner”.

Så ansöker du om tillstånd för gräv- och schaktarbeten

 • 1

  Logga in på ISY Case

 • 2

  Om handläggningsprocessen

 • 3

  Uppstart och avslut

1

Logga in på ISY Case

 • Ansökan om tillstånd för schakt och trafikanordningsplan görs via e-tjänsten ISY Case. Har du inte ett konto måste du registrera ett nytt.
 • Fyll i de obligatoriska uppgifterna och markera den arbetsgivare som du ska utföra arbeten åt. Finns inte arbetsgivaren på listan, välj ”skapa ny” eller ”saknar grupp – kontakta mig”.
 • När du registrerat dig får du ett e-post med lösenord och ansvarig för gruppen får information om att du önskar tillhöra gruppen. Du kan logga in i ISY Case med angivet e-post och erhållet lösenord. Observera att innan du kan skapa ett ärende måste gruppen godkänt dig.
 • Hela processen från ansökan till slutbesiktning handläggs i systemet ISY Case. Det är av yttersta vikt att sökanden/ansvarig för arbetet håller ärendets status aktuell i systemet. Detta för kommunen och allmänheten ska få rätt information om arbetet, samt att du som utför gräv- och schaktarbeten ska undvika eventuella viten.

2

Om handläggningsprocessen

 • Processen startar med att du gör din ansökan i ISY Case. Om handläggaren begär komplettering i ärendet, markerar hen ”komplettera” i systemet. För att handläggaren skall kunna handlägga ärendet vidare efter det att sökanden kompletterat ärendet krävs att sökanden åter sätter ärendets status till ”ansökan”.
 • Då handläggaren bedömer att din ansökan är komplett sätts ärendets status till ”beviljad”. Glöm inte att både schakttillstånd och TA-plan (trafikanordningsplan) skall ha status ”beviljad” innan arbetet får påbörjas.

2

Uppstart och avslut

 • När det datum för start av arbetet som beviljats i ansökan inträder, ändrar du status i ärendet till ”pågående”. Justering av tider för arbetet kan göras under hela processen men dessa måste godkännas av handläggare.
 • När schaktarbetet avslutas och återställts skall status för ”Schaktärenden” sättas till ”återställd” eller ”tillfälligt återställd”. TA-ärendens status sätts till ”avslutad” när trafikanordningen avetablerats från platsen.

Du som har en verksamhet som yrkesmässigt erbjuder hygienisk behandling med stickande eller skärande verktyg som kan innebära risk för blodsmitta eller annan smitta måste först göra en anmälan till kommunen för hygienisk behandling och sedan göra ett program för egenkontroll. Här kan du läsa hur du ska gå tillväga.

När behövs ett tillstånd?

Om du i din verksamhet erbjuder behandlingar till allmänheten där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta ska du anmäla det till kommunen innan du startar. Det kan vara behandlingar som använder:

 • skalpeller
 • rakknivar, rakblad, rasp, credoblad och liknande verktyg
 • akupunkturnålar
 • piercingverktyg
 • andra stickande eller skärande verktyg

Exempel på stickande/skärande verksamheter som omfattas av anmälningsplikten; barberare, manikyr, pedikyr, akupunktur, fotvård, piercing eller tatuering.

Samma krav gäller dig som besöker kunder i hemmet eller på arbetsplatser. Om du startar verksamheten utan att ha ett tillstånd kan du få betala böter i form av en miljösanktionsavgift.

Om egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner för städning, hygien och kemikalieförvaring.

Detta ska en egenkontroll omfatta

Det ska finnas skriftliga rutiner för att din verksamhet hålls i gott skick. Du ska bland annat ha rutiner för:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandlingar och skötsel av utrustning och instrument.
 • Personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städning med städinstruktioner för lokalerna.
 • Tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kunder om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal, inklusive kontroll av ventilation och vattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter, inklusive kosmetiska och hygieniska produkter med förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten.
 • kontroll och utbyte ut produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Så gör du en anmälan

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver känna till lagar, regler och andra krav som ställs på dig. Som verksamhetsägare ska du känna till vilka lagar och regler som gäller. En bra start är att först läsa informationen på Socialstyrelsens webbplats.

2

Skicka in din anmälan

Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten och var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Beskriv verksamheten eller förändringen tydligt.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson.
 • Betala anmälningsavgiften.

Bygg- och miljönämnden går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När anmälan är komplett startar handläggningen.

3

Handläggning pågår

Din lokal och dess verksamhet kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Observera: Om din anmälan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

4

När din anmälan är registrerad

När anmälan kommer in meddelar vi dig att vi mottagit den och en handläggare tilldelas. Vi kan komma ut på plats för en inspektion om vi tycker att det behövs och kan begära in lite olika underlag för bedömningen. Sist skriver vi ett beslut om att bevilja eller avslå anmälan.

 Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Om du ska ta över eller starta en butik eller restaurang, ett gatukök, café eller bageri, en cateringverksamhet eller liknande, måste du först registrera en anmälan till kommunen. Här får du information om vad som krävs och vad du ska göra.

När behövs en registrering?

När du ska sälja, servera eller hantera livsmedel i din verksamhet behöver du registrera en anmälan till Upplands-Bro kommun. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet.

 • Bageri
 • Cateringverksamhet
 • Dagligvarubutik
 • Grossistverksamhet
 • Lager
 • Restaurang, kafé, servering, gatukök
 • Skolkök

Även tillfälliga livsmedelsverksamheter ska registreras, trots att de är enkla och pågår under en begränsad tidsperiod. Samma regler gäller för tillfälliga livsmedelsverksamheter som för permanenta men beroende på omfattning och livsmedelshanteringens risker varierar kraven på den enskilda verksamheten.

Exempelvis:

 • Hemtjänst som lagar mat i de hjälpbehövandes hem
 • Sälja smörgåsar under idrottsevenemang
 • Korvförsäljning från korvvagn
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader
 • Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet för torghandel
Rörliga livsmedelsverksamheter

Rörliga livsmedelsanläggningar, till exempel foodtrucks, ska registreras i den kommun där verksamheten huvudsakligen bedrivs.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter behöver inte anmälas till Upplands-Bro kommun men de ska vara godkända av Livsmedelsverket.

Undantag

När du ska driva tillfällig verksamhet vid ett enstaka evenemang eller marknad, till exempel bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft eller läsk behöver du inte anmäla din livsmedelsverksamhet.

Ska du tillverka eller förpacka animaliska produkter ska du inte anmäla verksamheten till Upplands-Bro kommun utan den godkännas av Livsmedelsverket.

Om registrering

Registrering innebär att verksamheten får starta utan prövning, två veckor efter att anmälan har skickats in. Registrering gäller för de allra flesta typer av livsmedelsverksamheter som restauranger, kaféer, skolkök, butiker, grossistverksamheter, bagerier och konfektyrtillverkning. I Sverige omfattar kravet på registrering även dricksvattenanläggningar och tillverkning av snus. Efter att verksamheten har startat kan kommunen och andra myndigheter komma ut och kontrollera att verksamheten följer lagstiftningen.

Så registrerar du din livsmedelsverksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Du behöver många gånger flera tillstånd när du ska starta en livsmedelsverksamhet. Innan du anmäler din verksamhet behöver du först ta reda på om du behöver fler tillstånd:

Några exempel:

 • Bygglov – om du ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt i din verksamhet.
 • Serveringstillstånd alkohol – om du ska du servera alkohol.
 • Serveringstillstånd folköl – om du ska du servera folköl.
 • Uteservering – om du ha en uteservering behöver du söka tillstånd från polisen och i vissa fall bygglov.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. Med checklistan på verksamt.se kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

2

Skicka in din anmälan

Skicka in din anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. En anmälan om registrering av livsmedelsanläggning debiteras enligt gällande taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804).

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Du får en bekräftelse inom två veckor efter att din anmälan kommit in. Om du inte har fått en bekräftelse på registrering inom två veckor, kontakta då Upplands-Bro kommun.

4

När din anmälan är registrerad

När du får bekräftelsen om att vi har registrerat din ansökan betyder det att du får starta din verksamhet. Från och med nu ansvarar du för att verksamheten följer livsmedelslagstiftningen. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.

Vad händer om du inte registrerat din verksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha anmält den för registrering eller utan att ha fått ett godkännande från livsmedelsverket bryter du mot lagen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolagsombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift (böter).

Kommunens livsmedelskontroll

Upplands-Bro kommuns livsmedelsinspektörer utför kontroller av samtliga registrerade verksamheter i Upplands-Bro. Så snart din registrering är gjord blir du kontaktad av kommunens livsmedelsinspektörer för en första kontroll. De kommer då bland annat kontrollera att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

Om livsmedelskontroller och avgifter

Alla med en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroller. Det året din verksamhet startar betalar du en timavgift för den kontroll som utförs. Därefter betalar du en årlig avgift vars belopp avgörs beroende på typ av verksamhet.

Om extra livsmedelskontroller behöver utföras på grund av allvarliga brister faktureras en extra avgift för de kontroller som utförs. I avgiften ingår inte bara själva kontrollen på plats utan även för förberedelser, kontrollrapporter och efterarbete såsom att exempelvis begära in olika handlingar och kompletteringar.

