Uppdaterad 29 april 2024
Skriv ut

Grundskola

Grundskolan är obligatorisk för alla barn mellan 6 år och 16 år, från förskoleklass till nian i högstadiet. Här kan du hitta alla kommunala och fristående grundskolor samt grundsärskolan i Upplands-Bro kommun. Läs hur du ansöker om plats till förskoleklass, se veckans skolmatsedel och lär om elevhälsans ansvarsområden.

Ska ditt barn börja i skolan? I Upplands-Bro kommun finns både kommunala och fristående grundskolor i olika miljöer. Läs mer om dom här!

Ingen innehållsförteckning finns

Grundskolor i Bro

Grundskolor i Kungsängen

Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Alla barn som är folkbokförda i Sverige ska gå i förskoleklass följt av årskurserna 1 till 9. Att gå i skolan är gratis för alla. Du som vårdnadshavare ansöker om plats i den skola som du anser passar ditt barn bäst.

Skolvalet till förskoleklass, årskurs 4 och 7 till hösten 2024 är avslutat.

Du som har gjort ett skolval kommer att få besked om skolplacering när du loggar in i "Mitt skolval" . Där kan du ladda ner placeringsbeslutet.

Ansök om plats på fritidshem

När du söker plats i förskoleklass kan du samtidigt också söka plats åt ditt barn på skolans fritidshem. Det gör du direkt i tjänsten "Mitt skolval". Om du söker plats i en fristående skola tar du kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan du inte överklaga i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.

Ditt överklagande ska ha kommit fram till utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet om skolplacering.

Du skickar ditt överklagande till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Söka eller byta grundskola

Planerar du att flytta till Upplands-Bro kommun och behöver en plats till ditt eller dina barn i grundskolan? Då kontaktar du kommunen via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Här hittar du information om hur du ansöker om plats i grundskolan och hur du ansöker om byte av skola.

Söka grundskola som nyinflyttad från annan kommun

Planerar du att flytta till Upplands-Bro kommun i samband med att ditt barn ska börja förskoleklass eller någon gång under läsåret ansöker du om det i "Mitt skolval". Där laddar du även upp ditt bostadskontrakt så att vi kan handlägga ditt barn.

Byte av grundskola inom kommunen

Vill du ansöka om att byta grundskola inom kommunen, antingen från en kommunal skola till en annan kommunal skola eller från en fristående skola till en kommunal skola gör du det i någon av våra fyra perioder.

 • Ansökan om byte till terminsstart hösttermin görs mellan 1 maj och 30 maj
 • Ansökan om byte till efter höstlovet görs mellan 1 september och 30 september
 • Ansökan om byte till terminsstart vårtermin görs mellan 1 november och 30 november
 • Ansökan om byte till efter påskolvet görs 1 mars till 26 mars.

Har ditt barn redan en fritidshemsplats på sin nuvarande skola och behöver en efter skolbytet? Då meddelar du det i ansökan.

Vill du byta till en fristående skola görs den ansökan direkt till den fristående skolan.

Skolval till förskoleklass

Skolval till förskoleklass genomförs i februari varje år.

Ansök om plats på fritidshem

När du söker plats i skolan kan du samtidigt också söka plats åt ditt barn på skolans fritidshem. Om du söker plats i en fristående skola tar du kontakt med aktuell skola för fritidshemsplacering.

Överklaga skolplacering

Beslut om skolplacering kan du inte överklaga i sak. Det betyder att du inte kan överklaga själva placeringen, utan enbart handläggningen av beslutet. Anser du att handläggningen inte har gått rätt till kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Rätten prövar då lagligheten av beslutet.

I ditt överklagande, som ska vara skriftligt, ska du ange vilket beslut det gäller, varför du anser att beslutet ska ändras och till vad. Det ska innehålla namn, personnummer, adress och telefonnummer samt det beslut om placering som du fått. Underteckna din skrivelse och bifoga beskedet om skolplacering.

Ditt överklagande ska ha kommit fram till utbildningsnämnden i Upplands-Bro kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet om skolplacering.

