Uppdaterad 21 mars 2024
Skriv ut

Kommunens organisation (kontoren)

Arbetet i Upplands-Bro kommun är fördelat mellan fem olika kontor. Det är kontoren som ansvarar för, och driver, den kommunala verksamheten – som skolor, förskolor, gator och parker, bygglov, fritidsgårdar, äldreomsorg och mycket mer. Varje kontor svarar inför en eller flera politiska nämnder, som fattar besluten om verksamhetens inriktning.

Organisationschema

I kommunens organisationsschema kan du se vilken verksamhet som tillhör vilket kontor.

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontorets uppgift är att utveckla kommunens verksamhet på ett övergripande plan. Kontoret står för regler och policys och att driva kommunens utveckling.

Den som är högst ansvarig inom kommunledningskontoret är Ida Texell, kommundirektör.

Ida Texell, kommundirektör

Ekonomiavdelningen

Upphandling

Redovisning

Ekonomi och styrning


Kommunikationsavdelningen

Kommunikation

Kontaktcenter


Personalavdelningen

Kompetens


Administrationsavdelningen

Kansli

Juridik

Säkerhet och beredskap

Trygghet och prevention

Digitalisering och IT


Strategiavdelningen

Strategi och affärsutveckling

Näringsliv och arbetsmarknad

Hållbarhet och Agenda 2030

De politiska organen som styr kommunledningskontorets arbete är kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Utbildningskontoret

Utbildningskontoret ser till att vi har väl fungerande förskolor, grundskolor samt gymnasieutbildningar i Upplands-Bro. Att eleverna får bra mat och det stöd de behöver för att klara sin utbildning. Kontoret ansvarar även för kommunens vuxenutbildning.

Den som är högst ansvarig inom utbildningskontoret är Anna Bjurestam, utbildningschef.

Anna Bjurenstam, utbildningschef

Verksamheter inom utbildningskontoret

 • Förskolor
 • Grundskolor
 • Resursteamet
 • Kostenheten
 • Modersmål
 • Upplands-Brogymnasiet
 • Vuxenutbildningen
 • Vägledning och arbete

I Upplands-Bro har samtliga förskolor och skolor chansen att arbeta med internationella utbyten genom Erasmus +-projekt.

Erasmusprogrammet är Europeiska unionens program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Erasmusprogrammet ska främja social rättvisa och inkludering, och genom detta bidra till EU:s utbildningsstrategi.

Som en av 15 kommuner i Sverige har Upplands-Bro beviljats ett slags medlemskap kallat ackreditering. Det innebär att kommunen garanteras EU-medel fram till år 2027.

Syftet med Erasmusprogrammet är att barnen och eleverna ska få ta del av de möjligheter som ges inom detta samarbete och utveckla en ökad förståelse och solidaritet för olika levnadsförhållanden och kulturer. Det handlar också om kompetensutveckling för lärare och pedagoger.

Hittills har kommunens förskolor och skolor beviljats flera större Erasmus +-projekt vilket har lett till att personal och elever har varit i på utbyte till ett tiotal länder.

 

BEAM står för Barn och elever med annat modersmål och är vår benämning för riktade insatser till nyanlända och andra flerspråkiga barn.

Tanken med BEAM är att personal i förskola, grundskola, gymnasium och inom vuxenutbildningen ska få fortbildas för att bättre kunna anpassa sin undervisning och på så sätt stötta elever med olika bakgrund och olika kunskapsnivåer.

BEAM i grundskola och gymnasium

BEAM innebär bland annat att lärare utbildas i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom STL, Skriva sig till lärande. STL är en modell som kopplar ihop skolans språkutvecklande arbete med en genomtänkt användning av digitala verktyg som då förstärker elevernas lärande.

Pedagoger i förskolan och skolans lärare får utveckla sin kunskap om hur de möter barn och elever som har varit med om trauma.

För att snabbt kunna sätta in relevanta insatser mot främlingsfientlighet och intolerans får våra verksamheter även möjlighet att använda Skolverkets självskattningsverktyg Koll på.

BEAM i vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen utvecklar svenska för invandrare på distans, för att kunna erbjuda fler kommuninvånare möjlighet att delta i undervisningen.

Genom starkare koppling mellan språkundervisningen och deltagarnas praktikplatser genomförs ett pilotprojekt vars mål är att fler deltagare ska komma ut i arbete efter praktiken.

