Uppdaterad 10 augusti 2023
Skriv ut

Anpassad grund- och gymnasieskola

Den anpassade skolan är till för de elever som enligt bedömningar inte kommer kunna nå grund- eller gymnasieskolans kunskapsmål på grund av att barnet har en funktionsnedsättning. Utbildningen är anpassad till varje elevs förutsättningar och ska, så långt det är möjligt, motsvara den utbildning som ges i grundskola och gymnasium.

Om du bedömer att ditt barn borde få en plats på en anpassad grundskola, tidigare grundsärskola, ska du prata med rektorn på ditt barns förskola eller skola. Anpassad grundskola omfattas av skolplikt för årskurserna 1–9 och ska ligga till grund för fortsatt utbildning.

Att söka till anpassad grunskola

Ditt barns rätt att gå i anpassad grundskola bygger på att du som vårdnadshavare gett ditt medgivande, och följande fyra fristående bedömningar:

  • en psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå.
  • en pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav.
  • en social bedömning av vilka sociala hinder som finns för inlärning.
  • ett medicinskt utlåtande rörande eventuella medicinska hinder för inlärning.

När de här utredningarna är gjorda så beslutar kommunens utredningsteam om ditt barns rätt till anpassad grundskola. Hos oss i Upplands-Bro kommun finns anpassad grundskola på Råbyskolan.

Ansökan till anpassad grundskola gör du i samarbete med utredare på resursteamet som du når via kontaktcenter.

Ta steget från förskola till anpassad grundskola

Det finns ingen särskild förskoleklass med inriktning anpassad grundskola så om ditt barn är sex år och beviljats plats i anpassad grundskola finns det två huvudalternativ.

  • Ditt barn går kvar i förskolan ett extra år. Om det finns särskilda skäl så kan skolplikten skjutas upp från sex till sju år.
  • Ditt barn börjar direkt i årskurs 1 i anpassad grundskola. Om du som vårdnadshavare begär att ditt barn ska börja i årskurs 1 och barnet bedöms ha förutsättningarna, så kan ditt barn hoppa över förskoleklass och direkt börja i årskurs 1 i anpassad grundskola.

Anpassade grundskolans läroplan

Anpassad grundskola är en egen skolform med egna kursplaner. Enligt skollagen ska anpassad grundskola ge elever med funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Anpassad grundskola omfattar utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa.

Rätt till skolskjuts

Om ditt barn har plats i anpassad grundskola kan du ansöka om skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Anpassad gymnasieskola, tidigare gymnasiesärskola, är till för dig som har en hjärnskada eller intellektuell funktionsnedsättning och behöver fler anpassningar än vad gymnasieskolan normalt kan erbjuda dig. Grundidén med anpassad gymnasieskola är att den ska ge dig en grund för fortsatta studier eller ett arbete som du trivs med

Ansök till anpassad gymnasieskola

Utbildningarna i anpassad gymnasieskola är mer flexibla än i den vanliga gymnasieskolan och det finns både nationella, specialutformade och individuella program som alla är fyråriga.

Eftersom det i dagsläget inte finns någon anpassad gymnasieskola i Upplands-Bro kommun gör du din ansökan till en anpassad gymnasieskola i annan kommun i samråd med studievägledare och lärare på din anpassade grundskola samt vårt Resursteam.

På gymnasieantagning för Stockholms län och Håbo hittar du viktig information om ditt gymnasieval. Där kan du läsa om hur ansökan och antagning går till och se vilka program som de olika anpassade gymnasieskolorna erbjuder.

Rätt till skolskjuts

Om du går i anpassad gymnasieskola och är bosatt i Upplands-Bro kommun har du rätt till skolskjuts mellan ditt hem (eller en plats nära ditt hem) och din anpassade gymnasieskola. Skolskjutsen är gratis.

Komvux i Upplands-Bro kommun erbjuder kurser för dig som tidigare har studerat på anpassad grund- och gymnasiskola.

Ingen innehållsförteckning finns

Vill du veta mer?

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om vuxenutbildning för dig med intellektuell funktionsnedsättning.

Om du har frågor om komvux som anpassad utbildning kan du kontakta vår speciallärare.

Specialläraren Ingela Östman

Är du nöjd med informationen på sidan?