Uppdaterad 11 januari 2024
Skriv ut

Staket, plank eller mur

Ska du bygga ett staket, plank eller en mur? Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Behövs bygglov?

Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Men du behöver oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Inom Upplands-Bro kommun krävs bygglov för staket eller plank som är högre än 1,10 meter och för alla murar som är högre än 0,40 meter.

Bygglov kan krävas om:

 • fastigheten ingår i ett servitut, har en ledningsrätt eller ligger i ett utvecklingsområde.
 • sikten vid en utfart eller korsning riskeras att skymmas.
 • ett plank, staket eller mur skulle begränsa allmänhetens tillgång till hav, sjö eller annat vattendrag.

Utanför detaljplanerat område krävs inget bygglov för att sätta upp ett plank eller bygga en mur i omedelbar närhet till bostadshuset, förutsatt att det är mer än 4,5 meter från tomtgränsen.

Projektet kan vara bygglovbefriat om:

 • det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • syftet är att anordna en skyddad uteplats.
 • planket eller muren är under 1,8 meter högt.
 • uteplatsen ligger inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • uteplatsen ligger minst 4,5 meter från tomtgränsen.
 • avståndet är 4,5 meter till gräns mot allmän plats, gata eller väg.
 • uteplatsen inte kräver bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • En situationsplan upprättad på en nybyggnadskarta (max två år gammal) i skala 1:400. På denna ska plank eller mur ritas in med längdmått och mått till tomtgräns. Om planket eller muren har olika utseende eller höjder på olika sträckningar ska detta framgå med uppdelade längdmått och anvisningar.
 • En vy från sidan, med höjdmått, skalenlig samt med ritningshuvud. Om planket eller muren ser olika ut från de båda sidorna behöver vi ha in vy från båda sidor samt anvisning vilken sida som vetter åt vilket väderstreck.

Oavsett storlek på fastighet ska de digitala handlingarna vara i pdf-format och ritningarna vara fackmannamässigt utförda.

Skicka in ansökan

Från det att du har lämnat in alla handlingar för en solcellsanläggning som kräver bygglov och ansökan är komplett har byggnadsnämnden tio veckor på sig att fatta ett beslut.

Behövs kontrollansvarig?

Nej, för att bygga staket, plank eller mur krävs inte någon kontrollansvarig.

Är du nöjd med informationen på sidan?