Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Tång 2:5 (tidigare Örnäs 1:22 m.fl.)

Vid Tång 2:5 i norra Brunna undersöks möjligheterna för en stor dagligvaruhandel att utveckla ett logistikcenter i form av en större lagerlokal. En byggnation av ett lager i denna storlek skulle innebära många nya arbetstillfällen för invånare både i Upplands-Bro och närliggande kommuner.

Frågan har utretts ordentligt och har också varit ute på samråd där boende och verksamheter haft möjlighet att lämna synpunkter och tankar kring projektet.

Projektet handlar inte bara om lagerverksamhet. Det handlar också om att tillvarata möjligheten för fladdermöss och vattensalamandrar att leva och utvecklas.

Nedan finns mer information och en film som tydligare visar planerna.

Ingen innehållsförteckning finns

Samråd

Den 3 februari år 2021 tog Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att sända ut förslaget på samråd. Samrådstiden pågick från och med onsdagen den 17 februari 2021 till och med onsdagen den 17 mars 2021. Förslaget ställdes ut i kommunhuset i Kungsängens centrum samt i Brohuset i Bro centrum.

Film - se en presentation av förslaget.

Synpunkter på förslaget lämnades in senast onsdagen den 17 mars 2021 och framfördes skriftligen till: Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsen, 196 81 Kungsängen eller via e-post: kommunstyrelsen@upplands-bro.se. Då skulle diarienummer KS 18/0440, namn, adress och eventuell fastighetsbeteckning anges.

Inkomna synpunkter kommer att besvaras i en samrådsredogörelse under nästa skede i planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Beslut angående betydande miljöpåverkan

I miljöbalken 6 kap finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter vid planering av och beslut om planer och program. Syftet med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.

En undersökning om miljöpåverkan visar att planen för Tång 2:5 riskerar att få en betydande miljöpåverkan.

Med stöd av 6 kap § 7 miljöbalken har det beslutats att genomförandet
av detaljplan för Tång 2:5 kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning har därför gjorts.

Handlingar

Ta del av handlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?