Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Brandfarliga vätskor – cisterner

Om du har eller planerar att skaffa en cistern för brandfarlig vätska, till exempel eldningsolja eller spillolja krävs ett tillstånd. Här kan läsa om vilka regler och bestämmelser som gäller.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare eller verksamhetsutövare har du ansvar för att lagring, hantering och kontroll av brandfarliga vätskor sker på rätt sätt då en läckande cistern kan orsaka stor skada. Genom regelbundna kontroller undviks utsläpp från läckande cisterner.

Om du misstänker att ett mark- eller vattenområde blivit förorenat ska bygg- och miljönämnden kontaktas omedelbart via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

behövs en anmälan av brandfarliga vätskor i cisterner

  • För cisterner i mark och ovan mark som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska eller spillolja.
  • För mobila och tillfälligt uppställda cisterner, som exempelvis UN- tankar och IBC-behållare, som innehåller brandfarlig vätska eller spillolja.
  • För avställda cisterner som åter tas i bruk.
  • För cisterner som aldrig har anmälts.

Om cisternens placering

När du väljer plats för din cistern, ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten. Cisternen bör placeras på ordentligt avstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattendrag, dräneringsdiken och vattentäkt.

Invallning och alternativa skyddsåtgärder

Vid förvaring av kemikalier är det viktigt att det finns en tät och hållbar invallning. Ett godtagbart alternativ är en dubbelmantlad cistern. Det är även viktigt att det inte finns risk för att cisternen blir påkörd.

Ett plant underlag, hårdgjord/tät yta samt spilltråg gör att eventuella spill och läckage kan upptäckas snabbt. Regnskydd eller tak är obligatoriskt över en invallning utomhus. Om det finns risk för att snö och regn blåser in krävs även sidoväggar.

I de fall där cisternen är placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är att golv, väggar och tak är helt täta.

Informationsplikt vid installation

Vid installation av en cistern gäller informationsplikt. Detta innebär att bygg- och miljönämnden ska informeras minst fyra veckor innan påbörjad installation. Innan cisternen tas i bruk ska den också besiktigas av ett ackrediterat företag. En kopia av besiktningsrapporten ska skickas in till bygg- och miljönämnden.

Klicka på länken till Swedac nedan. Närmast ackrediterat företag hittar du genom att skriva in ordet ”cisterner” i rutan ”Fritextsök”.

Skicka besiktningsrapporten till

Miljöenheten, Samhällsbyggnadskontoret, 196 81 Kungsängen

Andra tillstånd som krävs

För fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöskadliga eller för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser, kan bygglov krävas. Kontakta bygg- och miljönämnden för mer information.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

Vid nyinstallation av en cistern kan det vara aktuellt med tillstånd från Brandkåren Attunda. Kontakta brandkåren Attunda för mer information.

Särskilda regler inom vattenskyddsområde

  • Det är förbjudet att hantera mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja utan sekundärt skydd.
  • Alla cisterner och tillhörande rör- och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd. Enda undantaget är cisterner i pannrum eller motsvarande i bostadshus.
  • För cisterner ovan mark ska det sekundära skyddet ska vara i form av invallning. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
  • Invallningen ska rymma cisternens innehåll. Om du har flera cisterner ska invallningen rymma den största cisternens innehåll plus 10 % av övriga cisterners totala volym.
  • Vid påfyllningsröret för cisternen ska det finnas en skylt med texten ”Vattenskyddsområde”. Skylten, som ska vara väl synlig, ska dessutom informera om innehåll, volym, högsta fyllningsflöde, fastighetsbeteckning samt adress.

Löpande kontroller

Löpande kontroller ska ske med ett visst intervall beroende på typen av cistern. Att kontrollerna görs är viktigt, både miljö- och försäkringsmässigt. Ett ackrediterat företag ska utföra kontrollerna och en kopia av besiktningsrapporten ska skickas in till bygg- och miljönämnden. Mer information finns i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3.

Cistern som tas ur bruk

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på av misstag. När en cistern tas ur bruk ska detta meddelas till Bygg- och miljönämnden.

Straffavgift

I miljöbalken finns bestämmelser om en miljösanktionsavgift. Denna straffavgift ska betalas till staten när fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser som har meddelats med stöd av miljöbalken. Avgiften kan exempelvis drabba cisternägare som inte informerat bygg- och miljönämnden innan installation av cistern.

Är du nöjd med informationen på sidan?