Uppdaterad 14 maj 2024
Skriv ut

Övergripande samhälls- och detaljplanering

Här finns kommunens översiktsplaner och vad som är detaljplanerat. Det vill säga aktuella riktlinjer och målsättningar i Upplands-Bro, för utveckling av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur och miljö. Översiktsplanen är viljeinriktningen för den framtida utvecklingen och vägledande för detaljplaner och bygglov. Detaljplanen är lagligt bindande dokument, som styr hur marken används.

Övergripande samhällsplanering/översiktsplanering

En översiktsplan talar om hur vi i Upplands-Bro på sikt ska bygga bostäder, använda mark och vatten. Det handlar exempelvis om hållbart samhällsbyggande, trafikplanering, regionplanering, kollektivtrafikfrågor, bostadsförsörjning och program för större utvecklingsområden.

Läs mer om våra planer för hela kommunen, landsbygden och Bro-tätort.

För Gröna dalen finns ett särskilt utvecklingsprogram för att bevara, förstärka och utveckla områdets unika karaktär.

Läs mer om de riktlinjer som styr hur vi bygger nya bostäder, och utvecklar de som redan finns.

Detaljplaner

Vi beslutar om detaljplaner som reglerar hur mark och vatten i kommunen ska användas. Det är viktigt att du som vill köpa eller bygga en fastighet tar reda på vilken detaljplan som gäller. Den har du som underlag när du ansöker om bygglov. Detaljplanen bestämmer nämligen om det sätt som du vill använda marken på är tillåtet.

Vill du veta hur det går till när vi fattar beslut om detaljplaner? Undrar du vilka detaljplaner som är på gång just nu?

Du kan också läsa om detaljplaner som fått laga kraft. Det betyder att beslutet inte längre kan överklagas, och genomförandet av en antagen detaljplan kan påbörjas.

Kommunens planavdelning hanterar årligen ett stort antal detaljplaneärenden.

Intresset för att exploatera mark i Upplands-Bro är stort och trycket från olika aktörer som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det viktigt att vi möter efterfrågan på både bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig service.

Därför strävar vi efter att fatta beslut om prioriteringar tre gånger per år.

Läs mer om vilka planer som just nu är prioriterade.

Är du nöjd med informationen på sidan?