Tack vare satsningen Läsa äger, som är en del av BEAM, får alla elever från förskoleklass till och med tredje klass, ta del av organiserad högläsning. Högläsningen ses om en språkutvecklande aktivitet som äger rum både på lektionstid, på fritids och under skolloven.

I filmen kan du höra mer om vår satsning på högläsning och språkutveckling.

Det är utbildningsnämnden samt gymnasie- och arbetslivsnämnden som fattar de politiska besluten som styr arbetet på utbildningskontoret.

Socialkontoret

Alla människor har rätt till ett bra och ett så självständigt liv som möjligt. När du behöver stöd och omsorg är det socialkontoret som ansvarar för att du får det.

Den som är högst ansvarig inom socialkontoret är Mitra Ghannad, socialchef.

Mitra Ghannad, socialchef

Större delen av socialkontorets arbete är lagstyrt och regleras främst i Socialtjänstlagen (SoL), Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Du kan läsa mer om lagarna hos Sveriges kommuner och regioner samt Socialstyrelsen.

Socialkontoret ansvarar för:

 • omsorg om äldre människor
 • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar
 • kommunal hälso- och sjukvård
 • barn- och ungdomsvård
 • ekonomiskt bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda
 • familjerätt och familjerådgivning
 • missbruksvård
 • insatser till flyktingar
 • budget- och skuldrådgivning

Äldre- och omsorgsavdelningen

 • Norrgården
 • Kungsgården
 • Förebyggande enheten
 • Hemtjänst Bro
 • Hemtjänst Kungsängen
 • Bistånd äldre och omsorg

Social- och arbetsmarknadsavdelning

 • Myndighet Barn och Unga
 • Myndighet Vuxna LSS
 • Arbete, försörjning och integration
 • Grupp- och servicebostäder, kontaktpersoner, ledsagare, avlösarservice
 • Stödenhet Barn, unga, familj
 • Stödenhet Unga och vuxna, socialpsykiatri, bostäder
 • Daglig verksamhet, sysselsättning

Det är socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden som fattar de politiska besluten som styr socialkontorets arbete.

Samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med exploatering och detaljplaner, det vill säga processen kring byggandet av nya bostäder och annan samhällsplanering. De handlägger bygglov, miljö- och livsmedelsfrågor, sköter om vår vackra natur och våra gator, torg och parkmiljöer. Här sköts också frågor om avfall, vatten- och avloppsverksamhet.

Den som är högst ansvarig inom samhällsbyggnadskontoret är Maja Taaler Larsson, tillförordnad samhällsbyggnadschef.

Maja Taaler Larsson, Tf samhällsbyggnadschef

De verksamheter som finns inom samhällsbyggnadskontoret är:

 • Mät och GIS
 • Samhällsutvecklingsprojekt
 • Mark- och naturförvaltning
 • Bygglov
 • Miljö och livsmedel
 • Tekniska verksamheten
 • Vatten- och avlopp
 • Avfall
 • Gata, park och trafik
 • Fastighet
 • Internservice

De politiska organ som styr samhällsbyggnadskontorets arbete är kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, tekniska nämnden samt fastighetsnämnden.

Kultur-och fritidskontoret

Kulturupplevelser och meningsfulla fritidsaktiviteter är viktiga för många av oss. Kultur- och fritidskontoret ser till att vi har tillgång till bra bibliotek, hallar och idrottsplatser för sport, simhall och trevliga badstränder att njuta av, kulturskola för barnen och ett rikt program för konst och annan kultur. De ansvarar också för kommunens fritidsgårdar, där ungdomar kan umgås i närheten av trygga vuxna. Kontoret stöttar och samarbetar tätt med kommunens breda föreningsliv.

Den som är högst ansvarig inom kultur- och fritidskontoret är Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef.

Hannah Rydstedt Nencioni, kultur- och fritidschef

Verksamheter inom kultur-och fritidskontoret:

 • Kulturavdelningen
 • Kulturskolan
 • Kulturscen
 • Bibliotek
 • Idrott och fritid
 • Simhall
 • Badplatser
 • Friluftsliv
 • Fastigheter
 • Föreningsstöd
 • Föreningsbidrag
 • Lokalbokning
 • Idrottsanläggningar
 • Unga
 • Fritidsgårdarna

Det är kultur- och fritidsnämnden som styr kultur- och fritidskontorets arbete.

Är du nöjd med informationen på sidan?