Uppdaterad 10 oktober 2023
Skriv ut

Kartor, mätning och fastigheter

När du ska bygga om eller bygga nytt behövs aktuella kartor, adresser och mätningar. Här kan du läsa om de kartor och mättjänster som du kan beställa av oss. Exempelvis nybyggnadskartor, nya adresser och olika typer av mätningsarbete.

Här hittar du prisuppgifter och beställer de kartor som krävs när du ansöker om exempelvis bygg- eller marklov.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan kan du använda som underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en bygglovsansökan. Det är bygg- och miljönämnden som anger riktlinjer för när och vilken typ av nybyggnadskarta som behövs.

Det finns fyra typer av nybyggnadskarta.

Nybyggnadskarta typ A

En nybyggnadskarta typ A innehåller:

 • fastighetsgränser
 • höjder
 • befintliga byggnader
 • planinformation
 • anslutningspunkter

Kartans innehåll kontrolleras alltid och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.

Nybyggnadskarta typ B

En nybyggnadskarta typ B innehåller:

 • fastighetsgränser
 • befintliga byggnader
 • planinformation

Kartans innehåll kontrolleras alltid i och inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Nybyggnadskarta typ C

En nybyggnadskarta typ C innehåller:

 • fastighetsgränser
 • byggnader
 • planinformation
 • höjdkurvor

Ingen kontroll av kartans innehåll görs och fel kan därför förekomma. Den levereras digitalt
i formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3.

Nybyggnadskarta typ D (kartutdrag)

En nybyggnadskarta typ D (kartutdrag) innehåller

 • fastighetsgränser
 • och byggnader

Ingen kontroll av kartans innehåll görs och fel kan därför förekomma.

Primärkarteutdrag

Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och
fastighetsbeteckning, byggnader och övriga topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser
samt höjdinformation.

Innehållet i ett primärkarteutdrag kontrolleras inte och kan därför innehålla
inaktuella uppgifter. Uppdateringar av kartan varierar i olika områden. Utdraget levereras i formatet dwg.

Primärkartan kan användas för till exempel större exploateringsprojekt. Vi har detaljerade primärkartor över tätorterna Kungsängen, Brunna och Bro med omnejd. Saknas primärkarta över just ditt område kan vi erbjuda en enklare översiktskarta.

Du beställer primärkartan via vår e-tjänst.

Laserdata

Laserdata är höjddata från en laserskanning gjord från luften. Vår senaste laserdata är från 2023. Datan kan exempelvis användas för att skapa terrängmodeller eller för att skapa visualiseringar av byggnader.

Laserdata levereras som las eller xyz-fil.

Koordinatförteckningar

En koordinatförteckning är en lista med koordinater – en slags geografisk adress – för ett antal punkter, till exempel gränspunkter eller stompunkter.

En koordinatförteckning kan beställas av mätkonsulter som anlitas för större byggprojekt.

Priser och mer information

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om kartor. Du kan även hitta aktuell prislista för beställning av kartor.

När du fått ditt bygglov får du ett startbesked med information om de mätningar och utstakningar som krävs innan du börjar bygga. Dessa beställer du av kommunen eller så kan byggherren för projektet anlita en annan kunnig inom området.

Utstakning

Utstakning görs både inom och utom detaljplanelagt område. Det innebär att en sakkunnig markerar exakt var byggnaden eller anläggningen ska vara placerad enligt bygglovet. Det är viktigt att bygglov och startbesked är klart och att rätt situationsplan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning. Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning.

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn markeras med pinnar eller på profiler.

Gränsutvisning

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer
sprayas på marken med väl synlig färg.

Enligt lag får en gränsmarkering varken förstöras eller flyttas, men gamla markeringar kan ändå ha försvunnit eller vara svåra att hitta. Behöver du hjälp att hitta din fastighetsgräns? Låt vår mätenhet hjälpa dig att leta upp och tillfälligt markera gränsen.

Vill du permanent återställa en försvunnen gräns måste du kontakta Lantmäteriet.

Lägesinmätning/Lägeskontroll

Lägesinmätning, ibland kallat lägeskontroll, innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att grundläggningen utförts.

Priser och mer infomation

I kommunens kart- och mättaxa kan du hitta mer information om mätning och utstakning. Du kan även hitta aktuell prislista.

Vill du stycka av mark för att bygga en bostad eller för att dela upp ägandet av marken? Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur det går till. Du hittar också information om fastighetsregistret.

Stycka av mark för bostadsbygge

För att få stycka av mark för uppförande av nytt bostadshus inom detaljplanerat område ska du ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet för Stockholms län. Vill du stycka av mark för bostad utanför detaljplanerat område ska du först ansöka om ett förhandsbesked från kommunen. Om våra bygglovshandläggare bedömer att platsen är lämplig att bygga på gör du en ansökan hos Lantmäteriet.

Stycka av mark för att dela upp ägandet

Önskar du stycka av en bit av din fastighet ska du göra din anmälan till Lantmäteriet för Stockholms län.

Om strandskydd

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet upp till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vill du bygga inom strandskyddsområde måste du ansöka om en strandskyddsdispens.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt lagen om kulturminnen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. För att vara säker på var det finns fornlämningar och hur de påverkar din avstyckningsprocess bör du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län i ett tidigt skede.