Egenkontroll

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till riskerna kring livsmedelshantering. Det är ditt ansvar att genom egenkontroll förebygga så att till exempel inte matförgiftningar inträffar. Olika typer av verksamheter kräver olika rutiner, men det finns grundförutsättningar som gäller för alla. Här är några exempel på områden som kan vara grunden för din verksamhet:

 • Livsmedelsinformation: tydlighet, spårbarhet
 • Personalens utbildning
 • Anläggningens lokaler, utrustning och underhåll
 • Varumottagning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Personlig hygien

Om verksamheten ändras eller upphör

Du behöver meddela Upplands-Bro kommun om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedelsverksamhet. Annars blir du fakturerad av Upplands-Bro kommun för kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Miljöfarlig verksamhet innefattar all användning av mark, byggnader eller anläggningar som ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för miljön och för människors hälsa. Här kan du läsa om hur du anmäler eller söker tillstånd för sådan verksamhet.

När behövs en anmälan eller ett tillstånd?

Du som planerar att starta en miljöfarlig verksamhet behöver göra en anmälan till Upplands-Bro kommuns miljöenhet. Det gäller även dig som ska genomföra ändringar av befintlig verksamhet.

 • asfaltverk
 • bensinstation
 • bilvård
 • betongfabrik
 • fordonslackering
 • kemtvätt
 • laboratorium
 • mekanisk verkstad
 • offsettryckeri
 • tak- och fasadtvätt
 • tandläkarmottagning
 • uppställning av kross- eller sorteringsverk
Mindre miljöfarliga verksamheter

En verksamhet med mindre miljöpåverkan kräver vanligtvis inte tillstånd eller anmälan men miljöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och verksamheterna omfattas av tillsyn. Kontakta miljöenheten för att förvissa dig om att din verksamhet inte behöver tillstånd.

Exempel på mindre miljöfarliga verksamheter
 • byggföretag
 • små verkstäder

Kontakta miljöenheten genom Kontaktcenter

Så anmäler du din verksamhet

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Du är skyldig att känna till de lagar och regler som din verksamhet omfattas av. Vänd dig till Länsstyrelsen eller bygg- och miljönämnden via vårt kontaktcenter om du vill diskutera om din verksamhet behöver ett tillstånd eller om det räcker med en anmälan.

För miljöfarlig verksamhet som inte är anmälningspliktig, oavsett om den är ny eller om det gäller förändring av befintlig verksamhet, önskar bygg- och miljönämnden få information innan verksamheten startar.

2

Skicka in din anmälan

Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar.

 • Tänk på att en komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var därför noga med följande:
 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson hos er.

Avgifter

Kommunen tar ut en avgift per timme för att handlägga din anmälan.

3

Handläggning pågår

När din ansökan har kommit in går vår handläggare igenom ditt ärende och kontaktar dig om något behöver kompletteras. I enstaka fall kan anmälan behöva kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning. För att länsstyrelsen ska ha möjlighet att lämna synpunkter på en anmälan om miljöfarlig verksamhet skickas varje anmälan på remiss till dem. När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett tar bygg- och miljönämnden beslut i ärendet.

Handläggningstid

Gör din anmälan senast sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

4

Beslut

Beslutet meddelas i någon av följande former:

 • anmälan medför ingen åtgärd
 • krav på att skyddsåtgärder genomförs
 • förbud att starta verksamheten (avser ny verksamhet) eller att genomföra ändringen (befintlig verksamhet)

Ditt ansvar efter beslut

När beslutet har registrerats har du ansvaret för att lagar och regler följs och för att det finns en plan för egenkontroller. Du har också ansvaret för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Egenkontroll

Om du har en verksamhet som klassas som miljöfarlig ska du kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga skadliga effekter. Det kallas för egenkontroll, och innebär bland annat att du måste känna till vilka krav lagar och andra regler ställer på din verksamhet. Egenkontrollen ska finnas skriftligt dokumenterad.

Kommunens tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Bygg- och miljönämnden besöker miljöfarliga verksamheter i Upplands-Bro kommun. Tillsynen innebär att bygg- och miljönämnden regelbundet inspekterar företag inom kommunen, för att kontrollera att miljöbalken och alla gällande föreskrifter följs. Det innebär att bygg- och miljönämnden kan komma att ställa krav på dig som verksamhetsutövare att vida åtgärder om beslutade villkor för verksamheten inte anses vara aktuella och tillräckliga.

Om du vill sätta upp en skylt eller ljusanordning på byggnaden för din verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Här får du information om hur du går till väga.

När behövs bygglov?

Lovplikten gäller för permanenta skyltar av olika slag. Exempelvis flagg-, fasad- och neonskyltar. Även markiser med reklamtryck kräver bygglov liksom tillfälliga skyltar såsom vepor och banderoller.

Så ansöker du om bygglov för skyltar och ljusanordningar

 • 1

  Samla information

 • 2

  Ta fram underlag

 • 3

  Skicka in din ansökan

 • 4

  Handläggning pågår

 • 5

  Beslut

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du känna till vilka regler som gäller och vad som är möjligt att göra på platsen. Upplands-Bro kommun har tagit fram ett skyltprogram som ger information över vad som gäller i kommunen.

