Uppdaterad 04 oktober 2022
Skriv ut

Politik och demokrati

Vart fjärde år är det allmänna val i Sverige – till riksdag, region- och kommunfullmäktige. De allmänna valen är det yttersta uttrycket för att vi som bor här lever i en demokrati. Här kan du ta del av den demokratiska vardagen i vår kommun.

I Upplands-Bro kan du göra din röst hörd, och påverka i lokala frågor, på flera sätt. Ditt engagemang är grunden till en välfungerande demokrati. Här kan du bland annat läsa om hur du röstar i valet, engagerar dig politiskt, lämnar ett medborgarförslag och överklagar ett beslut. Tycker du att vi kan göra någonting bättre? Skicka in ditt förslag till oss redan idag.

Upplands-Brodialogen

Ställ frågor, diskutera och tyck till! Upplands-Brodialogen är en serie möten för alla invånare i Upplands-Bro. Här träffar du kommunstyrelsens ordförande och medarbetare från kommunen.

Rösta i kommunvalet 

Var fjärde år är det kommunval i Sverige. Då väljs de företrädare som representerar allmänheten i Kommunfullmäktige – kommunens motsvarighet till riksdagen. Du kan påverka utvecklingen i Upplands-Bro genom att rösta i kommunvalet.

Du har rösträtt i kommunvalet om du:

 • Senast på valdagen fyller 18 år
 • Är folkbokförd i kommunen/länet och är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.
 • Är du medborgare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Engagera dig politiskt 

Ett sätt att engagera dig i vad som beslutas i Upplands-Bro kommun är att gå med i en lokal partiförening.

De flesta politiker i Upplands-Bro kommun är fritidspolitiker och sköter sitt politiska uppdrag på fritiden. För mer information om hur du blir medlem i ett parti som sitter i kommunfullmäktige, kontakta respektive parti.

Tänk på att det även kan finnas fler partier, men som inte är invalda i kommunfullmäktige den här mandatperioden.

Skicka in synpunkter och förslag 

Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om våra verksamheter och vår service. Din återkoppling hjälper oss att utvecklas och bli ännu bättre. Du kan också lämna förslag på sådant som vi inte gör idag, men borde göra.

Lämna ett medborgarförslag

Har du en idé om hur Upplands-Bro kan utvecklas? Då kan du lämna in ett medborgarförslag till kommunen. Medborgarförslag ger dig som är folkbokförd i Upplands-Bro möjlighet att påverka i frågor som du tycker är viktiga.

Ett medborgarförslag ska handla om kommunens verksamheter och det kommunen ansvarar för. Det kan gälla till exempel skola, samhällsplanering eller fritid. Varje medborgarförslag får bara handla om ett ämne.

Du som är folkbokförd i Upplands-Bro kan skicka in medborgarförslag till kommunen. Barn och ungdomar under 18 år har också rätt att lämna in förslag samt utländska medborgare som inte ännu fått sin kommunala rösträtt. Föreningar, företag, sammanslutningar och organisationer får inte lämna in medborgarförslag.

Ett medborgarförslag behandlas inte om:

 • det är en synpunkt, felanmälan eller en fråga till kommunen, till exempel om sanering av klotter, tömning av papperskorgar, uppsättning av nya skyltar eller liknande.
 • det är frågor som rör enskilda individer eller ärenden, som till exempel bygglov eller bistånd.
 • det är frågor gällande ansökningar om bidrag i olika former.
 • det är frågor som inte ligger inom kommunens ansvarsområde, exempelvis kollektivtrafik, Trafikverkets vägar, sjukvård eller privatägd mark.
 • det är frågor som bryter mot svensk lag, är diskriminerande, stötande eller på andra sätt olämpligt.

När du skrivet ditt medborgarförslag, tänk på att:

