Uppdaterad 14 juni 2024
Skriv ut

Årsredovisning

I årsredovisningen hittar du kommunens och de kommunala bolagens verksamhet och ekonomiska redovisning.

Sidinnehåll

Årets resultat

Kommunen redovisar ett positivt helårsresultat för 2023 på 27,1 mnkr. 2022 var det positiva resultatet 218,5 mnkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster med totalt 59,2 mnkr som består till största del av exploateringsintäkter.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal mål för ekonomisk hushållning, varav fem av sju har uppnåtts. Utöver de ekonomiska målen hade kommunen sex övergripande mål 2023 som respektive nämnd bryter ner och beslutar om egna mål utifrån. Även nämndmålen har över lag en god måluppfyllelse.

Befolkningsutveckling

Upplands-Bro kommun har vuxit och kommer att fortsätta växa de kommande åren. Vid årsskiftet 2023/2024 var det 32 453 invånare i kommunen. Befolkningen i Upplands-Bro kommun ökade med 600 personer under 2023, vilket motsvarar en ökning på 1,9 procent. Det är en av de högsta befolkningsökningarna i riket under 2023.

Är du nöjd med informationen på sidan?