Uppdaterad 27 februari 2024
Skriv ut

Arvode och ersättning

Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i kommunal politik. Därför har förtroendevalda, enligt kommunallagen, rätt till skälig ersättning när de fullgör sina uppdrag.

Majoriteten av de förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. De får arvode för beredningar, sammanträden, justering av protokoll, besök eller konferenser de har blivit kallade till som rör kommunal angälegenhet eller utbildningar.

Vid den första timmen utgår dubbel ersättning, vilket kallas för grundarvode, därefter får den förtroendevalda arvode per påbörjad halvtimme.

Ett exempel: För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode betalas ut för timmen mellan kl. 15 och 16. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16 och 17. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17 och 17.20.

Arvoden 2024

Grundarvode (mötets första timme) 437 kronor
Timarvode (mötets övriga tid) 218 kronor

Förtroendevalda som på grund av sitt förtroendeuppdrag behöver begära ledighet från sitt arbete och får löneavdrag, kan ansöka om ersättning av förlorad arbetsinkomst.

Ersättning som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg som påvisar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger sammanträdesarvode. Om det av din lönespecifikation inte framgår att du fått ett löneavdrag, kan du inte få ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Du ansöker om ersättning för förlorad arbetsinkomst via e-tjänsten.

Kom ihåg att bifoga exempelvis lönespecifikation där det framgår att löneavdrag har gjorts och för hur många timmar.

Vid varje sammanträde har nämndkoordinator/kommunkoordinator en arvodeslista som ledamöter och ersättare fyller i. Det är viktigt att den förtroendevalde meddelar koordinatorn om den lämnar mötet i förtid.

Om du deltar vid en aktivitet som är arvodesberättigad, annat än sammanträden, ska du be en koordinatorn att ta fram en arvodeslista. Då får du ersättning för den tid som du rapporterar enligt fastställda regler.

När du är ny ledamot eller vid byte av bankkonto ska du registrera ditt kontonummer för att ditt arvode ska kunna betalas ut. Registrering görs hos Swedbank.

Löneenheten har inga bankkontonummer i sina system och därför ska du inte lämna in ditt kontonummer till kommunen. Utbetalningarna sköts via Swedbanks kontoregister. Vid frågor rörande kopplingen mellan bankerna kan du kontakta din bank eller Swedbank.

Lönespecifikation och utbetalning

För att kunna kontrollera din lönespecifikation behöver du en giltig e-legitimation.

Utbetalning

Normalt utbetalas arvoden den 27e varje månad. Infaller datumet på en lördag, söndag eller helgdag utbetalas lönen föregående vardag. Beroende på när i månaden aktiviteten för arvodet ägt rum så sker utbetalningen i vissa fall samma månad, annars månaden efter.

Är du nöjd med informationen på sidan?