Uppdaterad 31 maj 2024
Skriv ut

Dricksvatten

Har du en egenborrad brunn ansvarar du själv för vattenkvalitet och skötsel. Här ger vi dig tips på vad du ska tänka på om ditt dricksvatten kommer från egen brunn.

Du som har kommunalt dricksvatten kan läsa om var vårt vatten kommer ifrån, vattenkvaliteten och vad vattnet kostar.

Eget dricksvatten

Med egen borrad vattenbrunn ansvarar du för att vattnet täcker ditt hushålls behov, att det är rent och smakar gott. Får du problem med brunnen är det du själv som måste åtgärda orsakerna.

Brunnsvattnet påverkas av hur brunnen är byggd och var den ligger. Kvaliteten kan dessutom förändras med tiden, både mellan årstiderna och från år till år.

  • Hör om grannarna har vatten att dela med sig av.
  • Köp eller hyr större kärl och fyll på med köpt vatten.
  • Rensa och gör brunnen djupare.

Om problemet inte försvinner, kontakta en brunnsborrare eller annan specialist för att diskutera alternativa lösningar.

Vatten kan innehålla farliga ämnen som varken syns eller smakar. Därför är det bra att testa vattenkvaliteten minst vart tredje år.

Har du småbarn är det extra viktigt eftersom barn är mer känsliga för vissa ämnen, som exempelvis koppar, kväve och bly. Vatten som innehåller ämnen som överskrider gränsvärdena ska varken drickas eller användas i matlagningen.

Välj det företag som grannen rekommenderar eller googla på "vattenanalys". Vanligtvis skickar ditt utvalda företag provflaskor som du fyller. Om provsvaret visar att ditt vatten innehåller föroreningar bör du ta hjälp av en fackkunnig som hjälper dig att säkerställa vattenkvaliteten.

Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller kemikalier, bakterier eller andra mikroorganismer. Om du har en bergborrad brunn bör du komplettera med en analys som inkluderar radonmätning.

Kommunalt dricksvatten

Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten. Det kommunala dricksvattnet hämtas från Mälaren och renas i Görvälnverket i Järfälla innan det till slut kommer till din bostad.

Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Görvälnverket, som ligger vid Mälaren, producerar 1600 liter dricksvatten per sekund. Provtagning och analys av vattnets kvalitet sker löpande under året. Vattnet i Tjusta testas av vår egen personal och resultaten kan fås på begäran.

Vattnets hårdhet i vår kommun är medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader). Vid tvättmedels- eller diskmedelsdosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning vilket är bättre för miljön. Vattnets pH-värde varierar mellan 8,2-8,4.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Här finns information till dig som bor i ett område där ni har haft enskilt vatten och avlopp och nu ska få kommunalt vatten och avlopp:

Kommunen bygger ut de anläggningar som behövs för att fastigheterna i området ska få tillgång till kommunalt dricksvatten och rening av avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt. Här hittar du information om vad du behöver tänka på.

Alla fastigheter får en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten är det ställe där fastighetens ledningar ansluter till de kommunala vatten- och avloppsledningarna. Vi samråder alltid med fastighetsägare om förbindelsepunktens placering. Vanligtvis placeras förbindelsepunkten cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Schakt och sprängning

Om det är berg där förbindelsepunkten ska placeras, erbjuder vi ett så kallat frischaktsavtal, vilket ger kommunen rätt att utföra sprängnings- och schaktarbeten en bit in på fastigheten. Detta görs för att minska risken för skador på förbindelsepunkten när du som fastighetsägare sedan ska ansluta dina ledningar.
När kommunen utför sprängningsarbeten besiktas alltid berörda byggnader före och efter sprängningen.

Ansvaret för vatten- och avloppsanläggningen regleras i Upplands-Bro kommuns ABVA – Allmänna bestämmelser för användande av kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

I korthet säger lagen att Upplands-Bro kommun ansvarar för allmänna ledningar, pumpstationer mm fram till fastighetens förbindelsepunkt. Fastighetsägare ansvarar för ledningar och andra VA-anordningar inom den egna fastigheten, fram till förbindelsepunkten.

Projekteringen för VA i ditt område kommer att avgöra om din fastighet kommer att anslutas till ett självfallssystem eller ett så kallat LTA-system.

I ett självfallssystem läggs vatten- och avloppsledningar på frostfritt djup om cirka 1,7 meter. Topografin på fastigheten kan innebära att fastighetsägare behöver installera en pump för att pumpa sitt spillvatten till de kommunala ledningarna. Fastighetsägare anlägger och bekostar eventuella pumpar inom områden med självfalls-system.

LTA-system är ett trycksatt system och då kan ledningarna följa topografin. Ledningar kan läggas grunt med eluppvärmning, alternativt på frostfritt djup eller med isolering. LTA-enheten består av pump, pumptank, styrenhet och larm. Kommunen tillhandahåller LTA-enheten då den anses vara en del i den allmänna anläggningen. Fastighetsägare står för installation, vilket innebär att gräva ner pumptanken, koppla sina ledningar via tanken, dra fram el och installera larm.