Du skickar ditt överklagande till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden, Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Om ditt barn har lång eller trafikfarlig väg till skolan, funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kan du ansöka om kostnadsfri skolskjuts.

Regler för skolskjuts 

Vi kan erbjuda ditt barn kostnadsfri skolskjuts med skolbuss, skolbil eller med kollektivtrafik genom ett terminskort från SL om barnet går i den kommunala skola som ligger närmast hemmet och uppfyller övriga villkor för skolskjuts. Ditt barn har även rätt till skolskjuts vid växelvis boende, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda samt att båda hemmen ligger inom Upplands-Bro kommun. Växelvis boende innebär att ditt barn har ett varaktigt boende hos båda sina vårdnadshavare.

Om eleven går i en kommunal skola som ligger närmast hemmet kan du ansöka om skolskjuts. Avståndet mellan skolan och barnets hemadress (eller anvisad busshållplats) ska då vara:

 • För barn i förskoleklass: minst två kilometer
 • För barn i årskurs 1–3: minst tre kilometer
 • För barn i årskurs 4–6: minst fyra kilometer
 • För barn i årskurs 7–9: minst fem kilometer

Den skolskjuts som vi erbjuder kan inte anpassas efter varje elevs skolschema, därför får ditt barn ibland väntetid innan skolan börjar eller efter skoldagens slut. Väntetiden på skolan ska normalt inte överstiga 30 minuter på morgonen och 45 minuter på eftermiddagen.

Som regel ska ditt barn inte behöva åka hemifrån före klockan 07.00 på morgonen och kommer oftast hem inom en timme från det att skolskjutsen lämnat skolan. Av praktiska och ekonomiska skäl görs ibland avsteg från denna grundregel.

Av planerings- och säkerhetsmässiga skäl har vi inte möjlighet att låta elever som inte beviljats skolskjuts åka med i skolbuss eller skolbil.

I mån av plats och under vissa omständigheter kan du som vårdnadshavare få följa med skolskjutsen under ditt barns inskolning. Ta kontakt med kommunens skolskjutsansvarig på utbildningskontoret genom kontaktcenter.

Ansökan om skolskjuts 

Inför varje läsår måste du förnya din ansökan om skolskjuts. Det gör du via vår e-tjänst, som öppnar i april. Sista ansökningsdagen är 31 maj, och du får svar innan midsommar. Missar du att ansöka före detta datum är du välkommen att ansöka i augusti när e-tjänsten åter öppnar efter sommarstängning.

Om ditt barns folkbokföringsadress ändras under pågående läsår eller om du är nyinflyttad i kommunen kan du via e-tjänsten ansöka om skolskjuts när som helst under skolterminen. Det tar ungefär tre veckor från ansökningsdagen tills du får besked.

Om du är missnöjd med vårt beslut om skolskjuts kan du överklaga beslutet. Överklagandet måste du göra skriftligt inom tre veckor från det att beslut fattats. I överklagandet ska du skriva vilket beslut som överklagas, ange hur du anser att beslutet borde vara samt på vilka grunder du tycker att beslutet är felaktigt. Om du i ditt överklagande lämnar nya uppgifter kan vi göra en ny bedömning i ärendet.

Om överklagan gäller skolskjuts till kommunal skola så görs överklagande som förvaltningsbesvär. När det gäller beslut om skolskjuts till andra skolor än den som ditt barn placerats av kommunen så gör förvaltningsrätten en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Tidtabell och hållplatser för skolbussen

Här kan du hitta aktuella tidtabeller för skolskjuts. Du hittar även tidtabellerna i Vklass

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Eggahult / Vallbyvik

7.10

Strömmingsbacken

7.18

Mariedal

7.20

Dikesvägen

---

Björnhäll/Näshagen

7.22

Lövsta

7.25

Stentorp

---

Kyrkby torp

---

Kyrkbyn Hpl Brevlådorna

7.32

Kyrkbyn Hpl Elcentralen

---

Tjusta skolan

7.37

Skogshuggarvägen

7.40

Flisvägen

---

Nybylund

---

Sättervikshage

7.45

Ekedal

---

Tjusta skolan

7.55

Kyrkbyn

8.00

Jädra Byväg

---

Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid Tjustaskolan

Avgångstid Broskolan

Måndag

13.10
14.10
15.00


15.30

Tisdag

13.10

14.10

15.20

Onsdag

13.10

14.10

15.20

16.15

Torsdag

13.10

14.10

15.00

15.20

Fredag

13.10

15.20

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Tibblegård väg (vändplanen)

