Uppdaterad 15 december 2022
Skriv ut

Elevhälsa i grundskolan

Elevhälsan är samlingsnamnet på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik från det att ditt barn går i förskoleklass upp till och med gymnasiet. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan är kostnadsfri och all personal har tystnadsplikt.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Hälsoundersökningar

Ungefär vartannat år under den tid som ditt barn går i grundskolan kommer skolsköterskan att genomföra hälsoundersökningar. Då kontrolleras barnets syn, färgseende, hörsel, längd och vikt. Det är också skolsköterskan som genomför hälsosamtal för att prata om hälsa, livsstil och annat som påverkar ditt barns mående.

Skolsköterskan når du lättast via expeditionen på ditt barns skola.

Vaccination

Det är skolsköterskan som ser till att ditt barn i årskurs 2, 5 och 8 får de viktiga vaccinationer som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Barnpsykolog och specialpedagog

Behöver du komma i kontakt med en barnpsykolog eller specialpedagog? Kontakta rektorn på ditt barns skola.

Oroande frånvaro

Skolteamet är en gemensam resurs för kommunens kommunala grundskolor för att bland annat stödja elever med en oroande frånvaro. Teamet består av beteendevetare och specialpedagog som har ett nära samarbete med skolornas elevhälsoteam.

Om du är förälder och orolig för ditt barns skolgång bör du kontakta elevhälsan i ditt barns skola. Elevhälsan når du via kontaktcenter eller expeditionen på ditt barn skola.

Är du nöjd med informationen på sidan?