Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Hästhållning och djur

Som djurägare har du både ett ansvar för att djuren ska må bra och för att andra inte ska störas av din djurhållning. Här hittar du exempelvis information om hur du ansöker om tillstånd för att ha husdjur och hur du begraver dina djur på rätt sätt.

Hästgödsel är en resurs som kan användas i större utsträckning än vad som görs idag. Gödselkartan är ett verktyg där du som har hästgödsel - och du som vill ha hästgödsel - kan hitta varandra. Du registrerar dig enkelt som leverantör eller mottagare. Sen letar du upp en motpart i kartan. En win-win för båda parter, och i förlängningen även en vinst för miljön.

En resurs att ta vara på

Hästgödsel kan användas för odling, både inom storskalig matproduktion och småskalig hobbyodling. Det innehåller en del näringsämnen som hjälper till att gödsla marken, men framför allt har det egenskaper som ökar mullhalten i jorden, skapar bättre förutsättningar för maskarnas aktivitet och långsiktigt främjar odlingslandskapet.

Ökad hållbarhet

Syftet med gödselkartan är att du som driver en hästgård, och alltså är "leverantör", på ett enkelt och kostnadsfritt sätt kan bli av med din gödsel. "Mottagarna", lantbruk, trädgårdsföreningar, och andra odlingsentusiaster, får å sin sida mull till sin jord.

På så sätt tas hästgödseln om hand. Det är positivt eftersom hästgödsel som inte tas upp från hagarna riskerar att bidra till övergödning av vattendrag och sjöar.

En effektiv lokal hantering av hästgödslet kan alltså ge vinster för både ekonomin och miljön.

Så funkar det

Du skriver in dig i kartverktyget som leverantör eller mottagare av hästgödsel. Som leverantör väljer du själv om du vill skänka eller sälja ditt gödsel, samt eventuellt pris.

Verktyget tillhandahålls av kommunen för att underlätta för parterna att hitta varandra. Överenskommelser sköter ni sedan själva.

Företagare? Så dokumenterar du

Om ditt jordbruksföretag tar emot eller för bort stallgödsel måste det dokumenteras enligt Jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket.

För hästgödselleverantörer: detta gäller endast om du har ett jordbruksföretag och har fler än 10 djurenheter.
(1 häst (inkl. föl upp till 6 mån) räknas som 1 djurenhet. Annat kan gälla andra djurslag.)

Detta dokument tillhandahåller den information som kan bli aktuell vid granskning enligt Föreskrifter om ändring i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring § 13 och § 14.

Fyll i vid hämtning av gödsel och spara under minst 6 år.

Samverkan med grannkommunerna

Gödselkartan kom till inom ett samarbetsprojekt kring hästgödsel som grundar sig i EU:s vattendirektiv om hållbara vatten som inte får försämras i status.

Upplands-Bro samverkar med Håbo och Sigtuna kommuner i arbetet med hållbara vatten och gödselkartan kommer att användas av leverantörer och mottagare i samtliga tre kommuner.

Störs du av grannens husdjur, vilt eller skadedjur? Här kan du läsa mer om hur du kommer till rätta med problemet. För att äga vissa slags husdjur krävs tillstånd, och det kan du ansöka om här. Du hittar också information om hur du begraver ett kärt husdjur när det har blivit dags att ta farväl.

Ansök om tillstånd för att äga djur 

För att äga vissa djur, inom tätbebyggt område, behöver du ansöka om särskilt tillstånd. Det gäller dig som har:

 • Nötkreatur, häst, får, get, gris
 • Pälsdjur, eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm

Du ansöker om tillstånd via vår blankett. Fyll i den och skicka in till kontaktcenter.

Hundar

Att vara hundägare kan vara fantastiskt, men samtidigt måste du som husse eller matte se till att din hund inte stör, skrämmer eller skadar människor och andra djur.

Mellan den 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur och fåglar. Det är för att skydda vilt under den mest känsliga tiden då de får sina ungar. Under resten av året måste du se till att din hund inte driver eller förföljer något vilt. Undantaget är om ni ingår i ett jaktlag.

I Upplands-Bro måste du ha din hund kopplad när ni vistas på:

 • Gång- och cykelvägar
 • I parker
 • På kommunens friluftsanläggningar och idrottsplatser
 • På iordningsställda motionsspår eller vandringsleder
 • Vid allmänna badstränder och lekplatser
 • På begravningsplatser och kyrkogårdar

Hundbajs ska plockas upp på offentlig plats inom hela kommunen.

Katter

Katten är ett av våra mest älskade sällskapsdjur. Vissa kan ha innekatter men kattens naturliga beteende gör att det är svårt att hålla den inom ett begränsat område. Det ställer krav på kattens ägare, som har ansvaret att se till att katten inte skapar otrivsel för grannarna.

Inom tättbebyggda områden är det särskilt viktigt att du kastrerar/steriliserar, vaccinerar, avmaskar och id-märker din katt. Om du har id-märkt din katt så måste du själv se till att den finns registrerad hos Svenska Kennelklubben eller Sverak.

Ormar

För att du ska få ha en orm hemma måste du ansöka om tillstånd. Det handlar dels om försäkran om god djurskötsel, men också av hänsyn till den rädsla som många människor har för ormar.