2

Ta fram underlag

Förbered de olika handlingar du ska skicka in och ta fram underlag. Det är viktigt att dina handlingar är fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa. Följande måste redovisas:

 • I vilket sammanhang skylten/skyltarna ska verka.
 • Placering och montering.
 • Uppgifter som tydligt visar budskap, storlek, material, färgsättning och eventuell belysning.
 • För lysande eller belysta skyltar ska det även framgå hur de ser ut på natten.

3

Skicka in din ansökan

Skicka in din ansökan och bifoga de ritningar och handlingar som vi behöver. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handläggningstiden och att ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda. Din ansökan ska innehålla:

 • Ansökningsblankett
 • En situationsplan på primärkarta
 • Fasad- och skyltritningar
 • Förslag till kontrollplan

4

Handläggning pågår

När vi har fått in din ansökan får du en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Det tar ungefär tio dagar. Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar vi dig.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut om bygglov inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså totalt tjugo veckor.

Om din skylt eller ljusanordning är an sådan storlek att den endast kräver en anmälan får du beslutet inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om så är fallet står det i ditt beslut.

5

Beslut

När ditt bygglov är beviljat får du ett beslut från kommunen. Läs noga igenom vad som gäller för ditt lov. Innan du beställer och sätter upp din skylt eller ljusanordning behöver du ha fått ett startbesked från Upplands-Bro kommun.

Så bedömer kommunen din ansökan

Vi granskar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Förslaget prövas om det är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt till natur- och kulturvärden på platsen. Intresset av en god helhetsverkan ska tillgodoses gällande skyltarnas storlek, utformning och placering.

Avgifter

Avgiften för bygglov tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked.

Här får du veta hur du anmäler solarieverksamhet. Du behöver anmäla solarium till kommunen sex veckor i förväg.

När behövs solarium anmälas?

Alla kosmetiska solarier, vars syfte är att göra huden mörkare och som kan användas av allmänheten, är anmälningspliktiga.

Så gör du din anmälan

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din anmälan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  När din anmälan är registrerad

1

Samla information

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för din solarieverksamhet.

För det första får endast moderna solarier användas för kosmetiskt syfte, det vill säga solariet ska uppfylla strålskyddskraven i den europeiska tekniska produktsäkerhetsstandarden för solarier. För det andra är det förbjudet att låta någon under 18 år sola i ett kosmetiskt solarium. På strålskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa vilka regler som gäller.

2

Skicka in din anmälan

Fyll i blanketten ”Anmälan om verksamhet med hygienisk behandling” Gör anmälan minst sex veckor innan du startar verksamheten och var noga med följande:

 • Fyll i alla administrativa uppgifter.
 • Beskriv verksamheten tydligt.
 • Bifoga en skalenlig ritning.
 • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firmatecknare eller VD.
 • Skriv vem som är kontaktperson.
 • Betala anmälningsavgiften.

3

Handläggning pågår

Din lokal och dess verksamhet kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på hygienisk verksamhet. Du behöver göra din anmälan senast sex veckor innan verksamheten ska starta, eller en förändring ska införas. Observera: Om din anmälan inte är komplett kan handläggningen ta längre tid.

4

När din anmälan är registrerad

När anmälan kommer in meddelar vi dig att vi mottagit den och en handläggare tilldelas. Vi kan komma ut på plats för en inspektion om vi tycker att det behövs och kan begära in lite olika underlag för bedömningen. Sist skriver vi ett beslut om att bevilja eller avslå anmälan.

Egenkontroll

Du som driver hygienisk verksamhet är enligt lag skyldig att ha god egenkontroll. Det innebär bland annat att det ska finnas skriftliga rutiner för städning, hygien och kemikalieförvaring.

Det ska finnas skriftliga rutiner för att din verksamhet hålls i gott skick. Du ska bland annat ha rutiner för:

 • Hygien och smittskydd i samband med behandlingar och skötsel av utrustning och instrument.
 • Personalens handhygien och arbetskläder.
 • Städning med städinstruktioner för lokalerna.
 • Tvättning av verksamhetens textilier.
 • Information till kunder om eventuella smittrisker och biverkningar.
 • Hantering och uppföljning av klagomål.
 • Underhåll av lokal, inklusive kontroll av ventilation och vattentemperatur.
 • Hantering och förvaring av kemiska produkter, inklusive kosmetiska och hygieniska produkter med förteckning och säkerhetsdatablad för de produkter som används i verksamheten.
 • kontroll och utbyte av produkter som kan medföra risker för människors hälsa eller miljön.
 • Hantering och förvaring av olika avfall som uppkommer i verksamheten.

Tillsyn av verksamheten

Kommunens miljöinspektörer utövar operativ tillsyn av de yrkesmässiga hygieniska verksamheter som finns inom Upplands-Bro kommun. Vid ett sådant besök tillkommer en tillsynsavgift.

