Uppdaterad 04 juli 2023
Skriv ut

Hjälp i hemmet om du är äldre eller har en funktions­nedsättning

Du som är äldre eller har en funktionsnedsättning kan behöva stöd i hemmet för att leva som du vill och bo kvar i din bostad. Det kan både handla om praktisk hjälp och stöttning i att utföra sysslor själv. Här kan du läsa mer om den hjälp som finns att få.

Hemtjänst ger dig möjlighet att bo kvar hemma när du behöver stöd för att klara vardagen eller hjälp med din personliga omsorg. Du kan även få hjälp eller tillsyn under kvällar nätter genom personligt besök eller trygghetssensor.

Har jag rätt till hemtjänst och vilken hjälp kan jag få?

Du som är i behov av kompletterande stödinsatser för att kunna bo kvar hemma kan få hjälp av hemtjänsten.

Vad du kan få hjälp med beror på de behov du har. Det kan handla om serviceärenden, som hjälp med inköp, städning eller tvätt av kläder, eller omsorgsinsatser som hjälp med personlig hygien eller påklädning.

I vilken omfattning kan jag få hemtjänst?

Du kan få hjälp av hemtjänst under dagtid, kvällar och nätter utifrån hur ditt behov av stöd ser ut.

Utförare av hemtjänst

Du som bor i Upplands-Bro kommun har rätt att själv välja vilken utförare av hemtjänst du vill ha bland de aktörer som finns i kommunen. Här kan du läsa mer om dem.

Hjälp och larmutryckning på natten utförs alltid av den kommunala hemtjänsten.

Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg med god kvalitet, ett gott bemötande, trygghet och inflytande. Våra tjänster omfattar insatser som gör det möjligt för dig att leva ett så normalt, självständigt och värdigt liv som möjligt. Dina önskemål, om hur hjälpen i hemmet ska utformas, står i centrum för oss.

Bemanning och kompetens

Den kommunala hemtjänsten håller hög kvalitet på sina tjänster genom att ha utbildad och erfaren personal, huvuddelen av personalen har en undersköterskeutbildning. Personal utför sitt arbete med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Hjälpinsatser kan utföras alla tider på dygnet beroende på vilka behov du har.

Värdegrund

Vårt mål är att brukare ska känna trygghet och vara delaktiga i planering och utförandet av insatser. Alla brukare får en utsedd fast omsorgskontakt för att upprätthålla kontinuitet. Verksamheten bygger på respekt för dig som kund. Kontinuitet, delaktighet och bra be¬mötande är ledord i verksamheten. Insatserna ska stärka dina resurser att leva ett självständigt liv. Med gemensam värdegrund blir vårt förhållningssätt gentemot brukare tydligare.

Detta erbjuder vi

Den kommunala hemtjänsten erbjuder ett helhetsåtagande som omfattar allt från städ, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad så som hjälp med personlig hygien, hjälp med sänggående och/eller uppstigning, toalettbesök, med mera. Den kommunala hemtjänsten erbjuder även avlösning och ledsagning. Vi har vår egen kvälls- och nattpatrull. Trygghetslarm är ett komplement till hjälpinsatser och hemtjänstens personal besvarar trygghetslarmen och gör utryckningar vid behov.

Kvalitetsarbete

Enheten genomför egenkontroll av beställd och genomförda insatser samt avvikelser en gång per månad. Vi genomför brukarundersökningar en gång per år och resultatet hjälper oss att ge dig en bättre kvalitet. Den kommunala hemtjänsten arbetar dagligen med värdighetsgarantier. Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

Kontakta kommunala hemtjänsten

Destinys Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Destinys Care har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet och demenssjukdom. Hos oss får du som kund en egen kontaktperson som har extra ansvar och känner dina vanor bäst.

Bemanning och kompetens

Verksamheten leds av en sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård sedan 1999 och en samordnare som är undersköterska med specialistutbildning inom äldrevård och demens. Vår omsorgspersonal består av erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträden. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen.

Värdegrund

Alla har rätt till ett bra liv. Vårt mål är att göra det möjligt för dig att leva som alla andra. Våra insatser hjälper dig att bo kvar hemma. Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, och respekterar din personliga integritet, din valfrihet och ditt självbestämmande. För oss är det viktigt att du kan vara delaktig och ha ett inflytande i planeringen av den omsorg du får av oss.

