Uppdaterad 29 november 2023
Skriv ut

Dina personuppgifter

Vi hanterar en mängd personuppgifter när vi utför service och tjänster för våra invånare, eller har direktkontakt med dig via telefon, sms, mejl eller sociala medier. Här kan du läsa om varför vi samlar in personuppgifter och hur vi behandlar dem. Du kan också begära registerutdrag, rätta dina personuppgifter och be om att få dem raderade.

Dataskyddsförordningen, GDPR

Dataskyddsförordningen, som även kallas GDPR – General Data Protection Regulation, reglerar hur vi ska behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter är sådana uppgifter som kan leda till dig. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller personnummer, din fastighetsbeteckning, ditt telefonnummer. Även bilder kan vara en personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Alla kommunala nämnder är personuppgiftsansvariga, det vill säga: de ansvarar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt inom just den nämndens ansvarsområde.

Behandling av dina personuppgifter ska ske med respekt för din personliga integritet och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Kommunen ska se till att dina personuppgifter skyddas.

Dina personuppgifter är en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda personer eller till företag. Innan personuppgifter lämnas ut så genomförs alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

När du ringer till oss, skickar e-post, använder våra e-tjänster eller fyller i en blankett som innehåller personuppgifter så ger du oss information om dig själv.

För att vi ska kunna lösa våra uppgifter har vi ett register över kommunens invånare, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäteriet. De används för att våra personuppgiftsregister ska vara korrekta.

Vi har rätt att samla in personuppgifter för att kunna sköta vår myndighetsutövning. Det kan handla om skolval, ansökan om försörjningsstöd eller byggärenden. I dessa fall krävs inte samtycke.

Vi använder dina personuppgifter när vi kommunicerar med dig i enskilda ärenden. Personuppgifterna ska vara korrekta, relevanta och inte mer omfattande än vad som behövs.

Ibland delar vi dina uppgifter med andra

De personuppgifter vi har om dig kan delas med andra myndigheter, som Skatteverket, Statistiska centralbyrån och Försäkringskassan.

Det gäller också företag som vi anlitar för att de ska utföra delar av våra tjänster och service. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med våra utförare, ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också delas med leverantörer av datasystem som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Ansvarsfördelningen är reglerad i så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Dina personuppgifter sparas så länge det behövs för det syfte som de samlats in. Aktuella arkiv- och gallringsregler bestämmer vad som kan raderas och vad som ska bevaras i allmänna handlingar.

Dataskyddsombudet kontrollerar att kommunen följer dataskyddsförordningen, GDPR, när det gäller hanteringen av personuppgifter.

Personuppgifter i kontaktcenter

När du kontaktar oss via kontaktcenter så lämnar du oftast personuppgifter. Här kan du se hur vi hanterar dina uppgifter beroende på vilken kanal du väljer när du kontaktar oss.

När du använder e-tjänsterna Fråga oss och Felanmälan sparar vi eventuellt ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras 30 dagar efter att ärendet har avslutats i ärendehanteringssystemet och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

När du skickar e-post till kommun@upplands-bro.se sparar vi ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från vårt ärendehanteringssystem.

När du ringer oss på 08-581 690 00 sparar vi ditt telefonnummer samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt ärende till oss.

Uppgifterna anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från ärendehanteringssystemet.

När du kontaktar oss via vårt Facebookkonto Upplands-Bro kommun sparar vi Facebook-ID samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet där. Meddelandet kommer fortfarande vara synligt i Facebookkontot.

Vi sparar ditt namn, din mailadress, telefonnummer, eventuellt din IP-adress samt de uppgifter du kan tänkas lämna i ditt meddelande till oss.

Uppgifterna i ärendehanteringssystemet anonymiseras efter 30 dagar och det betyder att alla personuppgifter tas bort från meddelandet.

I samband med att du använder vårt öppna nätverk WiFi4EU kommer personuppgifter om dig och dina anslutningar sparas. I högst 30 dagar har vi tillgång till wifi-användarnas IP/Mac-adress samt tidpunkt, plats, och datamängd.

Begära registerutdrag, rättning eller radering

Här kan du läsa om hur du går till väga om du vill ha registerutdrag om personuppgifter, rätta uppgifter eller klaga på hur vi behandlar dina uppgifter.

Du begär registerutdrag via vår e-tjänst.

Begäran om registerutdrag om barn måste godkännas av samtliga vårdnadshavare.

Vill du ha ett registerutdrag inom det familjerättsliga området, vänd dig till Järfälla kommun som ansvarar för den kommungemensamma familjerättsnämnden.

Så får du ditt registerutdrag

Registerutdraget kan du hämta personligen i kommunhuset, om du legitimerar dig, få skickat till mina sidor i vår e-tjänst eller få det postat till din folkbokföringsadress. Innehåller registerutdraget känsliga personuppgifter skickas det som rekommenderat brev.

Du kan ha rätt att få vissa av dina uppgifter rättade eller raderade. Vi kan inte radera uppgifter när det finns lagkrav på lagring, exempelvis bokföringsregler, beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att bli raderad om:

  • behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • personuppgifterna har behandlats olagligt.

Du har rätt att få dina uppgifter rättade om:

  • uppgifterna är felaktiga.
  • uppgifterna inte har hämtats en annan myndighet.

VIll du få dina uppgifter rättade eller raderade, kontakta oss via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

Vill du klaga på hur vi behandlar dina uppgifter? Vänd dig först till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd kan du kontakta Upplands-Bro kommuns Dataskyddsombud.

Är du inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att gå vidare till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Är du nöjd med informationen på sidan?