Uppdaterad 22 januari 2024
Skriv ut

Erbjud sommarjobb

Du som privat näringsidkare har möjlighet att ta emot kommunens feriearbetare och göra en viktig insats för unga Upplands-Broinvånare.

Bli en ungdoms första arbetslivserfarenhet

Din arbetsplats behövs när kommunens ungdomar ska få en första arbetslivserfarenhet. Gör en betydelsefull insats och ta emot en ung person som är i början av sitt arbetsliv. På plats kan ungdomen hjälpa dig och din verksamhet.

Ta emot en ferieungdom

Nu blickar vi framåt mot feriesommaren 2024 och hoppas på ännu en fantastisk sommar!

I år har vi en digital anmälan av platser och digital närvarorapportering. Det innebär att ni som arbetsplats får en egen inloggning till systemet FerieBas där ni själva kan gå in och anmäla platser. Efter varje avslutad period ska ni sedan logga in och rapportera arbetade timmar för de ungdomar ni haft hos er. Inloggningen är personlig. Varje arbetsställe kan få obegränsat med inloggningar vilket betyder att ni kan vara flera på samma arbetsplats som kan logga in och anmäla platser samt närvarorapportera. Detta möjliggör att det alltid finns någon som kan rapportera ungdomarnas timmar vid exempelvis semestrar.

Perioden att anmäla sommarjobbsplatser är 19 januari – 31 mars. Om tiden har passerat kontakta feriesamordnare angående möjlighet att göra efteranmälan.

Perioder

Nytt för i år är att feriejobben erbjuds i två perioder istället för tre.

Period 1 är mellan den 1 juli – 19 juli (vecka 27, 28 och 29)
Period 2 är mellan den 22 juli – 9 augusti (vecka 30, 31 och 32)

Planera arbetsuppgifterna

En ferieungdom ska inte ersätta ordinarie personal men kan stötta dem och vara ett bra komplement. Ett feriearbete ska heller inte ha några krav på en viss kompetens, kunskap, eller tidigare erfarenhet. Ferieungdomen ska alltid ha en handledare tillgänglig.

Arbetsmiljö

De allra flesta av ungdomarna som feriearbetar är minderåriga och omfattas därmed av särskilda regler i arbetslivet.

Regler om hur minderåriga får arbeta finns i Arbetsmiljölagen (AML) kapitel 5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 2012:3, dessa kan inte förhandlas bort. Föreskrifterna gäller för ungdomar under 18 år som arbetar som arbetstagare och reglerar vad minderåriga får arbeta med. De ger även allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna.

Ni som arbetsplats har skyddsansvar enligt lag och ansvarar också för att se till att arbetsmiljön blir tillfredställande och att eventuella risker elimineras för feriearbetarna som jobbar i din verksamhet.

En viktig del i alla verksamheter där feriearbetare ska arbeta är att arbetsplatsen kännetecknas av respekt för alla människors lika värde. Arbetsplatserna ska genomsyras av jämställdhet, jämlikhet och frihet från diskriminering.

Arbetsmiljön ska vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Alla medarbetare behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

Detta ska du som är arbetsgivare tänka på

 • Att en riskbedömning görs av arbetsuppgifterna innan arbetsperioden börjar. Om ungdomen får nya arbetsuppgifter ska alltid en ny riskbedömning genomföras.
 • Att den som introducerar ungdomar i arbetet måste anpassa informationen till åldern och förvissa sig om att ungdomen har förstått så att eventuella risker kan elimineras. Ungdomar har i regel inte den kunskap och erfarenhet som krävs för vissa ansvarsuppgifter. De får exempelvis inte lämnas ensamma med barngrupper eller äldre, utföra tunga lyft, arbeta med maskiner där de kan skada sig, arbete med kemikalier eller utföra andra liknande arbetsuppgifter.
 • Att det inte är tillåtet för ungdomar att utföra vårdarbete, vilket innebär att ni måste anpassa arbetet inom till exempel äldreomsorgen så att det passar för ungdomarna.
 • Att ni åtgärdar de risker som finns på arbetsplatsen så att sjukdomar och olycksfall förebyggs.
 • Att ni som är ansvariga på arbetsplatsen ska anmäla till ert skyddsombud att ni har anställt en minderårig för feriejobb.
 • Att vid behov tillhandahålla arbetskläder.
 • Att se till att handledarstöd finns tillgängligt på arbetsplatsen hela arbetsdagen.
 • Att säkerställa att ungdomen har lämpliga arbetsuppgifter som inte undantränger ordinarie personal eller vikarier.
 • Att ni som råder över en arbetsplats har ett ansvar för de personer som arbetar på arbetsplatsen. Det innebär att det är ansvarig chef på arbetsplatsen som också har ansvar för ungdomens säkerhet även om ungdomen är anställd av stadsdelsförvaltningen (3 kap 12§ 1a st. arbetsmiljölagen, AML).
 • Att om en ungdom skulle råka ut för någon händelse eller incident ska detta omgående rapporteras till anställande förvaltning och anmälas till Arbetsmiljöverket.
 • Att kontakta feriesamordningen snarast om problem uppstår.
Ta kontakt med din sommarjobbande ungdom

Arbetsplatsen uppmanas att i god tid att kontakta sina ungdomar inför arbetsperioden. Du som handledare får gärna initiera första kontakten.

Tips på praktisk information som du kan ge feriearbetaren:

 • Hälsa välkommen till arbetsplatsen.
 • Berätta när ungdomen ska vara där första dagen samt berätta vilka arbetstider ungdomen ska ha under arbetsperioden.
 • Berätta var ni ska träffas första dagen.
 • Berätta hur er arbetsplats gör med lunchen.
 • Berätta hur ungdomen ska klä sig om arbetsplatsen har särskilda bestämmelser kring detta, exempelvis inom äldreomsorgen.
Vid misskötsel eller när det inte fungerar

Ibland blir det inte som planerat och det kan av olika anledningar visa sig att ferieungdomen inte bör eller kan arbeta. Rutiner för det kommer att skickas ut till alla som tar emot ferieungdomar.

Frågor?

Har du frågor kring sommarjobb går det bra att mejla oss.

Är du nöjd med informationen på sidan?