Detta erbjuder vi

Vi erbjuder service¬ och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst. Vi erbjuder även trygghetslarm och leverans av mat. Vi erbjuder en etnisk och kulturellt anpassad vård och omsorg till dig som har ett annat modersmål än svenska och en annan kulturell bakgrund.

Kvalitetsarbete

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och för att säkerställa din integritet och delaktighet i vår omsorg. Genom egenkontroller följer vi regelbundet upp att all personal följer våra rutiner. Vi genomför även regelbundna kundundersökningar.


Kontakta Destinys care

Edna Care AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Vår verksamhet utgår från vår vision ”Alla som har behov av omsorg skall kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och vara så delaktig som möjligt i sin vardag”.

Bemanning och kompetens

Vår personal har mångårig erfarenhet inom hemtjänsten och är specialiserade på demensvård, diabetesomsorg och stöd vid olika funktionsnedsättningar. Våra undersköterskor och vårdbiträden skapar en trygg och anpassad miljö för varje individ. Dessutom är vår personal mångspråkig, vilket främjar en effektiv och respektfull kommunikation.

Värdegrund

Vår värdegrund som sammanfattas i arbetssättet KVIST:

 • Kvalitet; Vi är professionella och noggranna för att vi ser god kvalitet som en självklarhet.
 • Värdighet; Vår personal har respekt för att de arbetar i ditt hem och vi utför insatser så att din värdighet stärks och främjar kvarboende.
 • Integritet; Stödet utförs med stor respekt för ditt självbestämmande och din integritet.
 • Säkerhet; Vår personal har tystnadsplikt, id-kort för identifikation och vi tar alltid utdrag ur belastningsregistret före anställning.
 • Trygghet; Vi arbetar med hög kontinuitet för att så få personer som möjligt utför stöd och hjälp i ditt hem och med en fast omsorgskontakt.

Detta erbjuder vi

Vi erbjuder beviljade biståndsbedömda omvårdnads – och serviceinsatser och
hushållsnära tjänster.

Kvalitetsarbete

Vi har ett kvalitets- och arbetsmiljöledningssystem med tillhörande rutiner för att
kvalitetssäkra vårt arbete. Genom regelbundenutvärdering och feedbacksprocesser strävar vi efter att säkerställa en pålitlig, respektfull och kvalitativ omsorg.


Kontakta Edna care AB

Proffssyster i Stockholm AB är ett privat företag som erbjuder hemtjänst på uppdrag av Upplands-Bro kommun.

Proffssyster har en lång erfarenhet av hemtjänst. Företaget fokuserar ständigt på varje individ och vi lägger stor vikt på kundens rutiner och vanor. Vi på Proffssyster har kompetent personal som arbetar tillsammans med den äldre för att stärka den äldres självständighet och kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Bemanning och kompetens

Vi på Proffssyster samarbetar med ett flertal kommuner i Stockholm och vår personalgrupp består av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden. Många har utbildning inom demens, diabetes och funktionsnedsättningar. Flera av våra anställda är också flerspråkiga.

Värdegrund

Vi på Proffssyster värderar den äldres trygghet och omsorg högt. Den äldre ska uppleva god personalkontinuitet och ett självbestämmande över sitt liv, därför anpassas vårt arbete efter den äldres behov. Varje dag ska värdesättas högt och vi anser att det är de små sakerna som gör skillnad. Vår personal arbetar med omsorg och respekt på ditt eget språk. Vi vill i våra hemtjänstinsatser att individen ska ha möjlighet att kunna bevara sin hälsa och stimulera de mindre fungerande funktionerna.

Detta erbjuder vi

Proffssyster arbetar för att den äldre ska få stöd, service, vård och omsorg. Allt efter den äldres behov. Vi erbjuder hemtjänst, ledsagning samt hushållsnära tjänster.

Kvalitetsarbete

Vi arbetar tillsammans med den äldre genom en säker och trygg omsorg. Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete. Proffssyster finns kontaktbar under dygnets alla timmar. Vi har en anställd som är kvalitetsansvarig inom företaget. Eftersom vi ser varje individ som unik så sätter vi vår värdegrund högt och arbetar för att den äldre ska känna sig trygg med de insatser som finns.

