Uppdaterad 14 februari 2024
Skriv ut

Markanvisningar

Markanvisning är en ensamrätt för en exploatör, till exempel ett byggföretag, att under en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med en kommun om ett specifikt markområde som ägs av kommunen. Här kan du läsa om olika upphandlingsvägar till markanvisning, och lämna en intresseanmälan.

Tanken med markanvisningar

Markanvisningen ett sätt för oss på kommunen att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling. Marken vi anvisar ska möta efterfrågan av exempelvis bostäder, skolor, äldrevård, arbetsplatser och ytor för företagen som vill placera sina verksamheter här.

Så får du en markanvisning

Vi anvisar mark på fyra sätt olika sätt.

En direktanvisning innebär att vi väljer en exploatör av specifika skäl. Anledningen kan vara att marken förutsätter en viss typ av bebyggande, alternativt att en exploatör visar idéer som är nyskapande och därigenom kan skapa ett stort mervärde till kommunen som helhet.

När mark som ska exploateras utan att vi initialt har en exploatör, alternativt att vi vill få in fler anbud, kan vi välja ett anbudsförfarande. Samma förfarande används när flera exploatörer visat intresse. Vi bedömer då respektive förslag och väljer det mest lämpliga.

Vid större eller mer betydande projekt kan vi använda ett tävlingsförfarande. Då ställs högre krav på utformning och nytänkande än vid ett anbudsförfarande. Kommunen bestämmer när detta är lämpligt med hänsyn till projektförutsättningar och målbild.

Pågående markanvisningstävlingar

Bro trädgårdsstad, etapp 1

Upplands-Bro kommun bjuder in intresserade byggaktörer att lämna anbud på förvärv av mark för bostadsbebyggelse inom fastigheterna Brogård 4:3 och Brogård 3:3 i Bro. Fastigheterna finns inom etapp 1 i Bro trädgårdsstad.

  • Sista dag för att lämna anbud är 2024-03-14

Välkommen att delta

Vi välkomnar byggaktörer som vill vara med och utveckla de två fastigheterna. Markanvisningsområdet bedöms kunna inrymma cirka 300 bostäder genom preliminära byggrätter om cirka 17 800 m2 ljus BTA. Det vinnande anbudet får möjlighet att tillsammans med Upplands-Bro kommun delta i stadsutvecklingen i Bro.

Upplands-Bro kommun har för avsikt att träffa markanvisningsavtal med den anbudsgivare som i sitt anbud lämnat det högsta priset för marken, och i övrigt uppfyller givna kvalificeringskriterier.

Frågor?
Frågor ställs till Joakim Olsson Syväluoma, projektledare mark- och exploatering

Dokument för att delta

Nedan hittar du de handlingar och dokument som krävs för att kunna delta i anbudstävlingen.

Intresseanmälan för markanvisning

Om du är intresserad av mark i Upplands-Bro kommun kan du anmäla ditt intresse genom vår e-tjänst.

I anmälan anger du vilken typ av mark du är intresserad av. Bifoga gärna en presentation som beskriver projektidén exempelvis med tänkt bebyggelse och upplåtelseform, behov av ytor, tidplaner och på vilket sätt din idé bidrar till att möta kommunens behov.

Är du nöjd med informationen på sidan?