Uppdaterad 18 oktober 2023
Skriv ut

Verkaviken

Det finns ingen innehållsförteckning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2023 att anta detaljplanen för Verkaviken. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Karta över Björknäs och Verkaviken.

Planområdet är markerat på kartan.

Målet med planen är att anpassa byggrätterna till nutida behov enligt tidigare godkänt detaljplaneprogram för Ådö skog.

Planändringen innebär en ökad byggrätt på totalt 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och totalt 30 kvadratmeter för komplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna planändring redovisas i ett eget dokument, ”Planbestämmelser”. Planbestämmelserna läses tillsammans med ursprunglig byggnadsplankarta och ersätter de tidigare planbestämmelser som fastställdes med en ändring av planen, 1984, för del av Björknäs.

Under granskning 2 har det kommit synpunkter på fortsatt förbud för källare. Kommunen har därför utrett om källare är lämpligt med tanke på geoteknik och grundvattenförhållanden. Om källare byggs riskerar det att sänka grundvattennivån permanent. Detta kan orsaka sättningar på befintliga byggnader.

Efter granskning har en bestämmelse om suterräng lagts till i detaljplanen. Kommunen bedömer att detta är av en så liten omfattning att en ny granskning inte behöver göras. Om en detaljplan ändras innan den antas, utan en ny granskning görs. kan det innebära att den kan överklagas även av en person som inte lämnat synpunkter på planen. Det är domstolen som avgör om den som överklagat har rätt att göra det.

Det här händer nu

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2023 att anta detaljplanen för Verkaviken.

Ett tillkännagivande har satts upp på kommunens anslagstavla den 17 oktober 2023. Eventuellt överklagande av beslut om antagande ska göras skriftligt senast den 7 november 2023.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?