7.15

Lillsjöskolan SL hållplats

7.17

Lidl parkering

7.20

Brunnaskolan

7.24

Emaljstigen SL hållplats

7.26

Keramikvägen SL hållplats

7.28

Dagsverkarvägen

7.35

Smörblomsvägen

7.40

Rättarboda infart

7.49

Frälsevägen SL hållplats

7.50

Råbyskolan

7.56 Avstigning


Eftermiddagstur

Veckodag

Avgångtid

Måndag

15.15

Tisdag

15.15

Onsdag

15.15

Torsdag

15.15

Fredag

14.20

Morgontur

Hållplats

Avgångstid


Extratur

fredagar

Ekedal SL hållplats

7.15


x

Skogsbo/Lövhagen SL hållplats

---


x

Killinge SL hållplats

7.20


8.20

Bälby SL hållplats

---


---

Svängsta SL hållplats

---


---

Kyrkbytorp SL hållplats

7.25


8.25

Näshagen SL hållplats

7.30


8.30

Stentorp
slingan vid brevlådorna

---


---

Sundby Sl hållplats

---


---

Verkstaden SL hållplats
(Gällöfstavägen 22)

7.35


x

Hagnässkolan

7.50


8.50


Eftermiddagstur

Veckodag

Avgångstid

Måndag

14.30

15.30

Tisdag

 

14.30

15.30

 

Onsdag

14.45

15.30

Torsdag

 

14.30

15.30

 

Fredag

 

14.30

15.30

 

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Extratur alla dagar

Lennartsnäs Stallet

7.20

8.30

Öråker ladan

---

---

Frölundavägen 6

---

---

Lennartsnäsvägen/Kronogårdsvägen, upphämtning korsningen

---

---

Ålsta

---

---

Klodalsvägen 12

---

---

Klodalsvägen/Frälsegårdsvägen

7.37

8.47

Klodalsvägen brevlådorna

---

---

Oppsylta

---

---

Ekhammarskolan

Endast avstigning

Endast avstigning

Lillsjöskolan

Endast avstigning

Endast avstigning

Rönnbärsvägen SL hållplats

7.50

x

Hagnässkolan

Endast avstigning

x


Eftermiddagstur (måndag)

Hållplats

Avgångstider

Hagnässkolan

14.3015.15x

Lillsjöskolan

14.35xx

Ekhammarskolan

14.4515.2516.20


Eftermiddagstur (tisdag)

Hållplats

Avgångstider

Hagnässkolan


14.2515.15

Lillsjöskolan


14.30x

Ekhammarskolan


14.3515.25


Eftermiddagstur (onsdag)

Hållplats

Avgångstider

Hagnässkolan

14.25

15.15

x

Lillsjöskolan

14.30

x

x

Ekhammarskolan

14.35

15.25

16.10


Eftermiddagstur (torsdag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan

14.2515.15

Lillsjöskolan

14.30x

Ekhammarskolan

14.3515.25


Eftermiddagstur (fredag)

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Hagnässkolan

14.1515.00

Lillsjöskolan

14.20x

Ekhammarskolan

14.2515.10


Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Nyborg

7.03

Erikssundsbron

7.14

Sjöhagenvägen korsningen


Håtuna kyrka

7.18

Råby Norränge (Hund och Katt pensionatet)
Hämtas vid vägen - bussen åker inte in

7.20

Killinge Byväg - Hämtas på höjden vid lastbilarna


Tjusta skolan

7.30

Signhildsberg

7.35

Aske

7.40

Aske kursgård

7.40

Stenhagsvägen (väg 269)


