Uppdaterad 14 maj 2024
Skriv ut

Översiktplan 2010

Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en översiktsplan (ÖP) som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Ingen innehållsförteckning finns

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro heter ÖP 2010 och antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har aktualitetsprövats under nuvarande mandatperiod och beslutades vara aktuell. 2020 ändrades bestämmelser i plan- och bygglagen (PBL) som bland annat innebär att aktualitetsprövningen av översiktsplanen ersätts av en planeringsstrategi.

Fördjupade översiktsplaner

Det finns även två fördjupade översiktsplaner, för landsbygden respektive Bro tätort. ÖP 2010 och de två fördjupade översiktsplanerna bildar tillsammans den aktuella översiktsplanen för Upplands-Bro kommun.

Planeringsstrategi 2024

I planeringsstrategin som beslutades i april 2024 bedöms översiktplanen samt de fördjupade översiktsplanerna för landsbygden och Bro i stort vara aktuella och fungera vägledande i planering och beslut under kommande år. Läs mer i dokument nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?