Kontakta Proffssyster

Jämför utförare

Avgifter för hemtjänst

Hur mycket hjälp och stöd du får och hur stor inkomst du har styr hur stor avgift du betalar för hemtjänst och andra stödinsatser.

Ansök om hemtjänst

Du ansöker om hemtjänst via e-tjänsten eller genom att ta kontakt med din biståndshandläggare via kontaktcenter. Du ska även kontakta din biståndshandläggare eller använda e-tjänsten om du vill förändra dina pågående hemtjänstinsatser.

Hur lång tid tar det från ansökan till biståndsbeslut?

Handläggningstiden brukar variera beroende på vad du ansöker om och hur brådskande det är. Du får information från biståndshandläggare om vad som gäller för just ditt ärende.

Hur planeras genomförandet av beviljat hemtjänst?

Den utförare som du har valt kontaktar dig. Du tillsammans med utföraren skapar en genomförandeplan där det beskrivs hur och när dina insatser ska utföras, med grund utifrån vad som står i ditt beslut.

Uppföljning av hemtjänst

Varje år kommer biståndshandläggare från kommunen att följa upp hur det fungerar med din hemtjänst eller om det uppstått nya behov.

Trygghetssensor

Har du hemtjänst och vill vara säker på att sova ostört under natten kan du ansöka om trygghetssensor hos din biståndshandläggare.

Trygghetssensor passar dig som inte vill ha ett besök av personal på natten. Du kan ha både trygghetslarm och trygghetssensor. Sensorn larmar automatiskt om du faller och inte har möjlighet att trycka på knappen.

En sensor installeras i ditt sovrum. Sensorn är aktiv på natten och varnar hemtjänsten om du faller i sovrummet eller om du stiger upp men inte kommer tillbaka till sängen.

Trygghetssensorn är helt automatisk. Den känner av dina rörelser och larmar personalen om något avvikande händer. Så länge du ligger i din säng så får personalen inga meddelanden. Det lagras inte ljud eller bild, så du kan känna dig trygg med att din integritet är säker.

Trygghetslarm

Har du hemtjänst kan du ansöka om trygghetslarm via e-tjänsten eller hos din biståndshandläggare. Med ett trygghetslarm kan du själv snabbt larma om du till exempel råkar falla och inte kan ta dig upp på egen hand. Personalen från hemtjänsten kommer då till din bostad och hjälper dig med den akuta situationen.

Matsedel för dig som har beslut om matlåda

Beställning av matlådor behöver göras två veckor i förväg.

Om du hamnar på sjukhus

Om du är inlagd på sjukhus och behöver stöd när du kommer hem hjälper personalen på sjukhuset dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Du tillsammans med biståndshandläggaren gör en planering innan du skrivs ut.

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälp med att anpassa din bostad så du kan röra dig så fritt som möjligt? Då kan du ha rätt till bostadsanpassningsbidrag.

Har jag rätt till bostadsanpassningsbidrag?

Har du exempelvis rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Nedsättningen ska vara bestående eller åtminstone långvarig. För att få bidraget måste en arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig intyga att anpassningen är nödvändig.

Vad innebär en bostadsanpassning?

En bostadsanpassning kan innebära att trösklar tas bort, badkar byts mot dusch, breddning av dörröppningar, installation av hiss eller att en ramp byggs vid entrén till huset. Dina behov styr vilka åtgärder som görs.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag via vår blankett.

För dig som behöver hjälpmedel för att få vardagen att fungera så bra som möjligt finns hjälp att få. Dina hjälpmedel ska passa dig och dina behov.

Vilken typ av hjälpmedel kan jag få?

Det finns olika typer av hjälpmedel att få, exempelvis rullator, toalettstolsförhöjare, rullstol eller duschstol.

Hur gör jag för att få hjälpmedel?

För att få hjälpmedel behöver en sjuksköterska, en arbetsterapeut eller en fysioterapeut – även kallat förskrivare – göra en bedömning av vilka hjälpmedel som kan vara aktuella för just dig.

Kontakta din vårdcentral eller mottagning inom vården där du redan är patient för att få hjälpmedel.

