Uppdaterad 10 januari 2024
Skriv ut

Ritningar och handlingar för bygglov

När du ansöker om bygglov eller gör en anmälan är det viktigt att du ansöker med rätt handlingar. Vilken typ av ritning du ska bifoga beror på vad du tänker ändra, bygga eller riva. På den här sidan får du en kort genomgång av vad som skiljer de olika ritningarna från varandra.

Planritning

Planritningen visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning ska visas separat. Skalan ska vara 1:100.

Situationsplan

Situationsplanen visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens karta. Avstånd till fastighetsgräns ska markeras med minst två mått så att placeringen fixeras. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen. Skalan ska vara 1:400.

Det finns fyra typer av nybyggnadskartor som används som underlag till situationsplanen. Nybyggnadskartor beställs från Mät- och GIS-enheten och det är olika kartor/kostnader beroende på typ av projekt.

 1. Kontakta bygglovshandläggare på telefontid eller maila för besked om vilken karta som behövs för just ditt projekt.
 2. Beställ karta från Mät- och GIS-enheten via vår e-tjänst.

Du kan också beställa karta via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Sektionsritning

Sektionsritningen visar byggnaden i genomskärning från sidan. Detta för att visa golv, bjälklag, tak, skorsten, rumshöjd med mera. Skalan ska vara 1:100.

Fasadritningar

Fasadritningen visar byggnaden rakt framifrån. Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader och skalan ska vara 1:100. Om marknivån ändras ska fasadritningar innehålla befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa.

Om fackmannamässiga ritningar 

Ritningar kan vara ritade för hand eller gjorda med ett digitalt verktyg. Du kan göra dem själv eller anlita en sakkunnig, till exempel en arkitekt eller konstruktör. Det är viktigt att ritningarna är fackmannamässigt gjorda. Det innebär att de ska vara ritade på vitt olinjerat papper med rena svarta linjer, att alla mått är korrekta och att skalan finns med. Måtten ska vara i meter med en decimals noggrannhet.

Lämnar du utskrivna ritningar ska de vara nedvikta till A4. Alla dina ritningar bör ha ett ritningshuvud längst ner till höger.

Syftet med ett ritningshuvud är att enkelt kunna identifiera de olika handlingar som hör till ärendet. Ritningshuvudet görs lämpligen i nedre högra hörnet på ritningarna. Ett ritningshuvud ska innehålla:

 • fastighetsbeteckning
 • vad som ska byggas (åtgärd)
 • vad för slags ritning det är (situationsplan, planritning, fasadritning …)
 • skala (gärna med skallinjal)
 • datum för upprättande och eventuell revidering av ritning
 • eventuellt diarienummer (tillkommer vid komplettering)
 • namn på den som har upprättat ritningen

Alla ritningar ska:

 • vara ritade med rena tunna svarta linjer på vitt papper. Använd inte rutat eller linjerat papper.
 • ha tydliga siffror, bokstäver och symboler.
 • vara skalenliga vilket betyder att de är ritade i skala och lämnas in utskrivna eller kopierade i samma skala.
 • ha inritad måttstock och tydlig måttsättning (höjd, längd, bredd eller avstånd) i meter med minst en decimal.
 • innehålla uppgift om vilket höjdsystem som används om ritningen innehåller höjduppgifter, till exempel markhöjder eller höjdkurvor.
 • tydligt visa vad som ska byggas eller ändras och vad som är befintligt.

Är du nöjd med informationen på sidan?