Uppdaterad 17 november 2023
Skriv ut

För externa aktörer

Att bygga och utveckla ett samhälle kräver visioner, strategier och goda samarbeten. Här kan du läsa mer om detaljplaneprocessen och antagna detaljplaner, samt våra anbudsförfaranden för markanvisning. Du hittar också vår översiktsplan och tekniska handbok.

Brukare i Upplands-Bro kommun väljer själva utförare för de omsorgsinsatser de beviljas, enligt lagen om valfrihet (LOV). Utföraren måste vara godkänd av kommunen. Här kan du som bedriver vårdverksamhet läsa om hur du ansöker om att bli valbar utförare och vad du behöver tänka på.

Att vara utförare i Upplands-Bro kommun

För att utföra insatser på uppdrag av Upplands-Bro kommun måste du först ansöka om att bli godkänd utförare. Insatserna som du erbjuder kan till exempel vara hemtjänst, serviceinsatser, ledsagning, avlösning eller familjerådgivinng. Kommunens biståndshandläggare utreder och beviljar vilka som kan få insatser enligt LOV. Det görs utifrån den enskildes behov och stödet kan variera över tid. Brukaren väljer själv vilken av kommunens godkända utförare som ska utföra de beviljade insatserna. Kommunen kan därför inte ge någon volymgaranti på antal uppdrag till dig som utförare.

Kommunen bjuder in både externa och interna utförare av hemtjänst- och vård- och omsorgsboendeverksamheter till möten två gånger per termin. Syftet är att främja samverkan och samarbete mellan alla parter. Mer information om mötena skickas till samtliga utförare.

Synpunkter kan vara av olika karaktär, såsom beröm, klagomål, förslag eller allmän feedback. Dessa synpunkter riktas direkt till den ansvariga chefen i utförarens verksamhet.

Alla synpunkter hanteras i enlighet med utförarens egna rutiner och riktlinjer.

Kommunen ansvarar inte för att ta emot eller hantera synpunkter som rör eller riktas direkt till verksamheten.

Lex Sarah är en svensk lag som infördes för att skydda äldre och personer med funktionsnedsättningar från missförhållanden och missförstånd inom äldre- och handikappomsorgen.

Enligt Lex Sarah är alla som arbetar inom dessa områden skyldiga att rapportera till arbetsgivaren om missförhållanden eller brister i vården som de uppmärksammar eller får kännedom om i sin yrkesutövning. Det kan vara allt från bristfällig vård och omsorg till missförhållanden som hotar den enskildes säkerhet eller välbefinnande.

Rapporteringen ska ske i syfte att förbättra kvaliteten på vården och omsorgen samt för att förebygga framtida incidenter. Arbetsgivaren är sedan skyldig att utreda och vidta åtgärder utifrån de rapporterade missförhållandena.

Läs mer om Lex Sarah på Socialstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välfärdsbrott innebär missbruk och bedrägerier som drabbar de resurser som är avsedda för äldre och omsorgsbehövande, till exempel felaktig användning av vårdresurser eller ekonomiskt stöd. Upplands-Bro kommun ser mycket allvarligt på dessa brott och undersöker varje misstanke noggrant. Vid bevis om brott kan ärendet leda till polisanmälan.

Upplands-Bro kommuns kontrollrutiner

Rutinen nedan syftar till att säkerställa en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrott kopplat till utbetalning av assistansersättning enligt LSS. Den klargör hur Upplands-Bro kommun arbetar mot fusk med assistans- och sjuklöneersättningar och beskriver processen och kontroller för att undvika felaktiga utbetalningar. Målet är att genomföra effektiva kontroller för att säkerställa att brukare med kommunala LSS-beslut får den beviljade assistansen och att rätt ersättning betalas ut till rätt person för rätt utfört arbete.

Rutin för att förhindra fusk i samband med assistansersättningar. Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Civilt försvar innebär att skydda civilbefolkningen, se till att viktiga verksamheter i samhället fungerar och att stödja det militära försvaret på olika sätt om Sverige skulle stå inför höjd beredskap, krigsfara eller krig.

Läs mer på sidan om Civilt försvar. Öppnas i nytt fönster.

Vid fakturering till Upplands-Bro kommun gäller betalningsvillkor 30 dagar från fakturans ankomstdatum.