 • Förslaget ska vara skriftligt och innehålla ett konkret förslag.
 • Förslaget kan vara skrivet och undertecknat av en eller flera kommuninvånare.
 • Förslaget ska innehålla kontaktinformation som namn, adress och telefonnummer.
 • Förslaget får bara ta upp ett ämne åt gången.
 • Anonyma medborgarförslag kan inte hanteras.
 • Ditt medborgarförslag diarieförs och blir en allmän handling. Det innebär att ditt förslag kan komma att begäras ut i enlighet med offentlighetsprincipen.
 • Du får en skriftlig bekräftelse antingen via brev eller e-post från kommunen på att ditt medborgarförslag tagits emot.
 • Kommunen gör alltid en bedömning om förslaget uppfyller kriterierna för medborgarförslag. Du kan därför få svar att ditt förslag till exempel behandlas som en synpunkt i stället. Kommunen kan även ha beslutat i ett liknande medborgarförslag under de senaste tolv månaderna, då skickas protokollsutdrag från kommunfullmäktige där frågan senast behandlades, och du kan se kommunens ställningstagande och avgöra om du fortfarande önskar skicka in ditt medborgarförslag för beslut.
 • Medborgarförslaget anmäls till kommunfullmäktige som sedan skickar ärendet vidare för beredning till den nämnd som berörs av förslaget. Du kan komma att bli kontaktad av handläggare om det behövs mer information i ärendet.
 • Du som har lyft frågan har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet. Din talartid är högst två minuter. Du kan givetvis också prata med den tjänsteperson på kontoret som ansvarar för frågan.
 • Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd yttrar sig över ditt medborgarförslag och kommunfullmäktige fattar sedan sitt beslut. I vissa fall fattar kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd själva beslut om ditt medborgarförslag.
Hur lång tid tar det innan jag får svar? 

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget. Beroende på vad förslaget handlar om kan utredningen ta flera månader. Enligt kommunallagen ska beslut tas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.

Om du har ett förslag som rör kommunens verksamhet, ett klagomål eller andra synpunkter på kan du istället få snabbare återkoppling genom att använda dig av e-tjänsten "Skicka in dina synpunkter och förslag".

Lämna ett medborgarförslag

Du lämnar ditt medborgarförslag via vår e-tjänst. Tänk på att ditt förslag ska innehålla förslag, motivering och namn. Kom ihåg att underteckna ditt medborgarförslag.

Du kan också lämna in ditt medborgarförslag till kontaktcenter via e-post, personligen eller genom att skicka ett brev.

Det går också bra att framföra medborgarförslag direkt till fullmäktiges vid deras sammanträde.

Kontaktcenter

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Visselblåsarfunktion – om du misstänker missförhållanden

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller förtroendevald i kommunen men även för dig som är privatperson. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag.

Visselblåsarfunktionen ska användas om du misstänker brott. Det kan till exempel vara mutor, ekonomisk brottslighet, att någon anställd har en olämplig bisyssla.

Det kan även vara att ett beslut har lett till privat vinning för en anställd eller hens närstående. Här kan du också höra av dig om du misstänker andra missförhållanden, även om det inte är ett brott.

Visselblåsarfunktionen är INTE till för allmänna synpunkter om kommunens verksamheter, ledarskap eller arbetsmiljö. Den är inte heller till för att rapportera känsliga personalfrågor som är kopplade till enskilda individer. I sådana fall ska du i stället kontakta personens chef eller vända dig till kommunens personalavdelning. Du kan också kontakta någon facklig företrädare.

Du kan hitta mer information om visselblåsartjänsten samt göra din anmälan i vår e-tjänst.

Kontakta en politiker

Om du vill påverka någonting som rör kommunen, eller få oss att börja arbeta med en speciell fråga, kan du kontakta en förtroendevald politiker och se om det finns intresse för att driva just din fråga.

Fullmäktigeledamöter har möjlighet att motionera, interpellera eller ställa en fråga i kommunfullmäktige. En nämndsledamot har möjlighet att väcka en fråga eller ett ärende i sin nämnd.

För att undersöka någonting kan en ledamot i kommunfullmäktige ställa frågor.

Frågan ställs till en nämndordförande eller annan ledamot i fullmäktige.

Frågan får bara handla om ärenden som fullmäktige, kommunstyrelsen eller någon annan nämnd har ansvar för och den ska kunna besvaras kortfattat.

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar delta. Meningen är inte att skapa debatt.

En fråga leder aldrig fram till något beslut.

En interpellation är en fråga som en ledamot i kommunfullmäktige vill debattera kring.

Interpellationen görs skriftligen till ordföranden i kommunstyrelsen eller en nämnd.

Interpellationen bör handla om ärenden som är av större intresse för kommunen. Interpellationen får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person.

Alla fullmäktiges ledamöter kan delta i debatten kring en interpellation, till skillnad mot vad som gäller vid en enkel fråga.

En interpellation leder aldrig fram till något beslut.

En motion är ett skriftligt förslag som kan lämnas av en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige.