Om du vill ha en uteservering utanför din lokal behöver du ansöka om tillstånd. Du kan även behöva ansöka om ett bygglov. Här kan du läsa hur du gör.

När behövs tillstånd för uteservering?

Ska du servera alkohol behöver du först ett tillstånd som tillåter alkoholservering utomhus.

Därefter behöver du tillstånd från markägaren. Ska uteserveringen vara på en offentlig plats, exempelvis på trottoaren, behöver du söka tillstånd hos polisen.

När behövs ett bygglov?

Vill du dessutom ha ett trädäck, glasa in eller sätta upp ett tak behöver du söka bygglov.

Så gör du din ansökan för tillstånd om uteservering

 • 1

  Samla information

 • 2

  Skicka in din ansökan

 • 3

  Handläggning pågår

 • 4

  Beslut

1

Samla information

Innan du ansöker behöver du ta reda på vem som äger marken och om marken är lämplig för en uteservering. Om den ska vara på privat mark krävs ett skriftligt tillstånd av markägaren. Eftersom privat mark ibland räknas som offentlig plats kan även behövas tillstånd från polisen. Exempelvis för uteservering på trottoar, gata, torg, park eller annan allmän plats.

Är du osäker på om marken lämpar sig för uteservering kan du mejla kommunens bygg- och miljönämnd. Bifoga då en skiss och markera tydligt var och hur du har tänkt placera din uteservering.

Mejladress: bygg-och miljönämnden@upplands-bro.se

2

Skicka in din ansökan

Ansökan om uteservering på offentlig plats görs till polisen. Tänk på att göra din ansöka i god tid innan tillståndet ska börja gälla. Under våren och sommaren kan handläggningstiden vara extra lång. Kom också ihåg att din ansökan handläggs först när du betalat avgiften.

Se till att följande finns med i din ansökan:

 • Var och när tillståndet ska gälla
 • Skiss med placering och mått
 • Namn på serveringen
 • Sökande och ansvarig

3

Handläggning pågår

Först går polisen igenom din ansökan med hänsyn till frågor som: Kommer din uteservering orsaka störningar för andra? Påverkar din uteservering framkomligheten? Om du vill använda kommunens mark meddelar polisen också kommunen för eventuella synpunkter. Upplands-Bro kommun kan då komma att kontakta dig för att få kompletterande uppgifter.

Handläggningstid

Polisens handläggning tar en till två veckor. Kommunens tid för att lämna synpunkter är en till två veckor. Under vår och sommar tar det längre tid eftersom många ansöker om tillstånd samtidigt.

4

Beslut

Beslutet får du från polisen via din e-postadress eller den postadress du angivit.

När du har fått tillstånd

När du använder stadens mark för din uteservering måste du följa de regler som finns för hur en uteservering får se ut. Några viktiga regler är att:

 • Uteserveringen ska vara väl avgränsad genom staket, blomsterarrangemang, rep eller liknande.
 • Den ska vara tillgänglighetsanpassad.
 • Skyltar och liknande ska vara innanför serveringsytan.

Du har ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med det tillstånd du fått och att gatumiljön påverkas så lite som möjligt. Som tillståndshavare är du ersättningsskyldig enligt skadeståndslagen för skador som vållas på kommunens mark och anläggningar, samt skador som drabbar tredje man.

Rökförbud på uteserveringar

Den 1 juli 2019 fick vi en ny tobakslag (2018:2088). Den innebär bland annat att fler utomhusmiljöer har belagts med rökförbud. Syftet med den nya lagen är att minska risken för tobaksrelaterade sjukdomar och skydda personer som är extra känsliga, till exempel barn. En av de mest uppmärksammade platserna är utomhusserveringar till restauranger och kaféer.

Rökförbudet omfattar tobak, elektroniska cigaretter, rökning av örtprodukter, förångning eller annan upphettning av tobak, exempelvis vattenpipa. Rökförbudet gäller även användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Du som äger eller disponerar ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att rökförbudet följs. Du som är ansvarig för det rökfria området är skyldig att informera om rökförbudet genom skyltning och vid behov ingripa med tillsägelser.

Om du har eller planerar att skaffa en cistern för brandfarlig vätska, till exempel eldningsolja eller spillolja krävs ett tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och bestämmelser som gäller.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att lagring, hantering och kontroll av brandfarliga vätskor sker på rätt sätt då en läckande cistern kan orsaka stor skada. Genom regelbundna kontroller undviks utsläpp från läckande cisterner.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde blivit förorenat ska bygg- och miljönämnden kontaktas omedelbart.

behövs en anmälan av brandfarliga vätskor i cisterner

 • För cisterner i mark och ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja.
 • För mobila och tillfälligt uppställda cisterner, som exempelvis UN- tankar och IBC-behållare, som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja.
 • För avställda cisterner som åter tas i bruk.
 • För cisterner som aldrig har anmälts.

