Uppdaterad 31 januari 2023
Skriv ut

Utbildningar - för dig med uppdrag 2022-2026

På den här sidan hittar du utbildningar som ger dig koll på sådant som du behöver veta i ditt uppdrag som förtroendevald. Kurserna är även tillfällen för diskussioner som ger värdefulla insikter, både för dig som är ny i politiken och dig med lång erfarenhet!

Samtliga utbildningar kommer att hållas under 2023.

Text, Utbildningsprogram.

Anmäl dig till utbildningarna

Du anmäler dig till utbildningarna via vår e-tjänst.

Rollen som ordförande

Målgrupp: Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelse, kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag.

När: 8 februari 2023, klockan 8.30-16:00

Var: Ekhammarscenen

Arrangör: Kommunutbildarna

Innehåll: Teori varvas med diskussioner om komplexa situationer och dilemman som en ordförande kan ställas inför.

 • Ordföranderollen: Uppgifter, ansvar, skyldigheter.
 • Jäv och otillbörlig påverkan. Ordförandes ansvar i dessa frågor.
 • Sammanträdesformalia och sammanträdesteknik. Vad som föregår ett sammanträde och hur ett sammanträde går till.
 • Protokollföring och samverkan med nämndsekreterare.
 • Lagar och bestämmelser som styr sammanträdets former.
 • Tjänstemannaberedning och politisk beredning.
 • Samspel och gränsdragning mellan politik och förvaltning.

Stärk fullmäktige

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

När: 22 februari 2023, klockan 9.00-15.30

Var: Stora scenen, kommunhuset, Kungsängen

Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Innehåll: För varje del av krusen går vi igenom teorin och diskuterar i grupper.

 • Uppdraget som förtroendevald
 • Kommuners och regioners uppdrag
 • Fullmäktiges uppdrag
 • Samspel i politikens olika funktioner och roller
 • Samspel med andra organisationer, näringsliv och medborgare

Rollen som förtroendevald i kommunstyrelse och nämnder

Målgrupp: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Tid: 8:30-16:30

Datum och plats - OBS: du väljer ett av kurstillfällena nedan.

20 mars - distansutbildning via Teams

22 mars - Ekhammarscenen

29 mars - Stora scenen, Kulturhuset

Arrangör: Kommunutbildarna

Innehåll: Du får kunskap som ger goda förutsättningar för att kunna fullfölja ditt uppdrag.

 • Uppdraget som förtroendevald i kommunstyrelse, nämnd och revision – uppgifter, ansvar och roller.
 • Presidiets roll.
 • Kommunallagens grunder.
 • Offentlighet och sekretess.
 • Jäv, mutor, korruption och otillbörlig påverkan.
 • Myndighetsutövning.
 • Tjänstemannaberedning respektive politisk beredning av ärenden.
 • Lagar och bestämmelser som styr sammanträdets former.
 • Sammanträdesformalia och sammanträdesteknik.
 • Nämndsekreterarens roll, sammanträdesprotokoll och justering.

Workshop: Samtalstonen i politiken

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

När: 19 april 2023, klockan 8.30-15.30

Var: Stora scenen, kommunhuset, Kungsängen

Arrangör: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Innehåll: Syftet med kursen är att främja ett bra och kontruktivt politiskt samtalsklimat.

 • Rollen som förtroendevald.
 • Samtalstonen i politiken.
 • Samtalstonen med media.
 • Dialogen med medborgarna.

Styrning av kommunala bolag

Målgrupp: Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. De kommunala bolagens ledamöter och ersättare.

När: 11 maj 2023 kl. 08:30-12:30

Var: distansutbildning via Teams

Arrangör: PwC

Innehåll: Utbildningen ska ge kunskap om...

 • Kommunala bolag som form.
 • Reglering av kommunala bolag - aktiebolagslagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och kommunallagen.
 • Ägarstyrning och rollfördelning mellan Kommunfullmäktige, moderbolag och dotterbolag.
 • Ansvar som styrelseledamot i ett kommunalt bolag till skillnad från ansvar i en kommunal nämnd.
 • Olika sätt att lägga upp en styrelses arbete.

Kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden

Målgrupp: Förtroendevalda i kommunstyrelse och nämnder.

Tid och plats: Kallelse med tid och datum kommer skickas separat till kommunstyrelsen och varje nämnd enskilt via e-post.

Arrangör: Respektive kontor i samverkan med kommunledningskontoret.

Innehåll: Du får kunskap om...

 • Varje nämnds verksamhetsområde
 • Lagstiftning kopplad till nämndens verksamhetsområde inklusive myndighetsutövning.

Styrsystem och ekonomi

Målgrupp: Alla förtroendevalda

Tid och plats: Hösten 2023. Datum och tid hittar ni här när de är fastställda.

Arrangör: Kommunledningskontoret

Innehåll: Genomgång av kommunens övergripande nivå av strategisk styrning, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning.

Kommunkunskap

Målgrupp: alla förtroendevalda

Tid och plats: Hösten 2023. Datum och tid hittar ni här när de är fastställda.

Arrangör: Kommunledningskontoret

Innehåll: Kursen ger kunskap om...

 • Så fungerar kommunen
 • Nationella lagar och bestämmelser
 • Förvaltningens organisation och lokala processer.

Är du nöjd med informationen på sidan?