Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Avlopp

Var i kommunen du bor avgör vilken sorts avlopp din fastighet ansluts till. Här hittar du information om hur du ansluter ditt avlopp till det kommunala avloppssystemet, hur du går tillväga för att få en LPS-pump och hur du ansöker om tillstånd för eget avlopp.

Kommunalt avlopp

Om det finns kommunalt vatten och avlopp i området där du bor ska du ansluta ditt avlopp till vårt system.

Om du misstänker att du fått ett avloppsstopp, även om du är osäker vart stoppet ligger, kontakta i första hand kommunen. Vi kan hjälpa till att utreda om stoppet är på kommunala ledningen eller inom din fastighet.

Om du är säker på att stoppet är på dina egna ledningar - kontakta då en spolfirma.

Kostnad för anslutning till kommunalt VA

Avgifterna för anslutning varierar bland annat beroende på hur stor tomtytan är och antalet lägenheter. Som utgångspunkt för avgiftsbeloppen används fastighetsregistret och bygglovshandlingar. Din fastighet ansluts så snart avgifterna är betalda.

Vill du veta vad avgiften beräknas bli för just din fastighet, kontakta VA-enheten. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver vi då veta:

 • Vilken fastighet förfrågan gäller, adress eller fastighetsbeteckning
 • Antal bostadshus/ enheter som finns på fastigheten
 • Fastighetens tomtstorlek

Allmänna bestämmelser för VA i Upplands-Bro:

För alla som är anslutna till Upplands-Bro kommuns vatten- och/ eller avloppsnät gäller ABVA som står för: Allmänna bestämmelser för brukande av VA-anläggningen i Upplands-Bro.

Anslut ditt avlopp till det kommunala avloppet

Skicka in din servisanmälan minst två månader innan önskad anslutning. När vi mottagit din ansökan kontrollerar vi om det är möjligt att ansluta fastigheten till vårt VA-nät. Därefter återkopplar vi till dig som fastighetsägare och informerar om hur inkopplingen går till.

Lätt trycksatt avlopp (LTA/LPS)

Lätt trycksatt avlopp (LTA) eller den engelska termen low pressure sewer (LPS) är samlingsnamnet för trycksatt avlopp för villor och fritidshus där avloppsvattnet leds ut till kommunens ledningsnät med hjälp av en avloppspump. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men det är kommunen som har driftansvaret för själva pumpen.

Det finns flera olika anledningar till att man sätter upp en avloppspump. På grund av höjdskillnad kan avloppsvattnet behöva hjälp för att det ska kunna rinna ut till ledningsnätet. Det kan också finnas ekonomiska och miljömässiga fördelar med att välja en avloppspump istället för ett eget avloppssystem.

Pumpstationen som används på privata fastigheter kallas LTA-enhet. Beteckningen på systemet är LPS2000E.

Har du en LPS-pump på tomten, läs noga igenom våra instruktioner:

 • Om systemet larmar får avloppet inte användas! Ring kommunen för kostnadsfri kontroll eller pumpbyte. Om avloppet används när larmet ljuder fylls brunnen med avloppsvatten och du ansvarar själv för att tömma brunnen innan pumpbyte kan utföras. Detta kan leda till onödiga utgifter.
 • Det är du som fastighetsägare som ansvarar för tanken och ledningarna till förbindelsepunkten. Kommunen har driftansvar för själva pumpen. Driftansvaret gäller dock inte för fel på pumpen som du själv orsakat.

Har du en LTA-enhet på tomten, här kan du läsa mer om systemet.

Läs informationen om ansvarsfördelning och skötsel av din avloppspump.

Så här går installation av LTA-system till:

 1. Betala VA-anläggningsavgift

 2. Beställ LTA-tanken via kontaktcenter
 3. Följ färdiganmälan vid installation och fyll i blanketten
 4. När du är klar med installationen, beställ installation av LTA-pump och vattenmätare via kontaktcenter
 5. Ditt avloppssystem är klart att använda

Eget avlopp

Ett eget avlopp är en avloppsanläggning som inte är kopplad till det kommunala VA-nätet. Du ansöker om tillstånd hos kommunen innan du installerar en ny avloppsanläggning. Vid ändring av en befintlig avloppsanläggning kan du behöva göra en anmälan.

Innan du ansöker

I VA-guidens film "8 steg till ett nytt avlopp" får du kortfattad genomgång hur det går till att skaffa ett nytt avlopp.

Ansök om tillstånd för eget avlopp

 • 1

  Ta reda på vad som gäller för din fastighet

 • 2

  Kontakta en entreprenör

 • 3

  Gräv en provgrop

 • 4

  Kontakta grannarna

 • 5

  Skicka in ansökan

 • 6

  Ärendet handläggs

 • 7

  Med tillstånd - varsågod och bygg!

 • 8

  Faktura skickas ut

 • 9

  Skicka in din rapport

1

Ta reda på vad som gäller för din fastighet

Val av avloppsanläggning ska ske utifrån markens egenskaper, områdets känslighet och fastighetens skyddsnivå. För att ta reda på vad som gäller i ditt område, se kommunens avloppspolicy eller kontakta en miljöinspektör.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

2

Läs på och kontakta en entreprenör

Börja med att söka information om olika avloppslösningar. Ta kontakt med en entreprenören som kan hjälpa dig att välja den avloppsanläggning som passar dig och de förutsättningar som råder på din fastighet. Entreprenören kan också få hjälp att upprätta handlingar för ansökan/anmälan.

