Uppdaterad 20 september 2023
Skriv ut

Verkaviken

Det finns ingen innehållsförteckning

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om planbesked. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Målet är att följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna till nutida behov. Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med planändringen är att utöka befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för komplementbyggnader i hela planområdet.

Planändringen innebär en ökad byggrätt på totalt 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och totalt 30 kvadratmeter för komplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta och ersätter de tidigare planbestämmelser som fastställdes med en ändring av planen, 1984, för del av Björknäs.

Karta över Björknäs och Verkaviken.

Planområdet är markerat på kartan.

Det här händer nu

Nu finns ett förslag till detaljplanen för Sågbacken.

Kommunstyrelsen beräknas bereda förslag till beslut den 11 oktober 2023.

Synpunkter från granskningen har sammanställts och besvarats i ett granskningsutlåtande.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?