Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Ny byggnad

Ska du bygga en ny byggnad? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Med ny byggnad menar vi uppförande av en ny byggnad eller flytt av byggnad till en ny plats. För dig kan det betyda bygge av en bostad eller industrilokal, ett nytt garage, förråd eller gäststuga.

Behöver jag bygglov?

Det korta svaret är ja. Du behöver bygglov när du bygger nytt, bygger till eller ändrar användningen av en befintlig byggnad. Du behöver också bygglov för att sätta upp staket, plank och murar i anslutning till din fastighet. För inredning av vind, inglasning av balkong och fasadförändringar krävs som regel också bygglov. Slutligen: Det finns arbeten som inte kräver bygglov, men som är anmälningspliktiga, som exempelvis uppförande av attefallshus och attefallstillbyggnad.

Detaljplanen styr

I tätorter och andra bebyggda områden finns oftast en detaljplan. Om din fastighet omfattas av en detaljplan finns det planbestämmelser som reglerar vad som får byggas just där. Det kan gälla storlek, höjd, avstånd till tomtgränsen, men också estetiska frågor som färg på fastighet och typ av fasad. Du kan hitta gällande detaljplaner i kommunkartan. Välj ”Bo, bygga och miljö” och markera ”Detaljplaner, gällande”.

Är du osäker på om det finns en detaljplan i ditt område, inte kan hitta den, eller har frågor kring innehållet i en detaljplan, kontakta kontaktcenter.

Planavdelningen via kontaktcenter

Saknas detaljplan där du vill bygga kan kommunens översiktsplan ge vägledning. Faktorer som fornminnen och försvarets intressen kan påverka vad du får bygga. Utanför detaljplanerat område finns också undantag från bygglov vilket gör att du först måste ansöka om förhandsbesked för att få veta om platsen är lämplig att bygga på.

Finns det sjö, hav eller andra vattendrag i närheten kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Bygger du nytt behövs det oftast en kontrollansvarig. För åtgärder som kräver bygglov eller anmälan måste du som byggherre som regel utse en kontrollansvarig. En kontrollansvarig kostar pengar men en duktig vet vad lagen säger, kan förenkla byggprocessen och i slutänden hjälpa dig att hålla byggkostnaderna nere.

Dessa handlingar behövs vid nybyggnad

  • en situationsplan upprättad på en nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. Rita in huvudmått på byggnad och mått till två tomtgränser.
  • en planritning i skala 1:100 med ritningshuvud. På planritningen ska du rita in saker som fönster- och dörröppningar, väggtjocklekar och rumsfunktioner.
  • en fasadritning för alla fasader i skala 1:100 med ritningshuvud. Ha med befintliga och nya marklinjer vid fasaden ut till tomtgräns.
  • en sektionsritning skala 1:100 med ritningshuvud. Det vill säga byggnaden i genomskärning där man bland annat ser hur byggnaden är förankrad i marken, taklutning och placering av fönster och dörrar.

Beställ karta

För att du ska kunna göra en bra byggplanering bör du beställa en karta över din fastighet. På kartan framgår det om din fastighet ligger inom eller utanför detaljplanerat område. I din ansökan kan du sedan använda kartan för att skapa den situationsplan som krävs för bygglovet.

För större nybyggen som exempelvis flerbostadshus, kontor och publika lokaler krävs även en markplaneringsritning där infartsvägar, parkeringsplatser och sophantering är inritade.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Är du nöjd med informationen på sidan?