Uppdaterad 10 januari 2024
Skriv ut

Mål och budget

Kommunplanen är kommunens årliga budget för hur mycket pengar som väntas in och vad de ska användas till. I kommunplanen bestäms de mål som gäller för kommunens verksamheter.

Så tas kommunens budget fram

Varje år fastställer kommunfullmäktige kommande års budget med mål. De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt förslag.

Budgetbeslutet är det viktigaste under året och sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar pengar till nämnderna, som beslutar om den detaljerade fördelningen av pengarna.

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger varje år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Budget och övergripande mål 2024

Kommunens övergripande mål är:

Stärkt medborgarnytta

Kommunen ska använda skattepengarna mer effektivt och ge invånarna god service och hög kvalitet för varje skattekrona. 

Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Invånarna i Upplands-Bro ska kunna välja förskola och skola till sina barn, sin egen vård och den äldreomsorg de önskar. Här ska finnas en mångfald med både kommunala och privata alternativ.

Värdigt åldrande

Upplands-Bro kommun strävar efter att vara en äldrevänlig kommun där samhället tar hänsyn till äldres behov. Att åldras med värdighet och möjlighet att leva på egna villkor är viktigt.

Livslångt lärande

Varje barn i förskolan och skolan ska ges rätt förutsättningar för att lyckas. I skolan är kunskap och studiero i fokus. Elevers behörighet till gymnasiet ska öka och beredskapen inför arbetslivet ska stärkas.

Social hållbarhet

Alla ska känna att det är tryggt att bo, leva och verka i Upplands-Bro. Fler ska kunna försörja sig själva. Det ska finnas goda möjligheter till rörelse, idrott, kultur, rekreation och friluftsliv. 

Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Byggtakten ska sänkas. Samhällsplanering och nybyggande ska tillföra värden till de som redan bor i Upplands-Bro.

Minskat klimatavtryck

Upplands-Bro tar sitt ansvar för klimat- och miljöarbetet och ökar takten i omställningen mot en hållbar, fossilfri och grön ekonomi.

För mer information om kommunens budget för 2024 kan du se vår film.

Budget och mål för tidigare år

Här kan du hitta kommunens budget och mål för 2018-2023.

Är du nöjd med informationen på sidan?