Väst Tibble Gård

7.50

Tjustaskolan

8.00

Väst Tibble Gård

8.02

Norrboda Gård


Broskolan

8.15


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Tjustaskolan

13.10

14.10

Broskolan

15.20

Extratur tisdag-torsdag 16.10

Extratur fredag 13.50

Morgontur

Hållplats

Avgångstid

Ådö hållplats vid bussvändplanen för SL bussen

7.05

Verkaviken


Smidö hållplats vid bussvändplanen för SL bussen

7.20

Ekeby


Säbyholm hållplats vid skolan

7.30

Miklagårdsvägen


Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

Endast avstigning

Härneviskolan

Endast avstigning

Frälsevägen - hållplats SL

8.02

Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

Endast avstigning

Härneviskolan

Endast avstigning


Eftermiddagstur

Hållplats

Avgångstid

Avgångstid

Extratur onsdag

Härneviskolan

14.05

15.10


Broskolan, Råbyskolan och Finnstaskolan - hållplats Broskolan

14.10

15.20
(måndagar 15.30)

16.15

Beroende på om det finns barn till hållplatserna går bussen hem enligt följande: Miklagårdsvägen – Frälsevägen – Ådö – Säbyholm – Ekeby – Lindormsnäs - Smidö

Rutiner för skolskjuts med kollektivtrafik och skolbil 

Kollektivtrafik

SL-kortet hämtar du eller ditt barn på skolan eller hos kommunens kontaktcenter. Vi ersätter inte stulet eller borttappat SL-kort. Därför är det bra om du som vårdnadshavare registrerar kortet på SL:s hemsida för att få tillgång till deras förlustgaranti.

Skolbil

Om ditt barn är sjukt eller ledigt är det viktigt att du avbokar skolbilen (taxin) senast en timme före planerad hämtning. Om ditt barn missar sin skolskjuts är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att hen kommer i tid till skolan. Hemfärden från skolan avbokas automatiskt vid missad morgontur, så du måste då även hämta upp ditt barn efter skoldagens slut.

Här hittar du information om när terminerna i Upplands-Bros kommunala grundskolor börjar och slutar, när det är skollov samt information om vad som gäller om ditt barn behöver vara ledigt.

Skollov och andra lediga dagar i grundskolan

Här kan du se läsårstider och gemensamma lovdagar för de kommunala grundskolorna i Upplands-Bro kommun. Övriga planerings- och studiedagar, ofta tre per läsår, bestämmer skolorna själva så de varierar.

Ska ditt barn gå från förskola till förskoleklass så sker övergången den 1 augusti. Höstterminens första dag är gemensam för alla kommunala skolor. Går ditt barn i en fristående skola kan eventuellt andra datum gälla, information får du direkt från skolan.

Läsårstider 2023/2024

Händelse

Datum

Höstterminens första dag

Tisdag 22 augusti

Höstlov

Måndag 30 oktober - fredag 3 november (v 44)

Höstterminens sista dag

Fredag 22 december

Vårterminens första dag

Onsdag 10 januari

Sportlov

Måndag 26 februari - fredag 1 mars (v 9)

Påsklov

Tisdag 2 april - fredag 5 april (v 14)

Vårterminens lovdagar

Onsdag 1 maj, torsdag 9 maj - fredag 10 maj, torsdag 6 juni

Vårterminens sista dag

Onsdag 12 juni

Läsårstider 2024/2025

Händelse

Datum

Höstterminens första dag

Måndag 19 augusti

Höstlov

Vecka 44 - Måndag 28 oktober - fredag 1 november

Höstterminens sista dag

Fredag 20 december

Vårterminens första dag

Onsdag 8 januari

Sportlov

Vecka 9 - Måndag 24 februari - fredag 28 februari

Påsklov

Vecka 16 - Måndag 14 april - torsdag 17 april
(följs av röda dagar fredag 18 april och måndag 21 april)

Vårterminens lovdagar

Torsdag 1 maj, fredag 2 maj, torsdag 29 maj, fredag 30 maj, fredag 6 juni

Vårterminens sista dag

Onsdag 11 juni

Skollov, lediga dagar och viktiga datum på Upplands-Brogymnasiet

Här hittar du läsårsdata, lovdagar och andra viktiga datum på Upplands-Brogymnasiet (UBG).