Olika ämnen får aldrig tas upp i en och samma motion.

Motioner måste alltid beredas, vilket betyder att förslaget analyseras, utreds och prövas av den nämnd och förvaltning som ansvarar för frågan som förslaget handlar om. Om utredningsarbetet är omfattande kan beredningen ibland ta tid, men den bör vara klar senast ett år efter att motionen lämnats in.

När beredningen är klar lämnas den till kommunstyrelsen som föreslår hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionen och efter det fattar kommunfullmäktige beslut.

En nämndledamot har rätt att väcka ett ärende i sin nämnd. Detta kallas initiativärende eller nämndinitiativ.

Här hittar du kontaktuppgifter till förtroendevalda politiker i kommunfullmäktige, nämnder, utskott och bolag i Upplands-Bro kommun.

Överklaga ett beslut

Du som bor i Upplands-Bro kan överklaga beslut som kommunen fattat. Det gör du antingen via laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär.

Påverkar beslutet alla kommunens invånare överklagar du via laglighetsprövning. Rör beslutet bara dig överklagar du i stället via förvaltningsbesvär.

Plan- och byggärenden överklagas i regel genom förvaltningsbesvär. Detta trots att vissa beslut, till exempel detaljplaner påverkar alla som bor i kommunen och beslut om planerna fattas av kommunfullmäktige.

Om du anser att ett beslut som berör dig som privatperson är felaktigt, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär. Endast den som beslutet gäller kan lämna in ett förvaltningsbesvär till exempelvis förvaltningsrätten eller länsstyrelsen.

Vid beslut som rör dig som individ är kommunen skyldig att informera dig om hur du kan överklaga beslutet. Detta brukar kallas besvärshänvisning och bifogas tillsammans med beslutet. Vissa beslut tillkännages dock istället på kommunens officiella anslagstavla.

Du har tre veckor på dig från det datum du fick beslutet att överklaga det.

Du skickar in ditt överklagande till kommunen.

Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid skickar kommunen det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Har ditt överklagande kommit in för sent kommer överklagandet att avvisas. Laglighetsprövning skickar du direkt till förvaltningsrätten och alltså inte till kommunen.

 • Vilket beslut det är som du vill överklaga, till exempel genom att du anger ärendets diarienummer.
 • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
 • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Om du vill överklaga ett beslut som kommunen fattat och som påverkar alla kommunens invånare kan du lämna in en laglighetsprövning.

Du gör ditt överklagande skriftligen direkt till förvaltningsrätten i Stockholm senast tre veckor från den dag som beslutet meddelats på kommunens anslagstavla.

Vid laglighetsprövning prövar domstolen om kommunen överskridit sin befogenhet när den fattade beslutet, t ex om det har begåtts något formellt fel eller om beslutet strider mot lag eller annan författning.

För att kunna överklaga genom laglighetsprövning måste du antingen vara folkbokförd, äga en fast egendom eller betala kommunalskatt i Upplands-Bro kommun.

Du måste ha fyllt 18 år för att kunna begära laglighetsprövning

Om ditt överklagande bifalls av förvaltningsrätten, upphävs kommunens beslut. Kommunen måste då fatta ett nytt beslut i frågan.

Engagera dig för våra ungdomar

Vill du göra något för eller med andra unga på fritiden? Kanske arrangera en basketturnering, skapa ett filmprojekt eller baka inför halloween på höstlovet?

Ungdomsproducenten finns som stöd och hjälp för dig att göra din idé till verklighet. Målet är att ge dig som är ung i Upplands-Bro möjlighet att påverka för att skapa en rolig och meningsfull fritid.

På vårt Instagramkonto kan du se vilken sorts aktiviteter vi anordnar i Upplands-Bro.

Vill du veta mer om Ungdomsproducenterna, kontakta Andrés Sierra Martinez.

Andrés Sierra Martinez

Delta i en dialog

Genom medborgardialog kan kommunen ta till vara dina kunskaper, erfarenheter och idéer i lokala frågor innan ett beslut fattas. Därför genomför vi regelbundet dialoger i olika frågor och inom olika områden.

Vad är en medborgardialog?

 • En medborgardialog är, enkelt uttryckt, ett strukturerat samtal om samhällsfrågor där medborgare och kommunens representanter deltar.
 • Det är en dialog, inte en förhandling, där beslutsfattarna ska få ett bättre underlag för beslut i särskilda ärenden.
 • Medborgardialogen ska helst ske i ett så tidigt skede att det fortfarande går att påverka i en fråga.