Sekretessuppgifter:

 • Fakturan får inte innehålla sekretessuppgifter.
 • Eventuella hänvisningar till underlaget i Phoniro Care ska göras för att tillhandahålla den nödvändiga informationen.
 • Organisationsnummer: Upplands-Bro kommuns organisationsnummer är 212000 - 0100.

Fakturainformationen ska inkludera:

 • Företagets namn och organisationsnummer.
 • Fakturanummer.
 • Månad för fakturan.
 • Antal levererade matlådor.
 • Antal timmar för uppstart och total summa för uppstartskostnaden.
 • Totalsumma i SEK (moms särredovisas).

Elektroniska fakturor föredras i PEPPOL3-format (PEPPOL BIS Billing 3) med kommunens PEPPOLID: 0007:2120000100

 • E-fakturor kan skickas som PDF till fakturor@upplands-bro.se med referenskod 75219.
 • Rubrikraden (ämnesraden) i e-posten ska innehålla: Faktura (samt fakturanummer).
 • Om det finns flera fakturor ska ett mejl per PDF-faktura skickas.
 • Bilagor ska ingå i PDF-filen och inte skickas som separata filer.

Pappersfakturor skickas till:

Upplands-Bro kommun
Ansvarskod 75219
Box 398
737 26 Fagersta.


Läs mer om hur du fakturerar i Manual processer och rutiner. Pdf, 258.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Datum för stoppdagar 2024

Månad som fakturan avser

3:e vardagen

4:e och 5:e vardagen

6:e vardagen

7:e vardagen - faktureringsdag

Januari

5 februari

6-7 februari

8 februari

9 februari

Februari

5 mars

6-7 mars

8 mars

11 mars

Mars

4 april

5-8 april

9 april

10 april

April

6 maj

7-8 maj

10 maj

13 maj

Maj

5 juni

7-10 juni

11 juni

12 juni

Juni

3 juni

4-5 juli

8 juli

9 juli

Juli

5 augusti

6-7 augusti

8 augusti

9 augusti

Augusti

4 september

5-6 september

9 september

10 september

September

3 oktober

4-7 oktober

8 oktober

9 oktober

Oktober

5 november

6-7 novemer

8 november

11 november

November

4 december

5-6 december

9 december

10 december

December

7 januari 2025

8-9 januari 2025

10 januari 2025

13 januari 2025

När du har blivit godkänd som utförare får du tillgång till e-learning, manualer, lathundar med mera.

Hemtjänst

Från och med 2024 är LOV-ersättningen för hemtjänst fastställd till 447 kr för interna utförare och 451 kr för externa utförare per utförd timme.

Om villkoret för förstärkt bemanning är uppfyllt, ökar ersättningen med ytterligare 4 procent, vilket innebär att ersättningen uppgår till 464 kr för interna utförare och 469 kr för externa utförare per utförd timme.


För hemtjänst ersätts följande:

 1. Utförd tid: Ersättning ges för den tid som spenderas på att utföra hemtjänst för kunderna.
 2. Ny kund: Det finns ersättning för att ta hand om och stödja nya kunder som ansluter sig till hemtjänsttjänsterna.
 3. Matdistribution: Ersättning ges för distribution av mat till kunderna inom ramen för hemtjänsttjänsterna.
 4. Trygghetslarm och utökat trygghetslarm: Det finns ersättning för installation och underhåll av trygghetslarm samt för tjänster relaterade till utökat trygghetslarm.
Läs mer i Manual processer och rutiner Upplands-Bro LOV Hemtjänst. Pdf, 258.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Uppräkning av ersättning - hur sker det och när?

Ekonomiavdelningen hanterar frågan och delar informationen med de nuvarande utförarna av verksamheterna enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU). Tydligare riktlinjer håller på att utarbetas för att förbättra processen.

Trygghetslarm

Felanmälningar för trygghetslarm i hemtjänsten är rapporter om problem eller fel med larmsystemet. Dessa anmälningar är viktiga för att säkerställa att användarna får nödvändig hjälp i tid och att systemet fungerar korrekt. Vanligtvis hanteras felanmälningarna av teknisk personal eller leverantörer för att snabbt åtgärda problemen och säkerställa en fortsatt pålitlig funktion av larmet.

