Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Fastighetsfrågor

Vill du stycka av mark för att bygga en bostad eller för att dela upp ägandet av marken? Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur det går till. Du hittar också information om fastighetsregistret.

Stycka av mark för bostadsbygge

För att få stycka av mark för uppförande av nytt bostadshus inom detaljplanerat område ska du ansöka om avstyckning hos Lantmäteriet för Stockholms län. Vill du stycka av mark för bostad utanför detaljplanerat område ska du först ansöka om ett förhandsbesked från kommunen. Om våra bygglovshandläggare bedömer att platsen är lämplig att bygga på gör du en ansökan hos Lantmäteriet.

Stycka av mark för att dela upp ägandet

Önskar du stycka av en bit av din fastighet ska du göra din anmälan till Lantmäteriet för Stockholms län.

Om strandskydd

Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet upp till 300 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Vill du bygga inom strandskyddsområde måste du ansöka om en strandskyddsdispens.

Fornlämningar och kulturminnen

Enligt lagen om kulturminnen är det förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning. För att vara säker på var det finns fornlämningar och hur de påverkar din avstyckningsprocess bör du kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län i ett tidigt skede.

Från start till klart

Tänk på att markavstyckning är en process som kan kräva sin tid. Innan godkännande ska ansökan, förutom Lantmäteriet och kommunen, ofta också passera instanser som berörda grannar, Trafikverket och Försvaret.

Det kan ta lång tid innan ett beslut tagits. Hur lång tid beror på projektets storlek. Resultatet, som innefattar beslut, protokoll och tomtkarta, blir ett juridiskt dokument som efter registrering i fastighetsregistret arkiveras av Lantmäteriet.

Som regel lämnar Lantmäteriet inte något förhandsbesked om ett ärende är genomförbart eller vad det kommer att kosta. Det slutgiltiga priset bestäms av tidsåtgången, men enligt Lantmäteriet brukar det kosta någonstans mellan 50 000 och 100 000 kr.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret, som Lantmäteriet ansvara för, är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och vem som äger vad. I fastighetsregistret finns aktuell information om fastigheter, bland annat:

  • fastighetsindelning, både gällande och historisk
  • fastighetsrättsliga åtgärder, till exempel avstyckningar
  • nuvarande och tidigare fastighetsbeteckning
  • fastighetens areal

Informationen kan kopplas till Lantmäteriets digitala förrättningsarkiv, som bland annat ger dig möjlighet att se den fullständiga informationen om en viss fastighet, till exempel kartor, beskrivningar och protokoll från lantmäteriförrättningar.

Fråga oss om fastigheter

Vid frågor av enklare art om hur en viss fastighet ser ut avseende areal, belägenhet, servitut, äldre historiska förhållanden med mera, fråga gärna oss på kommunen. För mer komplicerade frågor som exempelvis juridisk rådgivning, lagtolkningsfrågor samt frågor om tolkning av förrättningsakter och fastighetsförhållanden, kontakta Lantmäteriet. Observera att deras tjänster är avgiftsbelagda.

Är du nöjd med informationen på sidan?