Om du bor i serviceboende eller på ett vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg kan din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast hjälpa dig med förskrivning av de hjälpmedel du behöver.

Har du en syn- eller hörselskada? Då kan du få hjälp av en heminstruktör som hjälper dig med olika syn- och hörselhjälpmedel.

Det här kan du som är synskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

 • Förmedla kontakter och informera dig om den service som samhället erbjuder.
 • Hjälpa dig att hantera olika typer av hjälpmedel, som underlättar din vardag.
 • Anpassa din bostad, så att vardagssysslorna går lättare att utföra.

Det här kan du som är hörselskadad få stöd och hjälp med

Heminstruktören kan stötta dig med genom att:

 • Besöka dig i hemmet, prata om de svårigheter du upplever och vilka möjligheter som finns för att underlätta din vardag.
 • Hjälpa dig att träna dig i att använda din hörapparat.
 • Installera enklare hjälpmedel i bostaden.
 • Hjälpa dig när hörapparaten inte fungerar.

Ansök om att få en heminstruktör 

Du ansöker om en heminstruktör genom att kontakta kontaktcenter.

Tystnadsplikt

Heminstruktören har tystnadsplikt och talar inte om för någon utomstående vad du har berättat eller annat som den har fått reda på när den arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikten gäller även efter anställningens slut.

Fixartjänsten finns för alla Upplands-Brobor som är 70 år och uppåt. Även personer som är yngre kan ta hjälp av fixartjänsten, om man bor på ett vård- och omsorgsboende eller i en servicebostad. Du kan bland annat få hjälp med att byta glödlampor eller batterier i brandvarnare, så att du inte riskerar att falla eller halka.

Vad kostar fixartjänst?

Tjänsten är kostnadsfri och vi tar med oss verktyg, men du får själv stå för eventuell materialkostnad.

 • Byta batterier, glödlampor, lysrör eller proppar.
 • Flytta möbler inom bostaden.
 • Sätta upp gardiner, tavlor eller lampor.
 • Bära upp eller ner saker från vinden eller källaren.
 • Lägga halkskydd under mattor.
 • Förankring av till exempel lösa sladdar i taket.
 • Källsortering, bärhjälp och bortforsling.

Vi kan inte hjälpa dig med tjänster som:

 • kräver behörighet eller fackkunskap
 • ingår i fastighetsskötarens eller hemtjänstens arbetsuppgifter
 • är utanför ditt hem, det vill säga på altanen eller i trädgården

Kontakta fixartjänst

 
Du beställer fixartjänst genom att ringa kontaktcenter, eller skicka e-post till fixartjänst.

Beställ fixartjänst
Kom ihåg att alltid be personen som kommer hem till dig att visa legitimation och bevis på att hen representerar Upplands-Bro kommun.

Är du över 70 år och behöver hjälp med snöskottning och gräsklippning? Du kan beställa dessa tjänster från oss på Upplands-Bro kommun.

Snöskottning

För att få hjälp med snöskottningen måste snödjupet vid ditt hem vara över 5 cm. Vi skottar för hand, och utför arbetet på vardagar under kontorstid. Under semesterperioder kan det bli fördröjningar.

Det här kan vi hjälpa dig med:

 • Att skotta en gångväg från din entrédörr till brevlådan eller väganslutning om brevlåda ligger vid entrédörren.
 • Vid behov kan vi hjälpa dig med sandning för att undvika tråkiga halkolyckor.

Förutsättningen för att vi ska kunna hjälpa dig med snöskottningen är att vägen är framkomlig. Om det inte går att nå ditt hem kan vi inte skotta.

Vi kommer till dig enligt vår turordningslista. Den bestäms utifrån var du bor och när du gjorde din anmälan. Vi kan dessvärre vi inte hjälpa dig med bortforsling av snö.

Gräsklippning

Vi klipper ditt gräs med handdriven motorgräsklippare, och utför arbetet på vardagar under kontorstid. Under semesterperioder kan det bli fördröjningar. Dessvärre kan vi inte hjälpa dig med att kratta det klippta gräset.

Pris

Tjänsterna kostar 210kr/timme inkl. moms med en minidebitering om 30 minuter.

Beställning

Du gör din beställning genom att kontakta kommunens kontaktcenter.

Är du nöjd med informationen på sidan?