Om cisternens placering

När du väljer plats för din cistern, ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten. Cisternen bör placeras på ordentligt avstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattendrag, dräneringsdiken och vattentäkt.

Invallning och alternativa skyddsåtgärder

Vid förvaring av kemikalier är det viktigt att det finns en tät och hållbar invallning. Ett godtagbart alternativ är en dubbelmantlad cistern. Det är även viktigt att det inte finns risk för att cisternen blir påkörd.

Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spilltråg gör att eventuella spill och läckage kan upptäckas snabbt. Regnskydd eller tak är obligatoriskt över en invallning utomhus. Om det finns risk för att snö och regn blåser in krävs även sidoväggar.

I de fall där cisternen är placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är att golv, väggar och tak är helt täta.

Informationsplikt vid installation

Vid installation av en cistern gäller informationsplikt. Detta innebär att bygg- och miljönämnden ska informeras minst fyra veckor innan påbörjad installation. Innan cisternen tas i bruk ska den också besiktigas av ett ackrediterat företag. En kopia av besiktningsrapporten ska skickas in till bygg- och miljönämnden.

Klicka på länken till Swedac nedan. Närmast ackrediterat företag hittar du genom att skriva in ordet ”cisterner” i rutan ”Fritextsök”.

Skicka besiktningsrapporten till

Miljöavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret, 196 81 Kungsängen

Andra tillstånd som krävs

För fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöskadliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, kan bygglov krävas. Kontakta bygg- och miljönämnden för mer information.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

Vid nyinstallation av en cistern kan det vara aktuellt med tillstånd från Brandkåren Attunda. Kontakta brandkåren Attunda för mer information.

Särskilda regler inom vattenskyddsområde

 • Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja utan sekundärt skydd.
 • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. Enda undantaget är cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus.
 • För cisterner ovan mark ska det sekundära skyddet ska vara i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
 • Invallningen ska rymma cisternens innehåll. Om du har flera cisterner ska invallningen rymma den största cisternens innehåll plus 10 % av övriga cisterners totala volym.
 • Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten ”Vattenskyddsområde”. Skylten, som ska vara väl synlig, ska dessutom informera om innehåll, volym, högsta fyllningsflöde, fastighetsbeteckning samt adress.

Löpande kontroller

Löpande kontroller ska ske med ett visst intervall beroende på typen av cistern. Att kontrollerna görs är viktigt, både miljö- och försäkringsmässigt. Ett ackrediterat företag ska utföra kontrollerna och en kopia av besiktningsrapporten ska skickas in till bygg- och miljönämnden. Mer information finns i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på av misstag. När en cistern tas ur bruk ska detta meddelas till Bygg- och miljönämnden.

Straffavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om en miljösanktionsavgift. Denna straffavgift ska betalas till staten när fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som har meddelats med stöd av miljöbalken. Avgiften kan exempelvis drabba cisternägare som inte informerat bygg- och miljönämnden innan installation av cistern.

Som företagare är det viktigt att du förvarar kemikalier på ett sådant sätt att de inte riskerar att läcka ut och orsaka skador på miljön och på människors hälsa. Här kan du läsa om kemikaliehanteringen i Upplands-Bro.

Kemikalier måste vara tydligt märkta

Flytande kemikalier ska alltid märkas med innehållsförteckning och farosymbol. Dessutom ska säkerhetsdatablad för varje kemikalie förvaras så att alla anställda i verksamheten snabbt kan skaffa sig information. Exempelvis om ett läckage uppstår eller någon kommit i kontakt med ämnet via huden, ögonen eller luftvägarna.

Regeln om säkerhetsdatablad gäller både när kemikalien är oförbrukad och när den har blivit ett avfall.

Om läckage inträffar

 • Om läckage av kemikalier uppstår ska kommunens bygg- och miljöavdelning omedelbart kontaktas.
 • Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel och kärl för uppsamling av använt material ska därför finnas nära tillgängligt.
 • Om läckaget når dagvattnet eller kommunalt avlopp, kontakta Brandkåren Attunda.
 • Om läckaget når marken ska marken saneras i samråd med bygg-och miljönämnden. En anmälan om efterbehandling av förorenat område eller anläggning behöver upprättas.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

Utomhusförvaring av kemikalieprodukter

Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regnskyddad invallning. Invallningen får inte vara försedd med tappventil, utan ska tömmas genom pumpning. Kemikalierna ska också placeras så att de är skyddade från påkörning.

Inomhusförvaring av kemikalieprodukter

Inomhus ska kemiska produkter förvaras i utrymmen som saknar avlopp. Alternativt ska behållarna, fat eller cisterner, stå invallade. Befintliga avlopp kan pluggas eller kragas.

