Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Oljeavskiljare

Om du har en verksamhet som kan orsaka oljeföroreningar i avloppsvattnet ska du använda en oljeavskiljare för att förhindra utsläpp. Här får du information om allt från anmälan till besiktning och tömning av din oljeavskiljare.

Verksamheter som kräver oljeavskiljare

Oljeavskiljare används vid verksamheter där det förekommer olja, bensin och andra så kallade lätta vätskor (vätskor med lägre densitet än vatten). Det kan gälla både i anslutning till spillvatten och till dagvatten som exempelvis:

  • Industrier som hanterar oljor eller oljeindränkta produkter
  • Lager med kemiska produkter
  • Verksamheter där kondensvatten från kompressorer förekommer
  • Verkstäder
  • Bensinstationer och fordonstvättar
  • Garage och parkeringsplatser

Anmälan

Om du ska installera en ny oljeavskiljare eller göra en väsentlig ändring av en befintlig oljeavskiljare behöver du anmäla det till kommunens bygglovsenhet.

Kommunens riktlinjer för oljeavskiljare

I kommunens riktlinjer för oljeavskiljare finns regler för hur oljeavskiljare ska dimensioneras, skötas, underhållas, tömmas och besiktigas. Kommunens riktlinjer baseras på kraven i Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858 och på Käppalaförbundets riktlinjer och riktvärden.

Utformning och skötsel

Alla oljeavskiljare ska uppfylla kraven i för Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858-1 och SS-EN-858-2. En oljeavskiljare ska bestå av slamfälla, oljeavskiljare, provtagningsmöjligheter samt optiskt och akustiskt larm. Oljeavskiljaren ska vara placerad så att tillsyn och tömning kan ske utan problem.

Det är viktigt att oljeavskiljaren har en tillräcklig dimensionering utifrån vilka vattenflöden som är aktuella. Oljeavskiljare ska dimensioneras enligt svensk standard SS-EN 858-2. Vid nyinstallation av en oljeavskiljare ska dimensionsberäkningar göras, som visar att den valda avskiljaren räcker i det aktuella fallet. Vid begäran från tillsynsmyndigheten Miljöavdelningen ska dimensionsberäkningar kunna visas upp.

Egenkontroll

För att en oljeavskiljare ska fungera väl krävs regelbunden tillsyn och underhåll. Det är innehavaren av oljeavskiljaren som ansvarar för att skötsel, tömning och att underhåll utförs. Bland annat ansvarar innehavaren för att kontrollera att oljeavskiljarens larm fungerar, att olje- och slamnivån inte blir för hög och att beställa tömning och besiktning av oljeavskiljaren. Utförda kontroller ska dokumenteras och kunna uppvisas för Miljöavdelningen som är tillsynsmyndighet.

Tömning och besiktning

Oljeavskiljaren bör tömmas när halva slamvolymen eller 80 procent av lagringsvolymen för olja är fylld eller minst en gång om året

Besiktning av oljeavskiljare ska göras minst var femte år. Besiktningen ska göras av en behörig besiktningsman.

Är du nöjd med informationen på sidan?