Har du idéer om hur Upplands-Bro kan utvecklas?

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna. Kommunfullmäktige väljs vart fjärde år på samma dag som riksdagsvalet. Här kan du läsa om vad kommunfullmäktig gör och vilka ledamöterna i kommunfullmäktige är. Du kan också kontakta en politiker.

Vad gör kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Kommunfullmäktige kan även ge nämnderna rätt att besluta i vissa frågor eller uttala sig i vissa ärenden innan Kommunfullmäktige kan fatta sina beslut.

Med vad och hur kommunfullmäktige ska arbeta styrs i en arbetsordning som motsvarar andra nämnders reglemente. Det hittar du i författningssamlingen.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige vid sammanträden under punkten Allmänhetens frågestund.

Möten, handlingar och protokoll kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har regelbundna möten, du kan följa dem live eller se dem i efterhand via kommunens webb-tv.

Handlingar och protokoll är offentliga handligar och finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Valberedning

Kopplad till kommunfullmäktige finns en valberedning som förbereder val av eventuella nya ledamöter och ersättare till nämnder, kommunala uppdrag i nämnder, bolag eller andra organ med kommunal representation som till exempel olika kommunförbund.

Se kommunfullmäktige live

Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun sammanträder en gång varje månad. Vill du se sammanträdet live?

Ledamöter

Kommunfullmäktige består av 41 ordinarie ledamöter och 26 ersättare under mandatperioden 2022–2026.

Ledamöter

Parti

Ordinarie

Ersättare

Socialdemokraterna

12

6

Moderaterna

11

6

Sverigedemokraterna

7

4

Liberalerna

2

2

Kristdemokraterna

2

2

Vänsterpartiet

4

2

Centerpartiet

2

2

Miljöpartiet

1

2


Kommunfullmäktiges ordförande/presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Anders Åkerlind (M)

1:e vice ordförande

Jan-Erik Björk (KD)

2:e vice ordförande

Björn-Inge Björnberg (S)

Kontakta kommunfullmäktige

Du kan kontakta en politiker i kommunfullmäktige om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Liberalerna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Hans Åberg

Martin Normark

Nawal Al-Ibrahim

Hélene Nilsson


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Kristdemokraterna

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Jan-Erik Björk

Tina Teljstedt

Jan Stefanson Länk till annan webbplats.

Karl-Erik Lindholm


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Khalouta Simba

Jeanette Bustos Cesped

Erik Karlsson

Monica Vasquez

S.Khurshid Chowdhury


Kristina HenrikssonKontaktuppgifter kommunfullmäktige Centerpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Lars Thomasson

Therese Ekerholm

Lisa Edwards


Kontaktuppgifter kommunfullmäktige Miljöpartiet

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Sara Ridderstedt

Tilman Thulesius


Klaus Dürhagen

Kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Här kan du läsa om vad kommunstyrelsen gör. Här hittar du också information vilka som sitter i kommunstyrelsen, hur du kontaktar ledamöter och om utskott som bereder beslut om åt kommunfullmäktige.

Det här gör kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. De har också uppsikt över nämnderna samt verksamheten i kommunala bolag. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning.

Kommunstyrelsen ansvarar för samhällsutvecklingen genom till exempel bostadsbyggande och har ett samordningsansvar för kommunens information, IT, säkerhetsfrågor och liknande.

Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i samband med det arbetet.

Kommunstyrelsen leds av allianspartierna i Upplands-Bro under perioden 2018–2022.

Vad kommunstyrelsen ska arbeta med styrs i ett reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Det hittar du i författningssamlingen.

Handlingar och protokoll kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har regelbundna möten, och handlingar och protokoll finns att läsa för alla. Ta del av dem här.

Ledamöter i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Moderaterna

3

3

Liberalerna

1

1

Kristdemokraterna

2

1

Centerpartiet

1

2

Socialdemokraterna

4

4

Vänsterpartiet

1

2

Miljöpartiet

1

0

Sverigedemokraterna

2

2


Kommunstyrelsens presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Camilla Janson (S)

Kontakta kommunstyrelsen

Du kan kontakta en politiker i kommunstyrelsen om du har frågor, funderingar eller vill diskutera något.

Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Moderaterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Fredrik Kjos

Mait Johansson

Anders Åkerlind

Erling Weibust

Andreas Åström

Liv Kjos


 


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Liberalerna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Hans Åberg

Martin Normark

 Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Kristdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Jan Stefanson

Karl-Erik Lindholm

Jan-Erik BjörkKontaktuppgifter kommunstyrelsen Centerpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Mattias Peterson Ersoy

Thererse Ekerholm


Christina Brofalk


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Socialdemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Camilla Janson

Sven-Inge Nylund

Mary Svenberg

Juan Chacon

Annika Falk

Hibo Salad Ali

Rolf Nersing

Kerstin Ahlin


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Vänsterpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Erik Karlsson

Khalouta Simba


Kristina Henriksson


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Miljöpartiet

Ordinarie ledamot

Ersättare

Sara Ridderstedt

 


Kontaktuppgifter kommunstyrelsen Sverigedemokraterna

Ordinarie ledamot

Ersättare

Katarina Olofsson

Navdeep Singh Bhatia

Göran Boklint

Bo Nersing

Trygghets- och säkerhetsutskottet

Trygghets- och säkerhetsutskottet är ett forum för trygghet och säkerhet, samverkan, planering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda.

Utskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar säkerhet och trygghet för kommunens invånare samt följer upp och utvärderar vidtagna åtgärder bland annat genom ett kontinuerligt arbete med risk- och sårbarhetsanalys. Trygghets- och säkerhetsutskottet följer upp och utvärderar kommunens arbete med civilt försvar inom ramen för det svenska totalförsvaret.

Trygghets- och säkerhetsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

1:e vice ordförande

Martin Normark (L)

2:e vice ordförande

Mary Svenberg (S)

Trygghetsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2022-2026.

Ledamöter trygghets- och säkerhetsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Juan Chacon


Mary Svenberg

Kerstin Ahlin

Moderaterna

Fredrik Kjos

Erling WeibustAndreas Åström

Sverigedemokraterna

Navdeep Singh Bhatia

Göran Boklint

Liberalerna

Martin Normark

Hans Åberg

Vänsterpartiet

Kristina Henriksson

Khalouta Simba

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Mattias Peterson Ersoy


Samhällsbyggnadsutskottet

Utskottets uppgift är att ansvara för samordning av kommunala verksamheter inom samhällsbyggnad, exempelvis översikts- och detaljplanering, exploatering och bostadsförsörjning, samt säkra en fungerande infrastruktur anpassad till bostadsutbyggnaden.

Samhällsbyggnadsutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Jan Stefanson (KD)

1:e vice ordförande

Hans Åberg (L)

2:e vice ordförande

Sven-Inge Nylund (S)

Samhällsbyggnadsutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare under mandatperioden 2018–2022.

Ledamöter samhällsbyggnadsutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Camilla Janson

Annika Falk


Sven-Inge Nylund

Rolf Nersing

Moderaterna

Anders Åkerlind

Mait JohansonFredrik Kjos

Sverigedemokraterna

Katarina Olofsson

Bo Nersing

Liberalerna

Hans Åberg

Martin Normark

Vänsterpartiet

Erik Karlsson

 

Kristdemokraterna

Jan Stefanson

Jan-Erik Björk

Centerpartiet

Christina Brofalk


Miljö- och energiutskottet

Miljö- och energiutskottet är ett forum för att stärka och utveckla klimat-, energi- och miljö-arbetet mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda. Utskottet bevakar och initierar åtgärder som skapar en miljömässigt hållbart och ekologiskt hållbar kommun i linje med Agenda 2030.

Utskottet följer också upp och utvärderar vidtagna åtgärder, bland annat genom ett kontinuerligt arbete med miljöstrategin och kommunens miljömål.

Miljö- och energiutskottets presidium

Titel

Namn/parti

Ordförande

Mattias Peterson Ersoy (C)

1:e vice ordförande

Andreas Åström (M)

2:e vice ordförande

Annika Falk (S)

Miljö- och energiutskottet består av ordinarie ledamöter och ersättare.

Ledamöter Miljö- och energiutskottet

Parti

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialdemokraterna

Annika Falk

Camilla JansonHibo Salad Ali

Moderaterna

Andreas Åström

Anders ÅkerlindLiv Kjos

Sverigedemokraterna

Göran Boklint

Navdeep Singh Bhatia

Liberalerna

Hans Åberg


Vänsterpartiet

Khalouta Simba

Kristina Henriksson

Kristdemokraterna

Karl-Erik Lindholm

Jan Stefansson

Centerpartiet

Mattias Peterson Ersoy

Therese Ekerholm

Miljöpartiet

Sara Ridderstedt


Här kan du läsa om vilka som är kommunalråd i Upplands-Bro och vad som menas med att vara förtroendevald.