Invallning av kemikalieförvaring

En invallning ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Som alternativ till invallning kan cisterner vara dubbelmantlade.

Ventiler och slangar på tanken ska vara placerade så att eventuellt spill hamnar innanför invallningen eller på spillplåt. Pistolhandtag ska vara inlåsta för att förhindra att obehöriga hanterar tanken. Vid kortare uppställning är det acceptabelt att dubbelmantlade cisterner placeras på asfalt som hårdgjord yta, annars krävs betong.

Kontakta oss

I Upplands-Bro är det bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom kommunen. Har du frågor är du välkommen att kontakta bygg- och miljönämnden via kontaktcenter.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

För att få sälja tobaksvaror till konsument behövs ett tillstånd. Här kan du läsa om hur du ansöker om ett sådant tillstånd.

Ansöka om tillstånd

Du som säljer tobaksvaror måste ansöka om tillstånd hos kommunen enligt Lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Observera att denna lag inte bara gäller tobaksvaror utan också elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Därför har kommunen möjlighet att begära in yttranden från Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Tillsammans med anmälan ska också ett egenkontrollprogram bifogas.

När du ansöker om tillstånd kommer vi ta ut en avgift som motsvarar tiden vi lägger ner på ditt ärende. Idag ligger timtaxan på 1160 kr/timme. Räkna med att handläggningen tar minst sex timmar och att antalet timmar varierar från fall till fall beroende på ärendets art.

Så upprättar du ett egenkontrollprogram

 • Informera personalen om regler för försäljning av tobak och vilka är företagets interna rutiner.
 • Utse en försäljningsansvarig med instruktioner för vad som ingår i denna uppgift.
 • Sätt upp skyltar som informerar om åldersgräns för tobak och placera dessa skyltar väl synligt i lokalen. Vanligen vid tobaken, i kassan och entrén.
 • Upprätta rutiner för hur personalen ska agera för att undvika försäljning till minderåriga samt motverka langning. Kunder, särskilt ungdomar, som enbart köper tobak och/eller flera olika sorters tobak måste ägnas särskild uppmärksamhet.
 • Bestäm vilka åtgärder ska vidtas om försäljningsbestämmelserna inte följs. Lämpliga åtgärder kan vara att:
Gå igenom försäljningsbestämmelserna med personalen.Gå över till manuell tobaksförsäljning (det vill säga försäljning över disk) och begränsa tobaksförsäljningen mellan vissa klockslag.Dokumentera att åtgärderna i programmet följs.

Den 1 november trädde lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft. Här kan du läsa om hur du ansöker om butiksförsäljning av vissa receptfria läkemedel och vilka regler som gäller. Den nya lagen om vissa receptfria läkemedel är skriven för att göra det möjligt för vanliga matbutiker att sälja vissa receptfria läkemedel under förutsättning att de har anmält sin livsmedelsverksamhet till kommunen. Syftet med lagen är att göra det enklare för konsumenterna att köpa receptfria läkemedel  

Så anmäler du dig för att få sälja vissa receptfria läkemedel

Anmälan skall göras innan verksamheten påbörjas. Tillsammans med anmälan ska också ett egenkontrollprogram bifogas. Uppgifterna i anmälan kommer att lämnas vidare till Läkemedelsverket.

Om egenkontrollprogram

Innan du börjar sälja läkemedel måste du upprätta ett program för egenkontroll. I programmet ska det finnas skriftliga rutiner som beskriver hur du och din personal hanterar läkemedel så att alla regler följs. Egenkontrollprogrammet ska alltid vara uppdaterat och vid kontroll kunna visas för kommunen och Läkemedelsverket.

Avgift

Enligt lagen ska kommunen kontrollera handeln och har rätt att ta ut avgift för sitt arbete. När du ansöker om tillstånd tar vi ut en avgift som motsvarar tiden vi lägger ner på ditt ärende. Idag ligger timtaxan på 1160 kr/timme. Om anmälan avser både folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel är avgiften reducerad.

Ansvarsfrågor

Här kan du läsa mer om vem som är ansvrig för olika delar av försäljning av receptfria läkemedel.

Du måste själv kontrollera att din leverantör har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel och att leveranserna sker på ett säkert sätt. För att garantera att leveransen kan spåras måste du som försäljare dokumentera alla inköp av läkemedel.

Du måste ha en väl synlig skylt i anslutning till försäljningshyllan som anger att det finns receptfria läkemedel. De läkemedel som inte förvaras inlåsta måste hållas under direkt uppsyn av personal. Receptfria läkemedel måste förvaras åtskilda från andra produkter.

Vid all försäljning av receptfria läkemedel måste kunden fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll samt en väl synlig skylt om åldersgränsen. Även vid nätförsäljning krävs en tydlig information om åldersgränsen. Du får heller inte sälja läkemedel om du misstänker langning, det vill säga att det du säljer kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment, även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.

