Uppdaterad 01 december 2022
Skriv ut

Anhörig

Du som är anhörig och vårdar eller stödjer någon i familjen, släkten eller en vän kan själv behöva stöd. Här kan du läsa mer om vilken typ av stöd som vi kan erbjuda dig. Du hittar även information om vilka regler som gäller när du företräder en anhörig.

Du som vårdar eller stödjer en närstående med sjukdom, funktionsnedsättning, beroende, psykisk ohälsa eller hög ålder kan få stöd via kommunen. Den du vårdar kan vara en familjemedlem, släkting eller vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig. Stödet kan se ut på olika sätt beroende på situation och behov.

Vem är anhörig

Anhörig är du som är partner, make/maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne som hjälper din närstående.

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Stöd av anhörigkonsulenten - direkt stöd

Som anhörig kan du få direkt stöd riktat till dig. Det kan till exempel vara:

 • Stödsamtal
 • Samtalsgrupper
 • Anhörigträffar
 • Föreläsningar

Det är kommunens anhörigkonsulent som ger dig direkt stöd.

Anhörigkonsulenten kan även hjälpa dig med vem du ska kontakta för andra typer av anhörigstöd.

Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Du tar kontakt med anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Indirekt stöd

Indirekt stöd handlar om olika biståndsinsatser som din närstående får – och som därmed också blir en avlastning för dig.

Det kan till exempel vara avlösning, korttidsplats eller dagverksamhet. Det är din närstående som ansöker om dessa insatser och de kan vara avgiftsbelagda.

Kontakta handläggare inom bistånd- eller LSSenheten för att ansöka om insatser.

Bistånd- eller LSSenheten via kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Aktiviteter för anhöriga

Vill du som anhörig komma i kontakt med andra anhöriga? Vill du få stöd genom olika aktiviteter? Här kan du ta del av information om de aktiviteter som Upplands-Bro kommun erbjuder under våren 2023.

Välkommen till filmvisning av ”Kungen av Atlantis” med efterföljande frågestund med manusförfattaren Ursula Fogelström och IFS (Intresseförening för personer med Schizofreni).

Har du sett filmen " Kungen av Atlantis" och vill samtala med andra anhöriga? Då är du välkommen på en uppföljningskväll av filmen med samtal om psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning.

Är du i behov av avslappning och hitta ditt inre fokus? Vid 3 tillfällen under våren erbjuds avslappning för anhöriga.

Under våren erbjuds tre retreatdagar i Västra Ryd där du som anhörig får möjlighet att ta hand om dig själv för en dag. Under dagarna erbjuds aktiviteter både inomhus och utomhus.

Är du förälder/vårdnadshavare till ett barn under 18 år med en NPF-diagnos, intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa? Under våren 2023 erbjuds en samtalsgrupp med 7 träffar där du som förälder/vårdnadshavare får möjlighet att dela dina erfarenheter.

Vid tre tillfällen under våren 2023 kan du som anhörig delta i en workshop där du får möjlighet att uttrycka dig kreativt tillsammans med andra anhöriga. Varje tillfälle har olika teman och inga förkunskaper krävs.

Må bra-check

Du som bor tillsammans med någon som:

 • är långtidssjuk
 • har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • behöver omvårdnad på grund av hög ålder
 • eller har ett beroende av något slag

kan ansöka om kommunens Må bra-check.

Syftet med Må bra-checken är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig. Pengarna är avsedda att användas till rekreation av något slag.

Hur du ansöker

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via blankett. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din närståendes tillstånd.

Ansökan beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § efter ett beslut som äldre- och omsorgsnämnden tog under våren 2022. Beviljas du checken hamnar du i socialtjänstregistret.

Ansökningsperioden är 1 januari - 15 november och ansökan kan göras en gång per år. Utbetalning sker under december månad.

 • Sammanboende med personen får stöd eller vård
 • Folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • Den sökande är 18 år

Frågor

Om du är osäker på om just du har rätt till Må bra-check, vad det innebär att checken beviljas enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen eller att du hamnar i socialtjänstregistret kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig. Här har vi samlat några anhörigföreningar.

Studie: Ny mobilapp til stöd för anhöriga

Är du anhörig till någon med demens? Fungerar du som ett stöd för personen i sin vardag? Nu söker vi testpersoner för ett nytt projekt som börjar januari 2023.

Att ta hand om en närstående med demens kan kräva mycket av dig. Att få stöd kan vara viktigt för att du ska må bättre och kunna hantera stress. Umeå universitet och Karolinska institutet söker nu dig som vill vara med och utvärdera en app som ska vara ett stöd för dig som anhörig i vardagen.

Deltagande

I projektet samlas information från dig som är anhörig. För att kunna delta i projektet behöver du en surfplatta eller smartphone samt internetuppkoppling. Att delta innebär:

 • Självrapporterad uppskattning av hälsa via appen STAV
 • Deltagande i en stödpersonledd intervention via STAV
 • Uppföljning genom intervju individuellt eller i grupp

Kontakt

Har du några frågor kring studien eller är du intresserad av att delta? Hör av dig till kommunens anhörigkonsulent Maryam Nouri.

Maryam Nouri, anhörigkonsulent

Under vissa omständigheter kan du företräda en familjemedlem eller anhörig. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du företräder en anhörig.

Anhörigbehörighet - att företräda utan fullmakt

Om du är nära anhörig till en person över 18 år, som inte kan företräda sig själv, så kan du företräda personen.

