Uppdaterad 12 mars 2024
Skriv ut

Insamling av hushållens förpackningar

Från och med 2024 ansvarar varje kommun för insamling av hushållens förpackningsavfall. Från och med 2027 ska alla hushåll i Upplands-Bro vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling (FNI). Här kan du läsa om vad förändringen innebär och vad du som fastighetsägare behöver göra.

Därför görs förändringen

De nya bestämmelserna innebär att Sveriges kommuner tar över det ansvaret för insamling och sortering av förpackningsavfall, Idag sköts insamlingen av producenterna, alltså företagen som tillverkar förpackningar. Producenterna kommer att ha fortsatt ansvar för själva återvinningen.

Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024. Förändringen görs för att möta EU-krav och målen för materialåtervinning till 2030.

Syftet är alltså att öka sorteringen av förpackningar så att mängden förpackningar i vanligt restavfall minskar. Det ökar materialåtervinningen och bidrar till att de gemensamma miljömålen.

Förändringen innebär på sikt också en ökad service till invånarna. En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in i anslutning till bostaden, gör det enklare att göra rätt.

Förpackningsproducenternas ansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1995. Det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024. Det är alltså producenterna som sköter själva återvinningen men i stället för att, som idag, samla in avfallet själva, blir det kommunerna som tar över insamlingen.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Krav att sortera ut förpackningar

Upplands-Bro kommun inför nu ett riktat krav till hushållen om att förpackningar ska sorteras för att därefter kunna samlas in. Det är dock inget nytt krav, det har varit en skyldighet att sortera förpackningar sedan 1995.

Viktiga datum

1 januari 2024 tog kommunen äver ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningsavfall. Det innebär att enbart kommunen får samla in förpackningar från hushåll i Upplands-Bro. Kommunen tog även över ansvaret för Återvinningsstationerna.

1 januari 2026 ska kommunerna i Sverige erbjuda insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

1 januari 2027 ska alla hushåll vara anslutna till kommunens fastighetsnära insamling av förpackningar. Det innebär att du som fastighetsägare, om du inte redan har gjort det, behöver ordna utrymme för den utökade avfallshanteringen.

Så går det till

Standardabonnemang

Kommunen erbjuder kostnadsfri hämtning enlig nedan.

En gång per vecka:

 • Pappersförpackningar
 • Plastförpackningar

Var fjärde vecka:

 • Ofärgade glasförpackningar
 • Färgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar
 • Tidningar

Kärl med tillhörande dekaler ingår i abonnemanget.

Om ni utöver standardabonnemanget behöver extra kärl, annan kärlstorlek eller hämtning oftare, så går det bra att lägga till det mot en avgift.

Hämtning av förpackningar

Det är kommunens upphandlade insamlingsentreprenör Ohlssons AB som hämtar hushållens förpackningsavfall.

Fastighetsägare, detta gäller för dig

Fastighetsägare som redan har insamling av förpackningar

Eftersom ansvaret för insamlingen flyttas över till kommunen från och med 2024 ska också samtliga abonnemang för insamling av förpackningar och returpapper(tidningar) tecknas med Upplands-Bro kommun. Avtal med tidigare entreprenör behöver sägas upp.

Fastighetsägare som INTE har infört insamling av förpackningar

Lagstiftningen innebär att samtliga hushåll ska kunna lämna förpackningar i nära anslutning till bostaden. Det ska vara samma service på förpackningar som det är på mat- och restavfall. Det tas nu krafttag för att öka återvinningen och att få bort förpackningarna som felaktigt slängs i restavfallet. Kommunen har fått till uppgift att bygga ut insamlingen av förpackningar så att samtliga bostäder är anslutna till systemet senast 2026.

Om ni inte har infört insamling av förpackningar behöver ni påbörja en planering för detta.

I Teknisk handbok - för god avfallshantering finns guider och riktlinjer som hjälper fastighetsägare att planera för hanteringen av förpackningsavfall. I Handboken kan du bland annat få stöd för

 • Placering av miljöhus.
 • Utformning av miljöhus/soprum.
 • Beräkning av antal och storlek på kärl som behövs, samt placering av kärl.
 • Mått på kärl, utrustning i soprum.


Förpackningsavfall från verksamheter

Kommunen har enbart tilldelats ansvaret av att samla in förpackningar från hushåll. Verksamheter berörs inte. Verksamheter anlitar valfri entreprenör på fria marknaden för insamling av förpackningsavfall.

Samlokaliserad verksamhet
En samlokaliserad verksamhet kan få förpackningsavfallet hämtat av kommunen enbart om verksamheten finns i en bostadsfastighet samt använder samma avfallsbehållare som hushållen.

Detta händer med ditt sorterade avfall

Allt avfall som du sorterar ut tas till vara på bästa möjliga sätt. Att återvinna förpackningar och tidningar/returpapper, sparar på jordens ändliga resurser då inga nya råvaror förbrukas. Det går dessutom åt mindre energi och transporter att återvinna än att producera nytt.

 • Plastförpackningar blir nya plastprodukter och plasten som inte går att återvinna energiåtervinns.
 • Tidningar/returpapper återvinns till nya pappersprodukter.
 • Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst till nya glasförpackningar, utan att kvaliteten försämras.
 • Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar samt andra pappersprodukter. Plasten förbränns för att ge hela processen energi.
 • Metallförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras.
 • Matavfall omvandlas till biogas och biogödsel. Biogas används till fordonsbränsle och biogödsel används på åkermark för att odla nya råvaror.
 • Restavfall Förbränns och ger energi i form av el och värme.

Är du nöjd med informationen på sidan?