För att felanmäla trygghetslarm, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Lås

Felanmälningar för låset till hemtjänsten är rapporter om eventuella problem eller fel med låssystemet som används för att ge personalen tillgång till användarens bostad. Dessa anmälningar är viktiga för att säkerställa en smidig och säker tillgång till bostaden för att utföra hemtjänst.

För att felanmäla lås, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Digital tillsyn

Felanmälningar för digital tillsyn till hemtjänsten är rapporter om problem eller fel med tekniken för övervakning och vård på distans. Dessa anmälningar är viktiga för att säkerställa en pålitlig och effektiv användning av tekniken för att stödja användarens välbefinnande.

För att felanmäla, klicka här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Telefoner

Verksamheten bör ha sina egna åtgärder på plats för att hantera eventuella situationer eller utmaningar. Felanmälningarna hanteras inte av kommunen.


Datorer

Verksamheten bör ha sina egna åtgärder på plats för att hantera eventuella situationer eller utmaningar. Felanmälningarna hanteras inte av kommunen.


Vård- och omsorgsboende

År 2024 är LOV-ersättningen för vård- och omsorgsboenden fastställd till 2 098 kr för interna utförare och 2 147 kr för externa utförare per dygn och boende.

Om villkoret för förstärkt bemanning är uppfyllt, ökar ersättningen med ytterligare 4 procent, vilket resulterar i 2 182 kr för interna utförare och 2 233 kr för externa utförare per dygn och boende


För vård-och omsorgsboende ersätt följande:

 • Ersättningen är baserad på en fast summa per dygn och gäller från den dag den enskilde personligen flyttar in till och med den dag han eller hon flyttar ut eller avlider.
 • Utföraren får även ersättning för en tom plats i ytterligare två dagar efter att den enskilde har flyttat ut eller avlidit.

Denna information specificeras i avtalet med det aktuella vård- och omsorgsboendet.


Uppräkning av ersättning - hur sker det och när?

Ekonomiavdelningen hanterar frågan och delar informationen med de nuvarande utförarna av verksamheterna enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) och Lagen om offentlig upphandling (LOU). Tydligare riktlinjer håller på att utarbetas för att förbättra processen.

Utföraren ska inom 14 dagar efter det att den enskilde flyttat in skicka en genomförandeplan till kommunen om hur uppdraget kommer att genomföras. Planen ska upprättas tillsammans med den enskilde samt om den enskilde så önskar närstående eller företrädare.

Ledsagar- och avlösarservice

Ledsagarservice och avlösarservice är ett viktigt stöd för personer med betydande funktionsnedsättningar. Stödet underlättar deras deltagande i samhällslivet och motverkar social isolering.

Ersättning för ledsagarservice:

 • Externa aktörer: 293 kr/timme
 • Interna aktörer: 285 kr/timme

Ersättning för avlösarservice:

 • Externa aktörer: 293 kr/timme
 • Interna aktörer: 285 kr/timme

Ersättning för personlig assistent (från 20 timmar):

 • Externa aktörer: 332,6 kr/timme

Välfärdsbrott innebär missbruk och bedrägerier som drabbar de resurser som är avsedda för äldre och omsorgsbehövande, till exempel felaktig användning av vårdresurser eller ekonomiskt stöd. Upplands-Bro kommun ser mycket allvarligt på dessa brott och undersöker varje misstanke noggrant. Vid bevis om brott kan ärendet leda till polisanmälan.

Upplands-Bro kommuns kontrollrutiner

Rutinen nedan syftar till att säkerställa en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra välfärdsbrott kopplat till utbetalning av assistansersättning enligt LSS. Den klargör hur Upplands-Bro kommun arbetar mot fusk med assistans- och sjuklöneersättningar och beskriver processen och kontroller för att undvika felaktiga utbetalningar. Målet är att genomföra effektiva kontroller för att säkerställa att brukare med kommunala LSS-beslut får den beviljade assistansen och att rätt ersättning betalas ut till rätt person för rätt utfört arbete.

Rutin för att förhindra fusk i samband med assistansersättningar. Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Familjerådgivning

Familjerådgivning är samtal för att lösa relationssvårigheter och kriser i parförhållanden. Syftet är att lösa konflikter och främja positiva förändringar i relationen. Det erbjuds frivilligt till familjer och par.