Studiedagar i grundskolan

Utöver loven är har ditt barn ledigt när skolan har sina studiedagar. Grundskolorna har rätt till fyra studiedagar per läsår för utbildning av personalen. Information om när terminens studiedagar infaller hittar du i Vklass.

Stängningsdagar fritids

De kommunala fritidshemmen får stänga för max två planeringsdagar per läsår. Datum för planeringsdagar ska meddelas dig som vårdnadshavare vid början av varje läsår. Om du har svårt att själv ordna barnomsorg de dagar ditt barns fritidshem är stängt, kontakta personalen i god tid innan för att få hjälp att titta på en tillfällig lösning.

Under sommaren, vid vissa större helger och när personalen har planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala fritidshem.

Ledig från skolan

Om ditt barn behöver vara ledig under skolterminen måste du ansöka om ledighet. En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet vid särskilda händelser eller angelägenheter och det beviljas av elevens mentor eller rektor.

Om ditt barn blir sjukt

De flesta barn som går i grundskolan blir sjuka ibland. Om du ser tecken på att ditt barn inte kommer att orka delta i skoldagens eller fritidshemmets aktiviteter ska barnet stanna hemma tills det tillfrisknat. Även om ditt barn verkar friskt på morgonen kan det ändras under dagen. Personalen i skolan kan i så fall kontakta dig så att du kan hämta barnet.

Näringsriktig mat under skoldagen ger en bra grund för elevers välmående och lärande. Därför serveras alltid näringsriktig och varierad skolmat, även för de som har allergier eller andra specialbehov, på våra skolor.

Veckans matsedel

De flesta av våra kommunala skolor har en gemensam matsedel. Matsedeln är säsongsanpassad, miljömässigt hållbar och varierad med inslag från olika delar av världen. På menyn har vi både svensk husmanskost och elevernas “favoriträtter”.

Gör såhär för att ladda ned webb-appen Mashie

Surfa in på adressen mpi.mashie.com/app.

Sök fram den meny du är intresserad av .

Spara den som favorit i appen.

Spara appen som bokmärke eller genväg på hemskärmen.

Gå gärna in och "gilla" de maträtter du tycker allra bäst om.

Varje dag serveras minst två rätter, varav en är vegetarisk. Vi har en helt vegetarisk servering per vecka. I dagsläget är cirka 40 procent av inköpta livsmedel ekologiska. Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet i alla led.

Avvikande kost (specialkost)

Avvikande kost (specialkost) erbjuds till de elever som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta all slags mat. För att vi på ett säkert sätt ska kunna anpassa maten till just ditt barns behov behöver du skicka in en anmälan i denna e-tjänst.

För att ansöka om avvikande av medicinska skäl för ditt barn ska du vid din ansökan bifoga läkarintyg/utdrag ur sjukjournal eller ett medicinskt underlag för konstaterad luftburen födoämnesallergi.

Läkarintyget ska förnyas vid förändring av allergi. Du ska även bifoga ett nytt läkarintyg när ditt barn byter från förskola till skola, eller när ditt barn byter skola. Om ditt barn inte längre behöver avvikande kost behöver du göra en avanmälan i e-tjänsten.

Måltidsenheten erbjuder lakto-ovo-vegetarisk kost, dvs. vegetarisk kost som inkluderar mjölk och ägg samt menyer som utesluter fläskkött, blodmat och inälvsmat. Vi har inte möjlighet att erbjuda halalkost, koshermat eller kost med till exempel enbart ekologiskt odlade råvaror.

Du behöver inte lämna in läkarintyg för att få avvikande kost av etiska eller religiösa skäl. Villkoret för att få specialkost är att ditt barn äter samma mat i skolan som i hemmet. Tillbehör från ordinarie meny samt råkost/salladsbord är komplement även till den avvikande kosten.

