Uppdaterad 02 maj 2024
Skriv ut

Markanvisningar i Upplands-Bro

Markanvisning är en ensamrätt för en exploatör, till exempel ett byggföretag, att under en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med en kommun om ett specifikt markområde som ägs av kommunen. Här kan du läsa om olika upphandlingsvägar till markanvisning, och lämna en intresseanmälan.

Tanken med markanvisningar

Markanvisningen ett sätt för oss på kommunen att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Marken vi anvisar ska möta efterfrågan av exempelvis bostäder, skolor, äldrevård, arbetsplatser och ytor för företagen som vill placera sina verksamheter här.

Så får du en markanvisning

Vi anvisar mark på fyra sätt olika sätt.

En direktanvisning innebär att vi väljer en exploatör av specifika skäl. Anledningen kan vara att marken förutsätter en viss typ av bebyggande, alternativt att en exploatör visar idéer som är nyskapande och därigenom kan skapa ett stort mervärde till kommunen som helhet.

När mark som ska exploateras utan att vi initialt har en exploatör, alternativt att vi vill få in fler anbud, kan vi välja ett anbudsförfarande. Samma förfarande används när flera exploatörer visat intresse. Vi bedömer då respektive förslag och väljer det mest lämpliga.

Vid större eller mer betydande projekt kan vi använda ett tävlingsförfarande. Då ställs högre krav på utformning och nytänkande än vid ett anbudsförfarande. Kommunen bestämmer när detta är lämpligt med hänsyn till projektförutsättningar och målbild.

Pågående markanvisningstävlingar

Här hittar du pågående markanvisningstävlingar i Upplands-Bro kommun:

Bro trädgårdsstad, etapp 1 - lämna anbud senast 14 juni

Upplands-Bro kommun bjuder in intresserade byggaktörer att lämna anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Brogård 4:3 och Brogård 3:3 i Bro. Fastigheterna finns inom etapp 1 i Bro trädgårdsstad.

  • Sista dag för att lämna anbud är 2024-06-14

Välkommen att delta!

Vi välkomnar byggaktörer som vill vara med och utveckla de två fastigheterna. Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 300 bostäder genom preliminära byggrätter om cirka 17 800 m2 ljus BTA. Det vinnande anbudet får möjlighet att tillsammans med Upplands-Bro kommun delta i stadsutvecklingen i Bro.

Upplands-Bro kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, och i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier.

Inbjudan markanvisningstävling Bro trädgårdsstad. Pdf, 212.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl intresse för Bro trädgårdsstad etapp 1!

Lämna din intressanmälan här nedan så hör vi av oss.

Frågor och svar, Bro trädgårdsstad etapp 1

Vi vill ha ett pris/m2 ljus BTA för respektive funktion och upplåtelseform (till exempel äldreboende, trygghetsboende, bostadsrätt, hyresrätt)

Som formell tillträdesdag räknas den dag Bolaget kvitteras köpebrev. Full köpeskilling ska erläggs vid tiden för tillträdet och kvitteras med köpebrev. Vi tänker att markförvärvet sker två år från markanvisningsavtalets undertecknande.

Vi tänker att markförvärvet sker två år från markanvisningsavtalets undertecknande. Utbyggnadstider för serviser och finplanering samordnas i samband med beviljat bygglov. Full köpeskilling ska erläggs vid tiden för tillträdet varvid detta sedan kvitteras med köpebrev.

Med det avses finansiering av kostnader så som undersökningar, utredningar, avgifter, tillstånd, förrättningar, myndigheter, arkitekter, konstruktörer med mera.

Ja, vi söker en aktör som kan utveckla båda fastigheterna.

Vi önskar ingen uppdelning. Eventuellt avtal om partsbyte sker efter markanvisning.

Det går bra att ange "Dnr: xx".

Ange prissättning på inlämningsblanketten.

Sista dag för inlämnande av anbud i steg 1 är 14 juni 2024.

Beräknad byggstart är efter beviljat bygglov. Som formell tillträdesdag räknas den dag bolaget kvitteras köpebrev. Vi tänker att markförvärvet sker två år från markanvisningsavtalets undertecknande.

Nej, det är inte ett biståndsbedömt trygghetsboende som avses.

Nej, det gäller endast de eventuella ”vanliga” bostäderna. Valfri upplåtelseform gäller för trygghetsboendet.

I inbjudan är det rekommenderat minst 150 lägenheter, men man kan självklart lämna in ett tävlingsbidrag med ett mindre antal om resterande koncept överväger de färre lägenheterna för trygghetsboende.

Det är valfritt men av kommunen rekommenderas den större byggrätten inom fastighet Brogård 4:3.

Parkeringar utanför kvartersmarken som är benämnt som gata allmän plats kan tillgodoräknas vid bygglovsansökan samt att det kan samordnas utformning inför finplanering.

Parkeringar är inte bundna till respektive kvarter och kan inte hyras.

Parkering på allmän plats kommer att kunna ske mot en timtaxa.

Har du ytterligare frågor?
Vänligen kontakta Andreas Silander, projektledare.

Dokument för att delta

Nedan hittar du de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i anbudstävlingen.

Intresseanmälan för markanvisning

Om du är intresserad av mark i Upplands-Bro kommun kan du anmäla ditt intresse genom vår e-tjänst.

I anmälan anger du vilken typ av mark du är intresserad av. Bifoga gärna en presentation som beskriver projektidén exempelvis med tänkt bebyggelse och upplåtelseform, behov av ytor, tidplaner och på vilket sätt din idé bidrar till att möta kommunens behov.

Är du nöjd med informationen på sidan?