LTA-stationen ska placeras lättåtkomligt utifrån arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för VA-enhetens personal. Det ska gå att ta sig fram obehindrat med en pirra mellan farbarväg och LTA-enheten.

Marken inom en radie av 1,5 meter från LTA-enhetens ytterkant ska vara så plan som möjligt och med lutning från tanken, ytvatten ska inte kunna rinna in mot tanklocket. Marken ska även vara fri från grövre växtlighet samt byggnation och/eller andra fasta hinder för att underlätta framtida service och underhåll.

LTA-stationen får ej placeras i körbar yta och tanken får endast sticka upp max 25 cm ovan färdig mark.

För mätning av din vattenförbrukning ska en vattenmätare monteras på ledning för inkommande vatten till din fastighet. Vattenmätaren ägs av kommunen och tillhandahålls och monteras kostnadsfritt.

Du som fastighetsägare ska ordna frostfri vattenmätarplats och godkänd konsol med avstängningsventil på båda sidor.

Upplands-Bro kommun är medlem i kommunförbundet Norrvatten tillsammans med 14 andra kommuner i norra Stor- Stockholm. Det kommunala dricksvattnet i vår kommun tas från Mälaren och renas i Görvälnverket i Järfälla.

Vattnets hårdhet är medelhårt på gränsen till mjukt, mellan 5-6 ºdH (tyska grader).

Under vintertid är vattnet något mjukare.

Vid tvättmedels- eller diskmedels-dosering ska man dosera efter anvisningarna för mjukt vatten. Det ger lägre tvätt- och diskmedelsförbrukning och ett bättre resultat.

Vattnets pH-värde varierar mellan 8,2-8,4.

Dagvatten är vatten från regn och snösmältning som rinner av tillfälligt på mark, grönytor och tak. Det är vanligen områdets vägförening som ansvarar för det dagvatten som rinner av från vägar och naturmark.

I de fall kommunen är väghållare och ansvarig för grönområden kan dagvatten ingå i kommunens ansvar. Då ansvarar kommunen för avledning av dagvattnet.

Inom den egna fastigheten är det fastighetsägarens ansvar att ta hand om dagvattnet.

  • Flytta privata ägodelar som står utanför tomtgräns, exempelvis husvagn, båt, vedhögar med mera.
  • Flytta staket och häckar som är utanför tomtgräns.
  • Planera så att stora leveranser och tunga transporter till fastigheten undviks under byggtiden.
  • Sök efter en seriös entreprenör för arbete mellan hus och förbindelsepunkt. Efterfråga erfarenhet och referenser från liknande arbeten.

Kommunen gör stora investeringar i VA-anläggningen för att förse ett område med dricksvatten och avloppsrening. Anläggande, drift och underhåll av de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna finansieras med avgifter.

Kommunens VA-taxa består av två delar; anläggningsavgifter och brukningsavgifter.
VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Anläggningsavgift

VA-anläggningsavgiften, även kallad anslutningsavgift, är individuell och beror bland annat på hur många bostadsenheter du har på din fastighet och hur stor fastigheten är till ytan. Det är den avgift fastighetsägare måste betala för sin förbindelsepunkt och för att få koppla på sig på det kommunala nätet. Faktura skickas när hela det kommunala ledningsnätet är utbyggt och godkänt. Om du som fastighetsägare inte kan betala anläggningsavgiften på en gång, finns möjlighet till kortare anstånd.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften består av både fasta och rörliga kostnader. Den rörliga kostnaden är förbrukningsavgiften, där man debiteras ett kubikmeter-pris för förbrukat vatten. En del av den kostnaden är också förmodad förbrukning enligt en preliminär årsförbrukning. Denna kostnad justeras efter faktisk förbrukning, på varje faktura. Kommunalt VA debiteras tillsammans med avfallshanteringen i Upplands-Bro kommun. Faktura skickas varannan månad.

Att göra en VA-utbyggnad är ett omfattande arbete som kommer att innebära störningar för dig och dina grannar. Bland annat kommer framkomligheten att vara begränsad eftersom vi ska lägga ner ledningar i vägarna i området.

Vi kommer även att utföra grävarbeten nära din fastighet då vi ska upprätta förbindelsepunkten utanför din tomtgräns. Glöm inte att ta bort privata ägodelar som står utanför din tomtgräns så att de inte står i vägen för arbetet eller skadas.

Vi kommer efter bästa förmåga att organisera arbetet för att underlätta för alla under byggtiden.

Efter påkoppling på det kommunala spillvattennätet ska du beställa sluttömning av den gamla anläggningen och även kontakta miljöenheten på kommunen för att avregistrera din enskilda anläggning.

Koppla in vatten och avlopp

För att få tillgång till vårt VA-nät måste du först göra en anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp. När vi tagit emot din anmälan kontrollerar vi om det redan finns en anslutningspunkt eller om det måste dras fram en ny. Därför bör du göra din anmälan minst två månader innan du planerar att använda ditt vatten och avlopp.