Du som säljare måste räkna med den tid det uppskattningsvis tar att förbruka ett läkemedelspaket. Du kan alltså inte sälja förpackningar med kort bäst före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid bör vara tre månader, men gärna sex månader, för att garantera säkerhet och kvalitet.

Personal i livsmedelsbutiker bör inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel, utan bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Ett bekämpningsmedel kan antingen vara en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel. Här kan du läsa om de tillstånd som krävs för att få använda dem.

Ansök om tillstånd för växtskyddsmedel

Du måste ansöka om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel:

 • inom skyddsområde för vattentäkt
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till skolor och förskolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • vid planerings- och anläggningsarbeten
 • på vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Det finns undantag för skyldigheten att anmäla och ansöka om tillstånd. Ett exempel är när spridning av växtskyddsmedel är så begränsad i sin omfattning att det handlar om en punktbehandling som inte riskerar att skada människors hälsa eller miljö. Kontakta bygg- och miljönämnden om du tror att ett tillstånd eller anmälan inte behövs.

Vem får sprida växtskyddsmedel?

Godkända växtskyddsmedel delas in i behörighetsklasserna 1, 2 eller 3. Växtskyddsmedel i klass 1 och 2 med bokstavsbeteckning L får bara användas yrkesmässigt om spridaren har användningstillstånd och utbildning. Växtskyddsmedel i klass 3 kräver ingen yrkesutbildning.

Om biocidprodukter

För samtliga biocidprodukter gäller att spridning ska göras på ett sätt som inte skadar miljö och människors hälsa. Om du ska sprida en biocidprodukt på allmän plats måste du skriftligen underrätta Bygg- och miljönämnden samt föra dokumentation över spridningen. Dessutom ska allmänheten informeras med väl synliga anslag.

 • kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för vars räkning spridningen sker
 • syftet med bekämpningen
 • biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts eller beräknas att användas vid spridningen
 • tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen
 • beskrivning av försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att skydda människors hälsa och miljö

Om biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel som består av nematoder, insekter eller spindeldjur (NIS) behöver sedan den första juli 2016 inte ha ett godkännande för produkten från Kemikalieinspektionen. Däremot behöver den biologiska arten vara godkänd för att få användas som bekämpningsmedel.

Godkända bekämpningsmedel

För att få använda ett bekämpningsmedel måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. De ansvarar bland annat för registrering och klassificering av bekämpningsmedel och meddelar i samband med eventuellt godkännande de villkor som ska gälla för medlets användning. I deras register finns de bekämpningsmedel som är eller tidigare har varit godkända i Sverige.

Kontakta oss

Har du frågor? Då är du välkommen att ringa eller mejla bygg- och miljöavdelningen via kontaktcenter.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

I Upplands-Bro lever lantbruket genom ett antal större gårdar och mindre djurhållare med kor, får, höns och andra lantbruksdjur. Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd för att ha djur inom detaljplanelagt område, hur du på bästa sätt hanterar hästgödsel och hur du begraver en avliden häst.

Ansök om tillstånd för djurhållning

Det krävs särskilt tillstånd för att hålla nötkreatur, får, get, svin eller häst inom område med detaljplan. Detsamma gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Om du vill ägna dig åt djurhållning i stor skala behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen om du har:

 • fler än 400 platser för nötkreatur, hästar eller minkar.
 • fler än 750 platser för suggor.
 • fler än 2 000 platser för slaktsvin.
 • fler än 40 000 platser för fjäderfän.

All verksamhet där användning av mark och byggnader kan medföra störningar för människors hälsa och miljö regleras av miljöbalken. Därför hanterar miljöavdelningen hos Länsstyrelsen tillstånd för storskalig djurhållning.

Ansök om tillstånd för hästhållning

Det krävs särskilt tillstånd för att hålla häst inom område med detaljplan.

Det kan också krävas tillstånd för att starta upp verksamheter som exempelvis ridskola, hästuppfödning eller om du erbjuder boxplats åt andra. Sådana tillstånd utfärdas av Länsstyrelsen.

Så hanterar du hästgödsel

Om du driver en verksamhet med hästar har du också ansvaret att ta hand om gödseln som uppstår.

Gödsel innehåller bland annat kväve och fosfor som båda är viktiga växtnäringsämnen men också kan orsaka övergödning av vattendrag och sjöar. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till ett hållbart kretslopp där näringen återförs till åkermark.

Så begraver du en häst

För att begrava en häst krävs en anmälan till kommunens miljöavdelning. Kontakta miljöavdelningen via kontaktcenter.

När du begraver din häst är det viktigt att:

 • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
 • Avståndet ska vara minst 50 meter från närmsta vattendrag. Kroppen får ej heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
 • Avståndet från gravens botten till grundvatten eller berg ska vara minst en meter och kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.