Uppdaterad 22 september 2022
Skriv ut

Klövberga etapp 1

Detaljplaneförslaget för Klövberga etapp 1 syftar till att utveckla ett varierat område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs. Planen syftar också till en bebyggelse som anpassats efter landskapets förutsättningar och en hållbar hantering av dagvatten.

Planområdets läge på kartan markerat med blå cirkel

Planområdets läge på kartan

3D illustration över planförslaget

3D illustration över planförslaget

Det här händer nu

Kommunfullmäktige antog planen på sammanträde den 24 augusti 2022 och fick laga kraft 20 september 2022.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?