Vid ägarbyte av hus ska säljare och köpare gemensamt fylla i en flyttanmälan för VA och avfall på ägarbytesdagen och skicka in till kommunen.

Så mycket kostar dricksvattnet

Kostnaden för drickvatten består av ett kubikmeterpris samt olika fasta kostnader. Anslutningsavgiften är individuell och beror bland annat på antal bostadsenheter och hur stor fastigheten är. Vill du veta vad avgiften uppskattningsvis blir för just din fastighet, kontakta VA-avdelningen. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

  • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
  • Antal bostadshus/enheter som finns på fastigheten
  • Fastighetens tomtstorlek

Telefontider VA och avfall kontaktcenter

Öppettider vecka 25
Dag Öppet Information
Måndag 17/6
09.00 - 16.30
Tisdag 18/6
09.00 - 16.30
Onsdag 19/6
09.00 - 16.30
Torsdag 20/6
09.00 - 16.30
Fredag 21/6
-
Midsommarafton stängt

Öppettider VA och avfall via kontaktcenter

Alla fastigheter har en vattenmätare. Digitala vattenmätare läses av varje månad och vattenförbrukningen debiteras varannan månad. Har du en analog vattenmätare justerar vi den preliminära årsförbrukningen efter höstens avläsning, så du får pengar tillbaka eller betala mellanskillnaden, beroende på din faktiska vattenförbrukning.

Varje fastighet ska ha en vattenmätare

För att beställa vattenmätare ska du ringa eller maila kommunen. Uppge då uppgifter om fastighet, storlek på mätare och kontaktperson, så tar kommunens VA-driftspersonal kontakt med dig för att boka en tid för montering.

Vattenkvalitetsproblem

Ibland kan det hända att dricksvattnet blir missfärgat, luktar konstigt eller att vattentrycket blir sämre. Följ då råden nedan.

Om ditt vatten luktar eller smakar konstigt, spola kallvatten en stund. Blir det inte bättre, ta kontakt med oss.

Om ditt vatten är grumligt eller är brunt, spola kallvatten en stund. Blir vattnet inte klart, ta kontakt med oss.

Om du har dåligt vattentryck, kontrollera om det är lika dåligt tryck i alla kranar i huset. Om inte, kontrollera så att silarna inte är igensatta. Kontrollera sedan om ventilerna vid vattenmätaren är öppna.

Finns problemet kvar? Hör i så fall om dina grannar har samma problem. Är det bara du som har problem beror det troligen på ledningarna i din bostad på eller serviserna till din fastighet. Kontakta i sådana fall en VVS-tekniker eller rådgör med oss på kommunen. Bor du i en hyreslägenhet kontaktar du fastighetsskötaren.

Om du misstänker att det uppstått en vattenläcka, kontakta kommunen.

Felanmälan rörande vatten och/eller avlopp som inte är akut

Om du upptäcker problem med vatten- eller avloppsförsörjningen som inte är akut ska du i första hand kontakta Kontaktcenter VA & avfall.

Om kommunen stängt av vattnet

Akut vattenläckage kan uppstå till exempel på grund av rörbrott och rostangrepp. Då kan VA-driftspersonalen snabbt behöva stänga av vattnet till vissa fastigheter. Sker skadan under arbetstid ska du ringa Kontaktcenter VA & avfall på telefon: 08-581 690 00. Där kan du få information om orsak och hänvisning om var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbete pågår.

Händer ett akut läckage utanför arbetstid (jourtid) informerar jourpersonal berörda fastigheter via dörrknackning eller genom att du ringer VA-jouren: 070-235 21 06.

Planerade vattenavstängningar

Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver vi stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tid. Du som berörd fastighetsägare informeras normalt via informationsblad om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen görs.

Vattenkiosker

Vattenkiosken finns till för exempelvis brandkår, spol- och tankbilar och andra som behöver en större mängd vatten snabbt. Det är så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten man köper via det stora uttaget.

Du som privatperson kan också ha nytta av vattenkiosken genom att hämta dricksvatten i en mindre tappkran gratis, vid exempelvis avbrott i vattenleveransen. Glöm inte ta med egen flaska eller dunk.

Brunna

Kraftvägen 13, Kungsängen

korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen

Enköpingsvägen 60, Bro

Vid basebollplanen

Skolvägen 25, Kungsängen

Tranbyggevägen

Tranbyggevägen, i höjd med Kyrkbyvägen 64, Bro.

Vattenskyddsområden

För att skydda dricksvattnet mot föroreningar inrättas vattenskyddsområden. I Upplands-Bro kommun finns två sådana områden: Östra Mälarens vattenskyddsområde, som innefattar en stor del av Mälaren samt Leran 1:3 vattenskyddsområde, som innefattar en stor del av åsen vid Lindormsnäs.

I ett vattenskyddsområde krävs exempelvis tillstånd från bygg- och miljönämnden för lantbrukare för att kunna gödsla marken eller använda någon form av bekämpningsmedel.

Driftinformation

Akuta driftstörningar publiceras löpande under viktiga meddelanden

Är du nöjd med informationen på sidan?