Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Djurhållning och lantbruk

I Upplands-Bro lever lantbruket genom ett antal större gårdar och mindre djurhållare med kor, får, höns och andra lantbruksdjur. Här kan du läsa om hur du ansöker om tillstånd för att ha djur inom detaljplanelagt område, hur du på bästa sätt hanterar hästgödsel och hur du begraver en avliden häst.

Ansök om tillstånd för djurhållning

Det krävs särskilt tillstånd för att hålla nötkreatur, får, get, svin eller häst inom område med detaljplan. Detsamma gäller pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Om du vill ägna dig åt djurhållning i stor skala behöver du tillstånd från Länsstyrelsen.

Du behöver ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen om du har:

  • fler än 400 platser för nötkreatur, hästar eller minkar.
  • fler än 750 platser för suggor.
  • fler än 2 000 platser för slaktsvin.
  • fler än 40 000 platser för fjäderfän.

All verksamhet där användning av mark och byggnader kan medföra störningar för människors hälsa och miljö regleras av miljöbalken. Därför hanterar miljöavdelningenhos Länsstyrelsen tillstånd för storskalig djurhållning.

Ansök om tillstånd för hästhållning

Det krävs särskilt tillstånd för att hålla häst inom område med detaljplan.

Det kan också krävas tillstånd för att starta upp verksamheter som exempelvis ridskola, hästuppfödning eller om du erbjuder boxplats åt andra. Sådana tillstånd utfärdas av Länsstyrelsen.

Så hanterar du hästgödsel

Om du driver en verksamhet med hästar har du också ansvaret att ta hand om gödseln som uppstår.

Gödsel innehåller bland annat kväve och fosfor som båda är viktiga växtnäringsämnen men också kan orsaka övergödning av vattendrag och sjöar. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till ett hållbart kretslopp där näringen återförs till åkermark.

Så begraver du en häst

För att begrava en häst krävs en anmälan till kommunens miljöenhet. Kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

När du begraver din häst är det viktigt att:

  • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
  • Avståndet ska vara minst 50 meter från närmsta vattendrag. Kroppen får ej heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
  • Avståndet från gravens botten till grundvatten eller berg ska vara minst en meter och kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
  • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Är du nöjd med informationen på sidan?