Uppdaterad 12 september 2022
Skriv ut

Radon i din bostad

Radon är en radioaktiv gas som varken luktar, syns eller smakar. Det enda sättet att upptäcka radon är genom mätning. Här kan du läsa om orsakerna till höga radonvärden, när en radonmätning kan behövas och vad du ska göra om du misstänker radon i ditt hem.

Orsaker till höga radonvärden 

Radon i ditt hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller genom hushållsvattnet.

Radonhalten mäts i enheten Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m3). Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 (årsmedelvärde).

Berggrunden som fastigheten är byggd på. Radon från marken kan läcka in i byggnaden via otätheter i grunden samt där rör och kablar kommer in i huset. Är byggnaden dessutom dåligt eller felaktigt ventilerad kan höga radonhalter uppkomma i inomhusluften.

Byggnadsmaterialet:

Bland byggnadsmaterialen är så kallad blåbetong den största källan till radon. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975. Många hus som är byggda med källare eller suterrängvåning under den här tiden kan innehålla blåbetong. Höga radonhalter kan också finnas i vanlig betong om cementen blandats med sten, sand eller grus som innehåller hög radonhalt.

Fyllnadsmaterial, som grus och sten, som använts vid husbygget.

Dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund.

Hälsorisker med radon

Att ha vistats en kort period i ett hus med höga radonhalter innebär inte ett akut hälsoproblem, men ju längre tid du tillbringar i ett hus som har problem med radon och ju högre radonhalterna är, desto större risk utsätter du dig för.

När behövs en radonmätning?

Du kan beställa en radonmätning om:

  • du köper ett hus
  • du bygger nytt hus, bygger om eller bygger till ditt hus
  • du ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • ditt hus är byggt med blå lättbetong
  • det är mer än tio år sedan senaste mätningen.

Radonmätning för dig som bor i hus

Du kan själv mäta radon i ditt hem genom att beställa radonmätare från ett godkänt mätlaboratorium. Mätningen ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober – 30 april. Två radondosor behövs för att få ett godkänt medelvärde. Snabbare mätning avråds, en korttidsmätning ger endast indikativa värden och har stor felmarginal.

Hur ofta ska du mäta?

Det räcker inte att mäta radonhalten vid ett enda tillfälle. Materialet i ett hus åldras och kan därför med tiden släppa igenom mer radon från marken.

Det kan också påverka radonhalten om du bygger om eller renoverar, till exempel om du tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen, gör några förändringar i husgrunden, till exempel rörgenomdragningar eller vid andra större förändringar av bostaden.

Därför bör du mäta radon regelbundet. Vi rekommenderar att man gör förnyad radonmätning i sitt hus om det har gått mer än tio år sedan senaste mätning.

Åtgärda radon

Om mätresultatet visar att det finns mer än 200 Bq/m3 i inomhusluften bör du vidta åtgärder i huset. Du måste ta reda på var radonet kommer ifrån, för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt.

Vi rekommenderar att du vänder dig till en radonkonsult som kan hjälpa dig med utredningen och föreslå de åtgärder som sänker radonhalten under riktvärdet 200 Bq/m3

Exempel på åtgärder är att:

  • öka luftomsättningen i bostaden
  • täta rensbrunnar för avlopp, runt skyddsrör för vattenledningar eller i genomgående sprickor
  • installera en fläkt som suger ut markluften (radonsug) innan den kommer in i byggnaden.
  • lufta dricksvattnet.

Radonbidrag

Radonbidraget från Boverket kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidraget kan sökas av den som äger och själv stadigvarande bor i ett en- eller tvåbostadshus, där radonhalten i inomhusluften överstiger 200 becquerel. Det krävs även att olägenheten inte är ringa eller helt tillfällig.

Den som söker bidraget måste bo i huset både när bidraget beviljas och när det betalas ut. Den som bor i ett nybyggt hus får ansöka om radonbidrag tidigast två år efter det att huset tagits i bruk.

Se mer på Boverkets webbplats, länk nedan.

Radonmätning för dig som bor i flerbostadshus

Om du som bor i hyres- eller bostadsrätt har frågor om radonmätningar i bostaden, kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Fastighetsägaren ansvarar för både mätning och sanering.

Är du nöjd med informationen på sidan?