Anpassad kost - NPF

Om ditt barn har behov av anpassad kost kopplat till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ansöker du i vår e-tjänst.

God mat från grunden

På Måltidsenheten i Upplands-Bro serverar vi god och näringsrik mat lagad från grunden med bra råvaror och fokus på hälsa och hållbarhet. Måltiderna ska ge våra barn i skolan och en stunds avkoppling och matglädje tillsammans med oss.

Vi följer skollagens krav på näringsriktig skolmat till barn i förskolan och elever i skola och gymnasium med stöd av Livsmedelsverkets rekommendationer. Dessa rekommendationer säger bland annat att lunchen ska ge cirka 25–30% av dagens energi- och näringsbehov. Matsedeln ska vara varierad och specialkost erbjudas vid behov.

Har du frågor om maten i Upplands-Bro kommun? Kontakta vår kostchef.

Kostchef Susanne Rådberg Persson

Skolornas matråd

För att göra eleverna delaktiga i frågor som menyval och miljön i skolmatsalen finns ett matråd på varje skola. Matrådet är ett samarbete mellan elever, skolpersonal och Kostenheten. De elever som vill delta i matrådet anmäler sig till sin klasslärare.

Måltider i förskolan och på Upplands-Brogymnasiet

Om ditt barn har ett annat modersmål än svenska och talar det språket hemma, så finns goda möjligheter att få modersmålsundervisning. Här kan du läsa mer om hur du ansöker och vad som gäller när ditt barn börjar grundskolan. Kom ihåg att ansöka om modersmålsundervisning senast den 31 maj.

Under­visningen ska främja elevers utveckling till aktiv två­­språkighet som leder till en stark identitet och kultur­kompetens. Undervisningen i modersmål bidrar även till ökad för­ståelse, respekt och solidaritet mellan olika folk och kulturer. Forskning visar att moders­måls­­undervisning ger snabbare och högre mål­uppfyllelse i det svenska språket och i andra skolämnen.

Vem har rätt till modersmålsundervisning?

För att ditt barn ska ha rätt till modersmålsundervisning ska en av er vårdnadshavare ha ett annat modersmål än svenska. Språket ska talas dagligen i hemmet och ditt barn ska ha grundläggande kunskaper i språket. Innan antagningen gör vi en kartläggning av barnets kunskaper.

Dock finns det undantag:

Ett barn som är adopterat kan ha rätt till modersmålsundervisning även om språket inte talas i hemmet, förutsatt att barnet har grundläggande kunskaper i språket.

Om ditt barn anser sig tillhöra någon av de nationella minoriteterna har barnet rätt till undervisning i det nationella minoritetsspråket oavsett vilka förkunskaper barnet har. De nationella minoritetsspråken är:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Förutsättningen för att vi ska kunna erbjuda ditt barn modersmålsundervisning är att det finns en lämplig lärare och minst fem elever som önskar undervisning i ett språk. Undantaget är de nationella minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib eller jiddisch där antalet elever inte behöver vara så många som fem.

Undervisningen sker till största delen utanför ordinarie skolschema och kan bara omfatta ett språk per elev. Viss modersmålsundervisning kan komma att ske via fjärrundervisning.

Ansök om modersmålsundervisning

Ditt barn kan få modersmålsundervisning från och med årskurs 1 till och med gymnasiet. Sista dagen för att ansöka om modersmålsundervisning är den 31 maj. Ditt barns språkkunskaper kommer att testas under en provperiod innan ni får definitivt antagningsbesked. Går ditt barn på en fristående skola ansöker du direkt hos den skolan.

Om man önskar byta modersmål skickas en ny ansökan in senast den 31 maj inför kommande läsår.

Avsluta modersmålsundervisning 

Modersmålsundervisningen avslutas automatiskt när ditt barn går ut grundskolan. Vill du avsluta undervisningen tidigare kan du göra det i e-tjänsten.

Studiehandledning på modersmålet

Om ditt barn inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket kan hen få studiehandledning på sitt modersmål för att lyckas bättre i vissa ämnen i skolan. Studiehandledning kan även ske på det språk som anses vara elevens starkaste skolspråk. Det innebär att ditt barn i vissa fall kan få modersmålsundervisning i ett språk, men studiehandledning i ett annat.

