Uppdaterad 13 september 2023
Skriv ut

Trafiksäkerhet och tillgänglighet

En välplanerad och tillgänglig utemiljö är viktig för trafiksäkerheten. Därför satsar vi på upplysta trafikskyltar och ser till att häckar och växter inte skymmer sikten när du kör bil. Här kan du läsa om hur skyltarna fungerar, och ansöker om tillstånd för att ställa ut egna blomlådor. Är du fastighetsägare har du ett ansvar för häckar och växter på din fastighet – mer om det hittar du här. .

Blomlådor som trafikhinder

Blomlådor är ett enkelt sätt att sänka bilisternas hastighet. På de flesta bostadsgator kan man få tillstånd att ställa ut blomlådor mellan den 1 maj och 15 oktober.

Tänk på att inte parkera din bil vid blomlådorna, det begränsar framkomligheten.

Blomlådor kan sänka hastigheten på bostadsgator. Vill du ställa ut egna blomlådor på gatan där du bor, krävs ett tillstånd från väghållaren – den som är ansvarig för gatan.

Ditt ansvar

Du som ansöker om tillstånd är ansvarig för blomlådorna och skötseln.

Ansökan och riktlinjer

Om du placerar blomlådorna direkt utanför någon annans fastighet måste ägaren ge sitt medgivande i ansökan.

Meddela grannarna

Kom ihåg att du måste meddela alla boende på gatan om att du ska placera ut blomlådor när du har fått tillstånd.

Upplysta skyltar vid övergångsställen

Det finns lampor på skyltarna vid en del övergångsställen. Det är för att bilister lättare ska se fotgängare som är på väg att korsa vägen.

Det är du som fotgängare som tänder skylten, knappen sitter på stolpen vid övergångsstället. Tryck på knappen innan du korsar bilvägen.

De upplysta skyltarna finns vid övergångsställen där belysningen är dålig, eller där många människor passerar.

Häckar och växter

Skötsel av häckar och växter är viktigt för trygghet, tillgänglighet och säkerheten i kommunen. Växterna sköts av respektive fastighetsägare.

För att gatorna i våra bostadsområden ska vara trafiksäkra och lättframkomliga krävs att sikten är bra i korsningar och vid utfarter. Körbanor, gång- och cykelvägar ska vara fria från hinder.

Din skyldighet som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att sköta din tomt enligt regler i plan- och bygglagen. Om du inte följer reglerna kan du bli skyldig att betala skadestånd eller vite.

Hörntomt eller tomt vid gatukorsning

Om din tomt ligger intill en gatukorsning får växtligheten inte bli högre än 0,8 meter över körbanan eller 0,7 meter över gångbanan i en sikttriangel som sträcker sig tio meter åt vardera hållet.

Illustrerad bild på hur man klipper sin häck

Utfart mot gata

Om du har en utfart mot gatan får växtligheten inte bli högre än 0,8 meter över körbanan eller 0,7 meter över gångbanan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 meter åt vardera hållet.

Illustrerad bild på hur häcken ska vara klippt vid utfart från tomt.

Tomt intill gata

Om du har träd som sträcker sig ut över en gång-, cykel- eller körbana ska du se till att det f inns tillräcklig höjd för trafikanterna. Följande minimimått ska följas:- över gångbana minst 2,5 meter - över cykelbana minst 3,2 meter - över körbana minst 4,6 meter Träd får inte växa så att de skymmer gatubelysningen.

Illustrerad bild på hur hög växtligheten behöver vara över gata.

Tips vid plantering av häck

I en friväxande låg häck kan följande växter passa:

 • Liten svart aronia
 • Björkspirea
 • Hybridspirea
 • Mahonia
 • Ölandstok

I en klippt häck passar följande växter:

 • Avenbok
 • Bok
 • Hagtorn
 • Idegran
 • Liguster
 • Måbär
 • Oxbär
 • Spirea
 • Syrén

Vid olycksfall eller brand är det viktigt att växter inte sticker ut utanför tomtgränsen eller ut över gång-, cykel- och körbanor. Det kan försämra framkomligheten för räddningstjänsten.

Tänk på det när du planerar och anlägger din trädgård. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter in från din tomtgräns, mindre häckar bör planteras minst 60 centimeter innanför tomtgränsen.

Bra sikt är viktig både för att upptäcka vilt och korsande trafik. Därför röjer kommunens entreprenör slyväxtlighet löpande och klipper diken två gånger per säsong för att öka trafiksäkerheten.

Slyröjning genomförs också i grönområden och kring gång- och cykelvägar för att öka säkerhet och trygghet för allmänheten.

Vi förbättrar säkerheten och tillgängligheten i trafiken

För att förbättra säkerhets och tillgänglighet i trafiken i Upplands-Bro kommun jobbar kommunen med att:

 • bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och
  cykelstrategi som utgångspunkt
 • utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter
 • öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt
  tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen.

Läs mer om arbetet i trafik och tillgänglighetsprogrammet och i projektistan som visar vilka projekt vi arbetar med just nu.

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med det som kan förbättras, utifrån inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar.

Är du nöjd med informationen på sidan?