Uppdaterad 15 april 2024
Skriv ut

Mätning och utstakning

När du fått ditt bygglov får du ett startbesked med information om de mätningar och utstakningar som krävs innan du börjar bygga. Dessa beställer du av kommunen eller så kan byggherren för projektet anlita en annan kunnig inom området.

Utstakning

Utstakning görs både inom och utom detaljplanelagt område. Det innebär att en sakkunnig markerar exakt var byggnaden eller anläggningen ska vara placerad enligt bygglovet. Det är viktigt att bygglov och startbesked är klart och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning.

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med pinnar eller på profiler.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer
sprayas på marken med väl synlig färg.

Enligt lag får en gränsmarkering varken förstöras eller flyttas, men gamla markeringar kan ändå ha försvunnit eller vara svåra att hitta. Behöver du hjälp att hitta din fastighetsgräns? Låt vår mätenhet hjälpa dig att leta upp och tillfälligt markera gränsen.

Vill du permanent återställa en försvunnen gräns måste du kontakta Lantmäteriet.

Lägesinmätning/Lägeskontroll

Lägesinmätning, ibland kallat lägeskontroll, innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att grundläggningen utförts.

Priser och mer infomation

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om mätning och utstakning. Du kan även hitta aktuell prislista.

Är du nöjd med informationen på sidan?