Uppdaterad 02 november 2022
Skriv ut

Miljötips-båtliv

Det finns mycket som du som båtägare kan göra för att bidra till en bättre miljö. Som båtägare på Mälaren – en av Stockholmsregionens viktiga dricksvattentäkter – är det extra viktigt att du tänker på hur du tar hand om din båt och vad du släpper ut. Här har vi samlat tips och goda råd för hur du kan njuta av båtlivet, och samtidigt ta ansvar för vår gemensamma närmiljö.

Töm båtens toa på rätt ställe

Visst vet du det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från din fritidsbåt i hav och sjöar? Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är k-märkta. Genom att tömma toalettavfallet i tömningsstationer bidrar du till minskad övergödningen och förbättrad närmiljö när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Sortera och lämna in ditt avfall på miljöstation

När du är ute med båten blir det oftast en hel del avfall, och det måste du ta hand om när du kommer i land. Vi kastar inte skräp i vattnet. Se till att farligt avfall som till exempel oljor, färgrester, lösningsmedel, batterier med mera lämnas till godkänd avfallsmottagare. Det farliga avfallet ska inte blandas med annat avfall. Avfall som glas, papper och plast bör sorteras och lämnas till en återvinningsstation. Om du har din båt vid en båtklubb finns oftast en sorteringsstation på plats.

Sköt om din båt miljösmart

Som båtägare kan du bli mer miljösmart genom bra val av motor och drivmedel och genom att använda rätt båtbottenfärg och måla på ett miljövänligt sätt. Här hittar du tips på hur du som båtägare kan bidra till en bättre miljö.

Mälaren är vår dricksvattentäkt och den ska vi vara rädda om. Ju lägre salthalt det är i vattnet desto färre alg- och djurarter som exempelvis havstulpaner, växer på båtens skrov. Ofta behöver du göra något för att förhindra påväxt på ditt båtskrov. Annars riskerar påväxten att öka bränsleförbrukningen vilket leder till mer utsläpp. Det finns idag ett flertal alternativa metoder till att bottenmåla. Några exempel:

Tvätta båtskrovet själv eller i borsttvätt

Du kan själv tvätta båten när den ligger i vattnet. Om båten inte är målad med giftiga färger och är sanerad från gamla färglager finns inga krav på hur tvättningen ska gå till. Håll koll på när påväxt etablerat sig på skrovet och borsta bort den själv.

Det finns olika modeller av borsttvätt, men principen är densamma och borsttvättarna fungerar som biltvättar där roterande borstar tar bort påväxten. Det material som skrapas av båtskrovet samlas upp i den underliggande uppsamlingsbassängen. Detta rekommenderas för båtar som inte är målade för säsongen eftersom ett visst läckage ändå kan ske.

Skrovskyddsduk

Genom att lägga en skrovduk på båtplatsen skyddas skrovet mot påväxt. Skrovduken placeras i vattnet vid bryggplatsen. Båten körs in på duken och båtskrovet kapslas in, på så sätt skapas en mörk, syrefri miljö som missgynnar påväxtorganismer. Duken läggs i vattnet samtidigt som båten och tas på hösten upp tillsammans med båten.

Tvätta båten på en spolplatta

Om din båt är målad med färg som innehåller biocider eller om du ska använda tvättmedel eller andra kemikalier, tvätta alltid på en tät spolplatta ansluten till en reningsanläggning. Se till att allt spolvatten hamnar i reningsanläggningen. Samla sedan upp havstulpaner och alger, de innehåller giftiga färgrester och bör behandlas som farligt avfall.

Måla inte mer än du behöver, tänk på vilken färg du behöver och kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen.

Skydda marken och dig själv när du skrapar botten

Använd dammsugarskrapa som suger upp färgskrapet när du arbetar. Tänk på att innehållet är giftigt så lämna dammsugarpåsen i hamnens miljöstation.

Undvik biocidfärger

Båtbottenfärger med giftiga ämnen som olika bekämpningsmedel (biocider) och metaller används fortfarande på många båtskrov. Biocidfärger är förbjudna i Mälaren. Det finns inga båtbottenfärger som är godkända för Bottniska viken och insjöar. I Mälaren får därmed endast färger som inte kräver godkännande användas (biocidfria färger). 

Den låga salthalten i insjöar som Mälaren gör att det finns mindre alger och behovet av båtbottenfärg med biocider är mindre än för fritidsbåtar på till exempel västkusten. Välj gärna en färg avsedd för insjöar istället.

Det är i samband med behandling, underhåll och sjösättning av målade båtar som de största utsläppen sker. En målad båt läcker föroreningar till vatten och sediment när den är sjösatt. Marken förorenas vid behandling och underhåll av båtar, vilket på sikt kan leda till miljöskada och stora saneringskostnader.

Risker med biocidfärger

De vanligaste bekämpningsmedlen i båtbottenfärg är koppar och zink samt det förbjudna ämnet tributyltenn (TBT). Läckaget från de så kallade biocidfärgerna kan leda till att bottenlevande kräftdjur, musslor och snäckor dör eller flyttar på sig medan alger och vattenväxter kan dö, få svårt att föröka sig eller hämmas i sin tillväxt. Skyddade vattenmiljöer, där man av naturliga skäl ofta placerar båthamnar, utgör även viktiga lek- och uppväxtområden för fisk och fågel som är beroende av såväl växtlighet att gömma sig i som musslor och kräftdjur att äta.

När båtmotorn behöver service

Det är viktigt att service av din båtmotor görs på en skyddad plats så att det inte läcker kemikalier och annat farligt avfall ut i naturen. Olja och glykol ska alltid hanteras som farligt avfall.

Miljösmart skrotning av gamla båtar

Om du är ägare till en gammal fritidsbåt kan du få en skrotningspremie för att skrota den på ett miljösmart sätt.

Vägen till ett miljövänligt båtliv

Båtskrotningspremien stöds av bland annat Havs- och Vattenmyndigheten som också ger tips om vägen till ett miljövänligt båtliv.

Är du nöjd med informationen på sidan?