3

Gräv en provgrop

Det är viktigt att veta vilken typ av jord det finns i området eftersom avloppsanläggningen utformas utifrån jordens sammansättning. Fär att bedöma detta krävs en provgropsundersökning.

Provgropen ska grävas till berg eller minst 2,5 meter djup. I provgropen kontrolleras även marklagrens tjocklek och grundvattenytans nivå. Kontakta en miljöinspektör för inspektion av provgropen.

Om vatten ska infiltreras i marken krävs analys av jordprov eller perkolationstest som en del av beslutsunderlaget. Analys av jordprov sker hos ett laboratorium som utför siktanalyser. Ett perkolationstest kan oftast utföras av entreprenören.

4

Kontakta grannarna

Kontakta dina grannar för att få uppgifter om var närliggande dricksvattenbrunnar, bergvärmebrunnar och avloppsanläggningar finns. De ska ritas in på en situationsplan som bifogas till ansökan/anmälan. Alla vattenbrunnar och energibrunnar 100 meter nedströms planerad avloppsanläggning ska tas med om inte miljöenheten meddelar något annat.

När ansökan/anmälan har kommit in bedömer miljöenheten vilka av grannarna som är berörda. De får ta del av ansökan och får möjlighet att lämna synpunkter.

5

Skicka in ansökan

Du ansöker om eget avlopp via vår blankett. I blanketten och nedan framgår vilka bilagor du behöver skicka med. Kontrollera att du får med allt som behövs. Först när ansökningshandlingarna är kompletta kan vi fatta ett beslut.

Till ansökan bifogas en situationsplan i skala 1:300, beskrivning och ritning av anläggningen samt eventuellt servitut.

Situationsplan

Situationsplanen ska innehålla:

 • Fastighetsgränser
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • Förslag till placering av avloppsanläggningen och tillhörande ledningar
 • Uppställningsplats för slamtömningsfordon (max 10 från slamavskiljare/tank enligt arbetsmiljöverkets rekommendation)
 • Samtliga vattentäkter (ange om den är grävd eller borrad) inom 100 meter från planerad avloppsanläggning
 • Bergvärmebrunnar inom 100 meter från planerad avloppsanläggning
 • Marklutning i form nivåkurvor eller pilar. Markera grundvattnets flödesriktning med pilar
 • Läget på provgropen/-arna där jordprov har tagits
 • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet
 • Strandlinje vid högvatten

Exempel på situationsplan

Ritad karta över en fastighet

Beskrivning och ritning av anläggningen

Bifoga en beskrivning av anläggningen och anläggningens dimensionering samt en måttsatt ritning av anläggningen i genomskärning, i skala 1:50 - 1:100.

Servitut

Om du planerar att anlägga ditt avlopp på grannens mark eller leda ut vatten till dike på grannens mark så måste du ha ett skriftligt godkännande från grannen. Det bästa är då att upprätta ett servitut. Servitut är ett avtal som ger ägaren av en fastighet vissa permanenta förmåner på en annan fastighet, till exempel rätt till att ha en infiltrationsbädd på den andra fastigheten. För att skriva in ett servitut kontakta kommunens mätavdelning via kontaktcenter.

Kontaktcenter

08-581 690 00 Stängt

6

Ärendet handläggs

När ansökan är komplett granskas den av miljöenheten. Så här går det till.

 1. Vi registrerar din ansökan
 2. En miljöinspektör kontaktar dig. Eventuellt behöver du göra kompletteringar
 3. Om det behövs gör miljöinspektören en inspektion på plats
 4. Ytterligare kompletteringar och att du samråder med berörda grannar kan krävas
 5. Vi fattar beslut när ansökan är fullständig
 6. Du och dina grannar får ta del av beslutet. Beslutet kan överklagas

7

Med tillstånd - varsågod och bygg!

När handläggningen är klar får du ett skriftligt beslut om tillstånd från bygg- och miljönämnden. Om inghen överklagar inom tre veckor kan arbetet påbörjas.

Anläggningsarbetet bör göras av en person med god kunskap om avloppsrening och med erfarenhet av att bygga avloppsanläggningar. Det är viktigt att anläggningen byggs enligt de uppgifter som skickats in i ansökan. Behöver justeringar göras som avviker från tillståndet ska du kontakta en miljöinspektör innan justeringen görs.

8

Faktura skickas ut

Vi skickar ut faktura för handläggningen.

För att pröva en ansökan om tillstånd och handlägga en anmälan tar miljöenheten ut en avgift enligt den taxa som är fastställd av Kommunfullmäktige.

9

Skicka in din rapport

När avloppet är installerat ska den som har utfört arbetet skicka in en entreprenörsrapport som visar att anläggningen har byggts enligt tillståndet. Rapporten ska innehålla uppgifter om anläggningen, bilder och besiktningsprotokoll.

Avloppsguiden

Söker du mer information om eget avlopp? Då rekommenderar vi att du använder Avloppsguiden som är en oberoende informationshubb som ger tips och råd om allt från planering till inköp av VA-produkter och -tjänster.

Vad får spolas ned i avloppet

Det du kan spola ned i avloppet är det som kommit ur kroppen och toalettpapper.

Annat som bomullstussar, tops, våtservetter, snus, fimpar, tamponger, bindor etc. ska kastas i en papperskorg. Allt detta kan orsaka stopp i avloppet! Tips är att ha en papperskorg bredvid toaletten.

Är du nöjd med informationen på sidan?