Det är rektor som beslutar om en elev ska få studiehandledning och hur många timmar eleven erbjuds. Detta kan variera över tid och grundar sig på elevens behov. Studiehandledaren arbetar i samarbete med undervisande lärare som är ansvarig för bedömning och betygssättning i ämnet.

Kontakta oss

Har du frågor och funderingar kring modersmålsundervisning? Kontakt då enheten för modersmål via kontaktcenter.

Alla elever har rätt till plats på fritidshem (ofta kallat fritids) från 1 augusti innan de börjar i förskoleklass och fram till höstterminens start det år när de fyller tio.

Fritidshemmet ska stimulera ditt barns utveckling, ge en social gemenskap och aktiv fritid efter skoldagens slut. Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Verksamheten anpassas efter elevernas intressen och olika förutsättningar.

Ansök om plats på fritidshem

Det finns ingen kö till våra fritidshem, men du ansöker om plats när du fått besked om vilken skola ditt barn ska börja i förskoleklass.

I ansökan ska du fylla i från vilket datum ditt barn har behov av plats. Ditt barn har möjlighet att komma till fritidshemmet två veckor innan förskoleklassens undervisning börjar. Ansökan till fritids gör du via e-tjänsten förskola och skola.

Ditt barns tider på fritidshemmet

Under tiden som du arbetar eller studerar får ditt barn vara på fritidshemmet både före och efter schemalagd skoltid och under skolloven.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig får ditt barn vara på fritids högst två timmar per dag efter skoldagens slut. Under grundskolornas lovperioder får barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledigt vara på fritids högst 3 timmar per dag. Det är skolans rektor som i dessa fall bestämmer vilka tider ditt barn får vara på fritidshemmet.

Om du har semester eller annan ledighet får du inte lämna barnet på fritidshemmet. När ditt barn ska vara borta en längre tid behöver du meddela personalen och ändra ditt barns schema. Om ditt barn ska byta skola måste både fritidshemmet som barnet lämnar och den nya skolans fritidshem få veta det.

När fritidshemmet är stängt

De kommunala fritidshemmen får stänga högst två planeringsdagar per läsår. Datum för planeringsdagar ska meddelas till dig som vårdnadshavare vid början av varje läsår. Om du har svårt att själv ordna barnomsorg de dagar ditt barns fritidshem är stängt, kontakta personalen i god tid innan för att få hjälp att titta på en tillfällig lösning.

Under sommaren, under lov, vid vissa större helger och när personalen har planeringsdagar, kan det bli fråga om sammanslagningar av kommunala fritidshem. Skolornas planeringsdagar och information om sammanslagningar under loven hittar du i Vklass.

Säga upp plats på fritidshem

Om du inte säger upp platsen på fritidshemmet så sker det automatiskt och gäller från och med skolstart på hösten det år då ditt barn fyller 10 år. Om du ska flytta eller av andra skäl inte längre behöver plats på fritidshem säger du upp platsen via e-tjänsten. Uppsägningstiden är fyra veckor och räknas från den dag uppsägningen registrerats.

Öppen fritidsverksamhet

Från och med höstterminen det år som ditt barn fyller 10 år och till och med vårterminen det år hen fyller 13 år erbjuder vi frivillig öppen fritidsverksamhet.

Du som vårdnadshavare avgör när och hur ofta ditt barn ska delta i fritidsverksamheten. Den öppna verksamheten är avgiftsfri. Under loven kan dock avgifter förekomma.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Är ditt ordinarie arbete förlagt till kvällar, nätter och/eller helger? Och du saknar möjlighet att ordna barnomsorgen själv inom familjen eller med hjälp av till exempel vänner och släktingar? I så fall erbjuder Upplands-Bro barnomsorg på obekväm tid för barn som är mellan 1 och 10 år.

Kontakta fritidshemmen

Kontaktuppgifter till fritidsavdelningarna hittar du på varje skolas sida.

