Uppdaterad 25 augusti 2022
Skriv ut

Trädgårdsstaden i Bro etapp 3

Detaljplanens syfte är att mellan järnvägen och Brobäcken söder om Bro möjliggöra för byggandet, i etapp 3 av 3, av ett område med bostäder med inslag av verksamheter och service.

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2011 att godkänna det planprogram som ligger till grund för plan- och utbyggnadsarbeten, i etapp 1 -3. Samhällsbyggnadsutskottet beslutade om planuppdrag för etapperna i maj 2011. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Planområde etapp 3 markerat med gult på flygfoto.

Planområde etapp 3 markerat på flygfoto.

Det här händer nu

Efter beslut om planuppdrag har arbetet med etapp 3 varit vilande. Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre nedan.

Är du nöjd med informationen på sidan?