Fyra kommunalråd och två oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är heltidsarbetande politiker till skillnad från andra förtroendevalda som har det politiska uppdraget vid sidan om ett annat arbete. Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), är även kommunalråd.

I Upplands-Bro finns det fyra kommunalråd och två oppositionsråd. Valda till kommunalråd är Fredrik Kjos (M), Jan Stefanson (KD), Hans Åberg (L) och Mattias Petersson Ersoy (C) .

Till oppositionsråd valdes Camilla Janson (S) och Katarina Olofsson (SD) .

Förtroendevalda

Förtroendevald kallas de politiker som sitter i kommunfullmäktige, nämnderna och i bolagen. De allra flesta är fritidspolitiker, vilket betyder att de har sitt politiska uppdrag på sidan om arbete eller studier.

I Upplands-Bro väljs nämnderna av kommunfullmäktige och de har politiskt ansvar för en viss del av kommunens verksamhet. För varje nämnd finns ett kontor med tjänstepersoner som arbetar med det område som nämnden beslutar om. Här kan du läsa om nämnderna i Upplands-Bro och deras ansvarsområden. Du kan också se vilka politiker som är ledamöter i nämnderna.

Ingen innehållsförteckning finns

I Upplands-Bro finns fyra rådgivande grupper. I råden utbyts information mellan tjänstemän, förtroendevalda politiker och organisationer eller föreningar verksamma i Upplands-Bro. Råden kan inte fatta beslut, men kan vara remissinstanser i olika frågor. Här kan du läsa mer om råden och vilka ledamöter som ingår i varje råd.

Anhörigrådet

Anhörigrådet är ett organ för samråd mellan anhörigföreningarna och kommunen.

Syftet med rådet är att diskutera frågor som rör anhöriga, och fungera som remissinstans i dessa frågor.

Rådet har ledamöter från anhörigföreningar som är verksamma i kommunen. Socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium ingår i rådet som ordinarie ledamöter och representanter för kommunen.

I anhörigrådet ingår socialnämndens och äldre- och omsorgsnämndens presidium.

Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Peter Wissing (M), Ordförande

peter.wissing@upplands-bro.se

Lars Thomasson (C)

lars.thomasson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Pensionärsrådet

I kommunala pensionärsrådet träffas representanter som pensionärsorganisationerna med utvalda tjänstepersoner från kommunen och ledamöter från kommunstyrelsen samt äldre- och omsorgsnämnden.

De överlägger, samråder och utbyter information om frågor som är angelägna för pensionärer i Upplands-Bro.

En viktig uppgift för pensionärsrådet är att se till att de frågor som rör pensionärer tas upp och synliggörs i de kommunala nämnderna.

I pensionärsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och äldre- och omsorgsnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M)

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från äldre- och omsorgsnämnden

Namn

Mejladress

Tina Teljstedt (KD)

tina.teljstedt@upplands-bro.se

Anders Åkerlind (M)

anders.akerlind@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Funktionsrättsrådet

Funktionsrättsrådet är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i det kommunala arbetet. Funktionsrättsrådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna.

Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

I funktionsrättsrådet ingår ledamöter från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ledamöter från kommunstyrelsen

Namn

Mejladress

Fredrik Kjos (M), Ordförande

fredrik.kjos@upplands-bro.se


Ledamöter från socialnämnden

Namn

Mejladress

Peter Wissing (M)

peter.wissing@upplands-bro.se

Lars Thomasson (C)

lars.thomasson@upplands-bro.se

Kerstin Ahlin (S)

 kerstin.ahlin@upplands-bro.se

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling.

Rådet består av representanter från Upplands-Bros företagarföreningar, representanter från näringslivet samt politiker och tjänstemän.

På agendan är aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden samt frågeställningar från näringslivet.

Ungdomsrådet

I det kommunala ungdomsrådet träffas representanter från högstadieskolornas elevråd och gymnasiets och elevkår med ledamöter från gymnasie- och arbetslivsnämnden samt utbildningsnämnden.

Syftet med rådet är att diskutera och synliggöra frågor som rör unga i Upplands-Bro kommun.