Under de år som ditt barn går i skolan följs barnets kunskapsutveckling kontinuerligt av skolans lärare. I årskurs 1–5 får alla elever skriftliga omdömen och från höstterminen i årskurs 6 ges betyg. Med slutbetyget från årskurs 9 kan ditt barn söka vidare till gymnasiet.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin ska du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn träffa barnets huvudlärare för ett utvecklingssamtal. Samtalet ska handla om hur långt ditt barn nått i förhållande till betygskriterier och till kriterier för bedömning av kunskaper. Det ska även handla om ditt barns övriga utveckling och trivsel i skolan. Tid för utvecklingssamtal bokas i Vklass.

Individuell utvecklingsplan och betyg

I de årskurser där betyg inte sätts gör lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kriterier för bedömning av kunskaper och att utvecklas mot läroplanens mål.

Från höstterminen i årskurs 6 till våren i årskurs 9 får ditt barn betyg i de ämnen som studerats under terminen. Undantaget är språkval. Betyg för andraspråk ges först från och med höstterminen i årskurs 7.
Även i grundsärskolan kan ditt barn få betyg i årskurs 6–9 om du som vårdnadshavare så önskar. Betyg i grundsärskolan sätts utifrån grundsärskolans läroplan.

Slutbetyg i original

När ditt barn går i årskurs 6 till 9 får hen sitt betyg i samband med terminens slut. Slutbetyget från nian finns endast i ett original som skickas till hemadressen när skolan är slut för terminen. Om betyget försvinner kan du beställa en kopia via skolan. Kontaktuppgifter finns under respektive skola.

Betyg från A–F

Betygen som ditt barn får i grundskolan har sex steg. A–E är godkända betyg, till skillnad från F som står för ett inte godkänt resultat. Om en elev har varit mycket frånvarande kan det vara svårt för läraren att göra en bedömning av en elevens kunskaper för att underlag saknas. I dessa fall sätts inget betyg och det blir istället ett streck (-) i betyget.

Betygsbedömningen grundar sig på hur väl målen uppfylls i varje ämne. Hur väl ditt barn uppnår målen på de nationella proven är en del av det som påverkar betygen.

Nationella prov i grundskolan

Om ditt barn går i årskurs 3, 6 eller 9 ska hen skriva nationella prov som är obligatoriska och ser likadana ut för alla skolelever i Sveriges grundskolor. Proven genomförs ett bestämt datum eller under en bestämd provperiod och ska underlätta för lärarna att göra en likvärdig bedömning på sina elever. De nationella proven är bara en del av lärarens samlade information om ditt barns kunskaper och utveckling.

Elevhälsan är samlingsnamnet på all den personal som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik från det att ditt barn går i förskoleklass upp till och med gymnasiet. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan är kostnadsfri och all personal har tystnadsplikt.

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens.

Hälsoundersökningar

Ungefär vartannat år under den tid som ditt barn går i grundskolan kommer skolsköterskan att genomföra hälsoundersökningar. Då kontrolleras barnets syn, färgseende, hörsel, längd och vikt. Det är också skolsköterskan som genomför hälsosamtal för att prata om hälsa, livsstil och annat som påverkar ditt barns mående.

Skolsköterskan når du lättast via expeditionen på ditt barns skola.

Vaccination

Det är skolsköterskan som ser till att ditt barn i årskurs 2, 5 och 8 får de viktiga vaccinationer som ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Barnpsykolog och specialpedagog

Behöver du komma i kontakt med en barnpsykolog eller specialpedagog? Kontakta rektorn på ditt barns skola.

Oroande frånvaro

Skolteamet är en gemensam resurs för kommunens kommunala grundskolor för att bland annat stödja elever med en oroande frånvaro. Teamet består av beteendevetare och specialpedagog som har ett nära samarbete med skolornas elevhälsoteam.

Om du är förälder och orolig för ditt barns skolgång bör du kontakta elevhälsan i ditt barns skola. Elevhälsan når du via kontaktcenter eller expeditionen på ditt barn skola.

Kontaktcenter