Från start till klart

Tänk på att markavstyckning är en process som kan kräva sin tid. Innan godkännande ska ansökan, förutom Lantmäteriet och kommunen, ofta också passera instanser som berörda grannar, Trafikverket och Försvaret.

Det kan ta lång tid innan ett beslut tagits. Hur lång tid beror på projektets storlek. Resultatet, som innefattar beslut, protokoll och tomtkarta, blir ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

Som regel lämnar Lantmäteriet inte något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Det slutgiltiga priset bestäms av tidsåtgången, men enligt Lantmäteriet brukar det kosta någonstans mellan 50 000 och 100 000 kr.

Varje hus ska ha en adress som oftast består av gatunamn och nummer. Adresser hjälper inte bara brevbärare, släkt och vänner att hitta rätt utan är också viktiga för att ambulans, polis och räddningstjänst ska kunna utföra sina jobb.

Så går adress- och namnsättningen till

I Upplands-Bro är det kommunens namnberedningsgrupp som föreslår namn på vägar och platser så snart nya namn behövs, exempelvis då ett nytt område byggs. Efter godkännande av kommunens tekniska nämnd meddelas fastighetsägarna och/eller vägansvariga som sätter upp namnskyltar. Adresser beslutas av Mät-och GIS - enheten i samråd med fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att sätta upp nummerskyltar.

Finns det behov av nya adresser? Kontakta Mät- och GIS-enheten via kontaktcenter.

Mät- och GIS-enheten

Nya namn 2022

Fastställande av namn i Bro trädgårdsstad

Nya vägnamn

Sigrids väg, Unnas väg, Röds väg, Orms väg, Kroks väg samt Knaks väg

Namn på parker, torg, dagvattendammar och en rondell

Älvkvarnsparken, Runstensparken, Forntorget, Ristartorget, Boplatsdammen, Rundammen, Stendammen, Tröskardammen, Assursrondellen.

Byte av namn på Brogårdsvägen till Brogård, Bro

Nytt namn: Bro Hof Slottsallé

Namnsättning av lekpark med gym i Brunna, Kungsängen

Nytt namn: Nyckelbergsparken

Nya namn 2021

Namnsättning av ny rondell i Tegelhagen, Bro

Nytt namn: Torparerondellen

Namnsättning av gårdsadress i Nyborg, Håtuna

Nytt namn: Nyborg, Verkstaden

Namnsättning av väg i Säbyholm, Bro

Nytt namn: Hebbovägen

Namnsättning av handelsområde i Norrboda, Kungsängen

Nytt namn: Kungsängens handelsplats

Namnsättning av gång- och cykelväg i Kungsängen

Nytt namn: Granhammarstigen

Namnsättning av park i gamla Bro

Nytt namn: Prästängen

Namnsättning av ny sporthall i Kungsängen

Nytt namn: Kungshallen

För att ta del av nya namn från tidigare år, kontakta Mät- och GIS enheten.

Mät- och GIS-enheten

Lägenhetsregistret

I lägenhetsregistret, som är nationellt, läggs information om kommunernas bostadslägenheter. Uppgifter om vem eller vilka som bor i lägenheterna registreras inte. Registret används bland annat som underlag för bostadsbyggande och utvärdering av social välfärdspolitik.

Ett lägenhetsnummer hjälper räddningstjänsten att hitta rätt. De två första siffrorna anger lägenhetens våningsplan, där 10 betyder entréplan eller gatuplan eller en halvtrappa upp, 11 närmast högre våning och 09 närmast lägre våning. De två sista siffrorna är ett löpnummer för lägenhetens ingångsdörr inom våningsplanet, räknat från vänster till höger från entré eller trappuppgång/hiss: 01, 02, 03, och så vidare.

Fastighetsägarens ansvar

Det är du som är fastighetsägare som ansvarar för att lämna uppgifter till lägenhetsregistret senast en månad efter att en fastighet är klar för inflyttning. Observera att alla, även ägare av småhus, som hyr ut lägenheter ska lämna uppgifter till registret.

Kontakta Mät- och GIS

Kontakta Mät- och GIS via kontaktcenter om du har frågor kring adresser, namnsättning och lägenhetsregister.

Geodata är, enkelt förklarat, digital information som beskriver ett geografiskt läge. På kommunen använder vi geodata när vi exempelvis fattar beslut om bygglov, detaljplaner eller planerar skötsel av kommunala vägar.

Skicka geodata till oss

Vill du skicka geodata till oss är det viktigt att du använder samma referenssystem som vi gör. I kommunen använder vi de nationella referenssystemen SWEREF 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i plan, SWEREF 99 18 00, 2010. Alla kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i SWEREF 99 18 00.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Upplands-Bro kommun gick över till det nationella referenssystemet i höjd den 4 februari 2013. All höjdinformation i kartor och geodata som tillhandahålls av Mät & GIS-enheten är i RH2000.

Gamla kartor kan ha koordinatangivelser i äldre, både nationella och lokala, referenssystem.

Var uppmärksam på höjdsystemet

Det är viktigt att ta reda på vilket höjdsystem som en höjduppgift tillhör. Därför bör det alltid framgå vilket höjdsystem som avses på alla kartor, filer och handlingar med höjduppgifter. Annars kan missförstånd lätt uppstå, vilket till exempel kan leda till att en ny byggnad hamnar för högt eller för lågt.

Är du nöjd med informationen på sidan?