 • Ormen ska förvaras i terrarium enligt givna föreskrifter.
 • Terrariet ska vara stängt när inte utfodring eller hantering av ormen sker.
 • I terrariet ska dörrar, lock, skjutglas och liknande vara väl inpassade och säkrade med reglar, haspar eller motsvarande.
 • Terrariet ska hållas låst när inte utfodring, hantering eller övrig skötsel sker.
 • Terrariet ska ha en skylt med korrekt artnamn och en varningsskylt om att terrariet innehåller giftormar.
 • Lokalen som giftormen förvaras i ska vara rymningssäker. Ventiler och liknande öppningar ska ha nät eller andra anordningar som förhindrar att ormen tar sig ut ur huset eller lägenheten.

Sällskapsdjur som stör

Om du störs av ett sällskapsdjur, exempelvis en skällande hund eller jamande katt, kontakta i första hand djurägaren. Kvarstår problemet, ring kommunen och be att få tala med miljöenheten.

Misstänker du att ett tamdjur far illa? Exempelvis en katt, hund, häst eller ko. Kontakta Länsstyrelsen.

Vilda djur som stör

Ibland kliver rådjur, kaniner, vildsvin och andra djur in på tomten. Då är fastighetsägaren den som har jakträtten för marken som hör till fastigheten, och den som ska kontakta Jägarförbundet i Upplands-Bro. Om du hittar ett skadat eller sjukt vilt djur/fågel kontaktar du Länsstyrelsen. 

Om det är akut på kvällar och helger ring polisen. Ring även polisen om du ser ett allvarligt skadat djur.

Polisen

Kontakta kommunen om du upptäcker vilda djur på kommunal mark, exempelvis park, strand eller lekplats.

Skadedjur som stör

Har du problem med skadedjur? Här kan du läsa om hur du går tillväga och vem du kontaktar för att bli av med dem.

Om du har problem med skadedjur ska du i första hand kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller styrelse. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att bostaden inte har skadedjur.

Som husägare ska du i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att komma i kontakt med en skadedjursbekämpningsfirma. Om djuren kommit via det kommunala avloppet ska du också kontakta kommunen.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Kontakta i första hand fastighetsägaren som har skyldighet att se till så att fastigheten inte har skadedjur.

Upptäcker du skadedjur på kommunal mark kontakta kommunen.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Begravning av husdjur

I Upplands-Bro kommun finns ingen kommunal begravningsplats för husdjur, men du får begrava ditt avlidna husdjur på den egna tomten om du gör det på rätt sätt.

 • Välj en torrare plats lite högre i terrängen. Håll tillräckligt skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken. Avstånd beror på markens lutning och jordtyp. Femtio meters avstånd från närmsta brunn räcker oftast gott och väl.
 • Gräv en grop på minst en meters djup vars botten bör vara minst en meter ovanför grundvattennivån. Tänk dig att du gräver en grop – på vilket djup uppskattar du att markvattnets yta skulle hamna som högst under året när det är som blötast?
 • Djuren ska grävas ner så att de täcks av minst 80 centimeter jord.
 • Större hundar bör kremeras först. Kontakta en veterinär för kremering.
 • Det är endast tillåtet med enkel utsmyckning och inga staket får finnas runt graven.

Att ha en häst i Upplands-Bro är populärt. Här finns gott om plats, fina hagar och lummiga skogar. Här kan du läsa om vad du ska tänka på när du rider i skogen, hur du ansöker om tillstånd för att ha häst på egen tomt, och hur du begraver din häst när den går bort.

Rida på någon annans mark

Ridsport har blivit allt populärare och antalet ryttare blir fler. Många företag ordnar också ridturer i naturen. Enligt allemansrätten får man rida fritt i naturen, men hästarnas tyngd ökar risken för skador i skog, på mark och vägar. Allt detta gör att allemansrätten pressas.

Om du planerar att rida regelbundet i ett visst område är det därför bra att fråga markägaren om lov.

Ansvarar du för återkommande ridturer i grupp bör du föra en kontinuerlig dialog med berörda markägare.

Så hanterar du hästgödsel

Om du har stallet på tomten eller driver en verksamhet med hästar har du också ansvaret att ta hand om gödseln som uppstår.

Gödsel innehåller bland annat kväve och fosfor som båda är viktiga växtnäringsämnen men också kan orsaka övergödning av vattendrag och sjöar. Genom att hantera gödseln rätt kan du minska dina kostnader och bidra till ett hållbart kretslopp där näringen återförs till åkermark.

 

Om du har frågor kring hur du ska hantera hästgödsel kan du kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Åtgärdssamordning för vatten

Genom åtgärder kopplade till lantbruk, hästnäringen och andra verksamheter ska projektet Åtgärdssamordning för vatten vända den negativa trenden med övergödning i Lilla- och Stora Ullfjärden samt i Skofjärden.

begraver du en häst

För att begrava en häst krävs en anmälan till kommunens miljöavdelning. Kontakta miljöenheten via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

När du begraver din häst är det viktigt att:

 • Nedgrävningsplatsen ska vara minst 200 meter från bostad och dricksvattentäkt.
 • Avståndet ska vara minst 50 meter från närmsta vattendrag. Kroppen får ej heller grävas ned i närheten av dräneringsrör.
 • Avståndet från gravens botten till grundvatten eller berg ska vara minst en meter och kroppen ska täckas med minst 1,5 meter jord.
 • Om kroppen kommer att grävas ner på någon annans mark måste markägaren ge sitt medgivande.

Är du nöjd med informationen på sidan?