 • Som utförare av familjerådgivning ska du ta hänsyn till barnperspektivet och följa lagar om anmälningsskyldighet vid misstanke om barnmisshandel.
 • Viktiga kvalitetskrav inkluderar tillgänglighet, lämplig personalutbildning och erfarenhet, samt sekretess.
 • Familjerådgivningen är självständig inom socialtjänsten och ska inte blandas med andra verksamheter.
 • Trygghet och integritet för klienterna är avgörande, och verksamheten är öppen och inte behovsprövad.
 • Journalföring är inte obligatorisk.

Som godkänd familjerådgivare i Upplands-Bro har du befogenhet att debitera kunden den egenavgift som fastställts av Socialnämnden. Kunden ska betala avgiften direkt till dig.

 • För 2024 är avgiften 250 kronor per samtal.
 • Första besöket ska vara avgiftsfritt, enligt beslut från kommunen.
 • Du har rätt att fakturera beställaren (kommunen) för egenavgifter relaterade till förstagångsbesök.
 • Det avgiftsfria besöket gäller en gång per kund inom en samtalsserie på högst fem samtal och gäller inte om kunden byter till en annan leverantör.

Exempel:

Om kunden väljer leverantör A och är avgiftsfri vid första besöket, fakturerar A kommunen för första egenavgiften på 250 kronor. Om kunden sedan byter till leverantör B efter till exempel tre utförda samtal hos A, är kunden inte längre avgiftsfri hos leverantör B, och B har inte rätt att fakturera kommunen för egenavgift.

Ansök om att bli godkänd utförare

 • 1

  Bra att veta innan du ansöker

 • 2

  Ansökan genom upphandlingsverktyg

 • 3

  Du kallas till ett möte

 • 4

  Avtalsskrivning

 • 5

  Manual, processer och rutiner LOV Hemtjänst

1

Bra att veta innan du ansöker

Du kan inte styra omfattningen av uppdraget

Som utförare ansöker du om att finnas med i Upplands-Bro kommuns valfrihetssystem avseende hemtjänst. Brukare som beviljas insatser väljer själva utförare, enligt lagen om valfrihet (LOV). Som utförare förbinder du dig att ta emot de personer som valt dig som utförare, oavsett var i kommunen personen bor och omfattningen av uppdraget.

Vägledning för dig som utförare

Läs gärna vägledningen för utförare innan du gör din ansökan. Där får du information om vad du ska tänka på innan du skickar in din ansökan.

2

Ansök om att bli godkänd utförare

För att kunna utföra insatser i Upplands-Bro behöver du först ansöka om att bli godkänd utförare i kommunen. Vi tar löpande emot ansökningar. Du gör din ansökan i vårt upphandlingsverktyg.

3

Du kallas till ett möte

När din ansökan kommer in gör kommunen en formell granskning och när den är avklarad kallas du till ett möte på socialkontoret. Därefter görs en samlad bedömning om din ansökan ska godkännas.

4

Avtalsskrivning

Om du blir godkänd som utförare tecknas ett avtal med kommunen. Senast i samband med att avtalsskrivningen ska du ha lämnat uppgifter om dig själv och din verksamhet till kommunen.

5

Manual processer och rutiner LOV Hemtjänst

Läs gärna manualen om processer och rutiner för LOV Hemtjänst. Den är ett komplement till förfrågningsunderlag, bilagor och avtal. Där kan du läsa om våra rutiner, så att samarbetet mellan oss ska löpa så smidigt som möjligt.

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka fler tillstånd? Boka en tid med kommunens lotsteam – de hjälper dig vidare.

Vill du starta en ny förskola eller skola eller bygga om en som redan finns? Här kan du läsa om hur du går tillväga. Du hittar också information om vilka lagar som styr din verksamhet. Bedriver du skolverksamhet hittar du inloggningen till personalwebben här.

Ansök om att starta skola

Du ansöker om att starta fristående skolverksamhet hos Skolinspektionen.

Innan du ansöker

Innan du ansöker, läs igenom Skollagen och förskolans läroplan. För att din ansökan ska godkännas måste den utbildning du erbjuder möta lagkraven. Mer information hittar du på Skolverkets webbplats.

Ansök om att starta förskola

Du ansöker om att starta en fristående förskoleverksamhet via vår e-tjänst.