Sedan den 1 juli 2017 krävs ingen fullmakt för detta.

Du har rätt att hjälpa din anhörige med det som berör det dagliga livet, till exempel:

 • Betala löpande utgifter, som räkningar, mat och kläder.
 • Teckna avtal om autogiro för hyra, el, försäkringar och liknande.
 • Betala tillfälliga utgifter, som läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
 • Göra överföringar mellan bankkonton för att kunna sköta dessa betalningar.
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner som bostadsbidrag.
 • Ansöka om vård- och omsorgsboende.


Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att din anhörige skulle vilja.

För att kunna göra bankaffärer behöver du styrka din behörighet, exempelvis genom att visa upp ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket.

Om du företräder en anhörig kan du inte:

 • Föra process i domstol.
 • Lämna gåvor.
 • Köpa en bil eller en fastighet.
 • Handla med aktier, fondandelar eller andra värdepapper.
 • Ta lån.
 • Pantsätta egendom.
 • Samtycka till bodelning och arvskifte.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 • Make, registrerad partner eller sambo
 • Barn
 • Barnbarn
 • Föräldrar
 • Syskon och halvsyskon
 • Syskonbarn

Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen.

Finns flera anhöriga i samma position i turordningen, företräder ni den anhörige gemensamt. Ni kommer då överens om hur ni löser det praktiskt. Ni kan till exempel lämna fullmakt till varandra.

När du företräder en anhörig måste du dokumentera ditt uppdrag. Det gör du genom att spara underlag för de transaktioner som du har utfört, till exempel kvitton. Om du har gjort omfattande affärer bör du göra löpande noteringar över detta. Om din anhöriges tillstånd förbättras, behöver du kunna lämna över underlaget till personen.

Om du som anhörig uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar din anhörige skada blir du skadeståndsskyldig till personen. Om du företräder personen utan att ha behörighet blir du skadeståndsskyldig gentemot en tredje person, till exempel en bank, som lidit skada.

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt ger du som privatperson till någon annan som får representera dig längre fram i livet.

Framtidsfullmakten träder i kraft när du på grund av sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte längre kan ta hand om dina ekonomiska och personliga angelägenheter. Den du ger fullmakt till får rätt att företräda dig.

En framtidsfullmakt kan omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Du kan exempelvis bestämma att fullmaktshavaren/fullmaktshavarna ska kunna betala dina räkningar, förvalta din egendom och företräda dig i frågor om bostad och social omsorg. Vidare kan du skriva in särskilt att framtidsfullmakten ska omfatta försäljning av fast egendom och bostadsrätt.

Vissa personliga angelägenheter kan inte ingå i framtidsfullmakt. Fullmaktshavaren/fullmaktshavarna kan exempelvis inte å dina vägnar upprätta testamenten eller besluta i frågor om vård och tandvård.

Kommunen ordnar samtalsgrupper för dig som är anhörig till en person med kognitiv sjukdom. Här träffar du andra i samma situation att dela erfarenheter med. Vi har även självhjälpsgruppen Livslust, samt kafé Livslust, som du deltar i tillsammans med din närstående. Välkommen att anmäla dig!

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom över 65 år

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen centrum

Datum: 20 januari, 17 februari, 17 mars, 21 april, 26 maj

Tid: Klockan 14.30-16.00

Anmälan: Det är gratis att delta men du behöver anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mejl: hanna.slotte@upplands-bro.se

Frågor: Kontakta förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter 08-581 690 00.

Samtalsgrupp för anhöriga till personer med kognitiv sjukdom under 65 år

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen centrum

Datum: 25 janurai, 15 februari, 15 mars, 13 april, 10 maj.

Tid: Klockan 18.00-19.30

Anmälan: Det är gratis att delta men du behöver anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mejl: hanna.slotte@upplands-bro.se

Frågor: Kontakta förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter 08-581 690 00.

Samtalsgrupp för anhöriga till förälder med kognitiv sjukdom

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen centrum

Datum: 25 janurai, 15 februari, 15 mars, 14 april, 10 maj

Tid: Klockan 16 – 17.30

Anmälan: Det är gratis att delta men du behöver anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mejl: hanna.slotte@upplands-bro.se

Frågor: Kontakta förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter 08-581 690 00.

Livslust! Självhjälpsgrupp

Livslust är en självhjälpsgrupp som stärker livskvalitén. Du som är anhörig deltar tillsammans med din närstående med kognitiv sjukdom.

Det blir samtal tillsammans med andra i samma situation, gemensamma aktiviteter och fika. Livslust ger möjlighet att skapa sociala kontakter i en liten grupp.

Plats: Aktivitetsrummet, Torget 4, Kungsängen centrum

Datum: 19 januari, 9 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj

Tid: Klockan 10-11.30

Anmälan: Det är gratis att delta men du behöver anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mejl: hanna.slotte@upplands-bro.se

Frågor: Kontakta förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter 08-581 690 00.

Livslust! Kafé

Till kafé Livslust är alla som är berörda av kognitiv sjukdom välkomna! Ett kafé där vi träffas, umgås och får nya vänner.

Plats: Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21 i Kungsängen 

Datum: 23 mars, 25 maj

Tid: klockan 14.00 – 15.00

Anmälan: Det är gratis att delta men du behöver anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett mejl: hanna.slotte@upplands-bro.se

Frågor: Kontakta förebyggande enheten för äldre via kontaktcenter 08-581 690 00.