Uppdaterad 07 september 2022
Skriv ut

Anhörig

Du som vårdar eller stödjer en anhörig kan få stöd av kommunen. Här kan du läsa mer om vilken typ av stöd som vi kan erbjuda dig. Du hittar även information om vilka regler som gäller när du företräder en anhörig.

Vi erbjuder olika stödinsatser för dig som vårdar eller stödjer någon i familjen, släkten eller en vän. Ofta är även du som anhörig i behov av stöd och återhämtning för att orka finnas där för din anhörig. Hur stödet kan se ut varierar beroende på situation och behov.

Vem är anhörig

Anhörig är du som är partner, make/maka, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende,
vän eller granne som hjälper din närstående.

Socialtjänstlagen säger att personer som vårdar en en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder ska själv få stöd.

 • Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning
 • Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller funktionsnedsättning

Stöd av anhörigkonsulenten

I Upplands-Bro kommun finns en anhörigkonsulent som stöttar dig som i din tur stöttar en anhörig. Vänd dig till anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd. Det krävs inget formellt biståndsbeslut för att få stöd av anhörigkonsulenten och anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhörigkonsulenten stöttar dig som anhörig genom att erbjuda:

 • Personliga samtal
 • Samtalsgrupper
 • Föreläsningar
 • Anhörigträffar
 • Rådgivning och vägledning

Du anmäler att du önskar anhörigstöd genom att kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter.

Avlösning

För dig som vårdar en anhörig kan avlösning vara en aktuell insats. Du som vårdar en anhörig i hemmet kan ansöka om avgiftsfri anhörigavlastning. Detta förutsätter att du bor tillsammans med den du vårdar.

Kontakta anhörigstöd och ansök om avlösning genom kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Må bra-check

Du som bor tillsammans med någon som:

 • är långtidssjuk
 • har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • behöver omvårdnad på grund av hög ålder
 • eller har ett beroende av något slag

kan ansöka om kommunens Må bra-check.

Syftet med Må bra-checken är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörig. Pengarna är avsedda att användas till rekreation av något slag.

Hur du ansöker

Du kan ansöka i vår e-tjänst eller via blankett. Du behöver bifoga ett intyg som styrker din närståendes tillstånd.

Ansökan beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § efter ett beslut som äldre- och omsorgsnämnden tog under våren 2022. Beviljas du checken hamnar du i socialtjänstregistret.

Sista ansökningsdag är 15 november och ansökan kan göras en gång per år. Utbetalning sker under december månad.

 • Sammanboende med personen får stöd eller vård
 • Folkbokförd i Upplands-Bro kommun
 • Den sökande är 18 år

Frågor

Om du är osäker på om just du har rätt till Må bra-check, vad det innebär att checken beviljas enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen eller att du hamnar i socialtjänstregistret kan du kontakta kommunens anhörigkonsulent.

Kontakta anhörigkonsulenten via kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Föreningar och organisationer som kan erbjuda stöd

Det finns flera föreningar som erbjuder stöd till dig som är anhörig till någon som är sjuk, funktionsnedsatt eller helt enkelt mår dåligt. Här har vi samlat olika typer av anhörigföreningar som kan vara intressanta för just dig.

Under vissa omständigheter kan du företräda en familjemedlem eller anhörig. Här kan du läsa mer om vad som gäller om du företräder en anhörig.

Ingen innehållsförteckning finns

Företräda utan fullmakt

Du kan företräda en familjemedlem utan fullmakt om:

 • Ni båda är över 18 år.
 • Personen inte kan ta hand om sin ekonomi.
 • Personen har en sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd.
 • Det är uppenbart att familjemedlemmen saknar beslutsförmåga.
 • Ingen av er har en god man, förvaltare eller företrädare genom framtidsfullmakt.
 • Du har rätt enligt turordningen (se längre ner).

Du har rätt att hjälpa din anhörige med det som berör det dagliga livet, till exempel:

 • Betala löpande utgifter, som räkningar, mat och kläder.
 • Teckna avtal om autogiro för hyra, el, försäkringar och liknande.
 • Betala tillfälliga utgifter, som läkarbesök, tandvård, fritidsaktiviteter och nöjen.
 • Göra överföringar mellan bankkonton för att kunna sköta dessa betalningar.
 • Lämna inkomstdeklaration, teckna hemförsäkring eller ansöka om sociala förmåner som bostadsbidrag.
 • Ansöka om vård- och omsorgsboende.


Du som anhörig bör alltid agera på det sätt du tror att din anhörige skulle vilja.

För att kunna göra bankaffärer behöver du styrka din behörighet, exempelvis genom att visa upp ett personbevis eller ett familjebevis från Skatteverket.

Om du företräder en anhörig kan du inte:

 • Föra process i domstol.
 • Lämna gåvor.
 • Köpa en bil eller en fastighet.
 • Handla med aktier, fondandelar eller andra värdepapper.
 • Ta lån.
 • Pantsätta egendom.
 • Samtycka till bodelning och arvskifte.

Anhörigbehörigheten får tas i bruk i turordningen:

 • Make, registrerad partner eller sambo
 • Barn
 • Barnbarn
 • Föräldrar
 • Syskon och halvsyskon
 • Syskonbarn

Om du inte vill eller kan hjälpa till går behörigheten vidare till nästa anhöriga enligt turordningen.

Finns flera anhöriga i samma position i turordningen, företräder ni den anhörige gemensamt. Ni kommer då överens om hur ni löser det praktiskt. Ni kan till exempel lämna fullmakt till varandra.

När du företräder en anhörig måste du dokumentera ditt uppdrag. Det gör du genom att spara underlag för de transaktioner som du har utfört, till exempel kvitton. Om du har gjort omfattande affärer bör du göra löpande noteringar över detta. Om din anhöriges tillstånd förbättras, behöver du kunna lämna över underlaget till personen.

Om du som anhörig uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar din anhörige skada blir du skadeståndsskyldig till personen. Om du företräder personen utan att ha behörighet blir du skadeståndsskyldig gentemot en tredje person, till exempel en bank, som lidit skada.

Är du nöjd med informationen på sidan?