Ansök om extra lokalbidrag

Om din lokalkostnad överstiger kommunens genomsnittliga lokalkostnad kan du, utöver lokalpengen, ansöka om ett extra hyresbidrag. Lokalpengen motsvarar hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad.

Ansök om ersättning för modersmålsundervisning

Om din skola bedriver modersmålsundervisning för elever som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun kan ni ansöka om ersättning.

Visa ersättningar

Via tjänsten Visa ersättningar hanteras och granskas interkommunal ersättning för fristående skola, förskola och pedagogisk omsorg.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Lagstiftning

Det är du som driver förskole- och skolverksamhet som ansvarar för inom- och utomhusmiljön.

I vägledningen Starta skola, förskola eller annan undervisningslokal kan du läsa mer om gällande lagstiftning.

Att bedriva undervisningsverksamhet är anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Du måste därför, minst sex veckor innan undervisningen startar, göra en anmälan till bygg- och miljönämnden. Kontakta gärna miljöenheten, via kontaktcenter, i ett tidigt skede.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Företagslots

Har du frågor kring olika områden som rör din verksamhet eller behöver du söka flera tillstånd? Boka en tid med vårt lotsteam – de hjälper dig vidare.

Tillsyn av verksamhet

Vi utför regelbundet tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

I riktlinjerna för kommunens tillsyn av fristående verksamheter kan du läsa mer om hur det går till.

Personalwebben

Du som bedriver fristående förskole- och skolverksamhet har tillgång till personalwebben. Där hittar du kö- och placeringslistor, kontaktuppgifter till vårdnadshavare och barnschema.

Tjänsten är stängd sista torsdagen varje månad mellan 08.00 – 10.00 på grund av tekniskt underhåll.

Vi har infört ett kulturchecksystem för att öka valfriheten, minska köerna och bredda utbudet av kulturaktiviteter i Upplands-Bro. Det är elevernas önskemål och behov som är i fokus för satsningen. Här kan du som är kulturarrangör läsa om hur du gör för att bli en auktoriserad anordnare. Vi välkomnar aktörer med nya kulturformer att etablera sig i kommunen.

Det här kan du undervisa i

Inom ramarna för kulturcheckssystemet kan du erbjuda kurser i:

 • dans
 • teater/drama
 • konst
 • konsthantverk
 • litteratur
 • film
 • foto
 • digitalt skapande
 • nycirkus
 • musikundervisning

Ansök om att bli anordnare

 • 1

  Läs villkoren

 • 2

  Förbered dokument

 • 3

  Ansök om auktorisation

1

Läs villkoren

Innan du gör din ansökan är det bra att läsa igenom vårt reglemente för kulturchecken. Där hittar du information om vad som krävs för att du ska bli auktoriserad och vilka krav som ställs på dig som anordnare.

2

Förbered dokument

Det är ett flertal dokument som ska bifogas i din ansökan. Läs noga igenom listan och förbered dokumenten innan du ansöker.

 • Verksamhetsplan och budget. Planen ska tydligt beskriva hur verksamheten ska bidra till att uppfylla de kommunala och nationella målen för verksamheten. Planen ska även innehålla en strategi för jämställdhet, inkludering och ett normkritiskt förhållningssätt.
 • Intyg från Skatteverket gällande skatter och sociala försäkringsavgifter.
 • F-skattsedel
 • Bolagsregistrering
 • Utdrag från UC
 • Personligt CV för den som ansvarar för verksamheten.
 • Utdrag från polisens belastningsregister för den som är verksamhetsansvarige. Utdraget får vara högst ett år gammalt.
 • Lista med alla pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten, på vilken verksamhetsansvarig intygar att den sett utdrag ur polisens belastningsregister för var och en.
 • CV:n för de pedagoger/lärare som ska undervisa inom verksamheten.
 • Utdrag från organisationens skattekonto från ansökningsdagen och ett år bakåt i tiden.

3

Ansök om auktorisation

Du kan ansöka om auktorisation året om, men auktorisationsprocessen sker alltid inför kommande hösttermin. Sista ansökningsdagen är den 31 januari, och du får svar senast den 1 mars.

Du gör din ansökan via vår e-tjänst. Glöm inte att bifoga alla efterfrågade dokument. Det är en god idé att ha alla dokumenten sparade i din dator som Word- eller PDF-filer så att du har dem tillgängliga.