Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Natur

I Upplands-Bro finns slingrande skogsstigar och vandringsleder, otaliga cykelvägar och vackra friluftsområden med fina badplatser och rika fiskemöjligheter. Naturreservaten med sin rika flora, fågel- och djurliv gör Upplands-Bro till ett paradis för dig som söker varierande former av rekreation och avkoppling.

Upplands-Broleden som är 29 kilometer lång bjuder dig på både naturupplevelser och kulturhistoriska miljöer. Här kan du vandra eller cykla genom betade hagar, längs vackra grusvägar och genom hällmarkstallskog med vacker sjöutsikt.

Vandra genom fyra naturreservat

Vandringsleden, som är uppmärkt med orange färg, går genom fyra naturreservat: Lejondals naturreservat, Stäketskogens naturreservat, Frölunda naturreservat och Broängarnas naturreservat.

Ridleden är uppmärkt med gul färg. På de platser där båda lederna har samma sträckning är det viktigt att ryttare och vandrare visar hänsyn till varandra.

Visa hänsyn

På stora delar av området bedrivs ett aktivt jordbruk. Det är tack vare engagerade markägare som projektet med Upplands-Broleden har kunnat genomföras. Tänk på att du inte får vandra genom växande gröda och att du måste visa hänsyn mot betande djur.

Om du har med dig hund, håll den kopplad och välj helst andra vägar när du kommer fram till en hage med djur.

Bronsåldersrösen och Stäkets borg

Längs leden finns tavlor där du kan läsa mer om bronsåldersrösen, Mälaren, forntida vägbyggen, moräner, skålgropar, Stäkets borg och Askers ödeby.

Se filmen om bronsåldersgravarna vid Asker.

Vill du bada, plocka svamp och bär eller övernatta i vindskydd? I Lejondals naturreservat kan du göra allt det och mycket mer. Reservatet har främst bildats för du lätt ska kunna komma ut och njuta av naturen. I reservatets västra del ligger Lejondalssjön med sandstränder och klipphällar. Området ligger cirka fyra kilometer nordost om Bro centrum.

Gammelskog och fiske

I den norra delen av Lejondals naturreservat betas ängsmarkerna för att gynna den fina ängsfloran. I den sydvästra delen finns ett område med riktig gammelskog, här ser skogen ut som den aldrig avverkats. Här kan du plocka bär och svamp, men även se vilda djur som exempelvis dovhjort, rådjur, älg, hare och räv.

Inom reservatet är det tillåtet att fiska från land med toppknuten lina.

I Lejondals naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg, parkera annat än på anvisad plats eller övernatta i husvagn eller husbil

elda annat än på anvisade platser

rida eller ta med hund som inte är kopplad,

ha hund inom badplatsen (inkl sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 september,

inom badplatsområdet vid Hällkana friluftsgård lägga till med båt och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än två dygn i följd på samma plats

tälta mer än två dygn i följd på samma plats

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att gräva upp växter samt att plocka gullvivor och liljekonvalj

gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller liknande för fler än 100 deltagare.

utan kommunens tillstånd sätta upp affisch, skylt eller liknande

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Hällkanabadet vid Lejondalssjön

Vid Hällkana friluftsgård finns det badplats med badbryggor, flera grillplatser och ett tillgänglighetsanpassat grillhus. Här hittar du också stora ytor för lek, beachvolleybollplan, motionsspår och vandringsleder. För badsugna hundar finns det en särskild hundbadplats.

Frölunda naturreservat med sin fina badplats är ett utmärkt utflyktsmål på cykelavstånd från Kungsängen. Naturreservatet bildades för att bevara ett uppskattat friluftsområde med karaktäristisk natur åt dig som besökare.

Bad, fiske och svampplockning

För dig som vill bada, fiska och plocka svamp eller bär är Frölunda naturreservat en härlig plats. Här finns det klipp- och sandstränder, barr- och lövskogar samt växter och djur som trivs i de här miljöerna.

I Frölunda naturreservat är det förbjudet att:

övernatta i husvagn eller husbil

elda annat än på anvisad plats

rida annat än på anvisad ridstig

störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd, ljud, t.ex. från musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter

medföra okopplad hund mellan den 1 mars och den 20 augusti

utan kommunens tillstånd sätta upp tavlor, plakat, affischer eller skyltar

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, träningar eller dylikt för fler än 100 deltagare

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Mälarvikar och ridstigar

Frölunda badplats ligger vid Mälaren, omgiven av lummiga skogar och strandklippor med små vikar med sandstrand Om du tycker om att rida i naturen går det flera ridstigar genom området. Ridstigarna är gulprickade på kartan över Upplands-Broleden.

Tillgänglighetsanpassat grillhus 

Sitter du i rullstol och längtar ut i naturen? I Frölunda naturreservat finns ett grillhus, sittgrupp och toalett som är anpassade för rörelsehindrade. Nere vid stranden finns en separat parkeringsplats.

Hackspettar och morkullor

Är du fågelintresserad har du chans att se hackspettar, skogsmesar, trastar och morkulla i Frölunda naturreservat.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom Frölunda naturreservat. Det finns därför en tillgänglighetsanpassad toalett, grillplats samt vindskydd. Du hittar också fina, väl markerade ridvägar.

Läs mer om Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

För dig som är intresserad av både kultur, historia och natur är Rösaringsåsens naturreservat ett trevligt utflyktsmål. Här finns både unika fynd från järn- och bronsåldern samt sällsynta växter och insekter. Rösaringsåsen, som ligger ungefär fem kilometer sydväst om Bro, är ett Natura 2000-skyddat område.

Orange trumgräshoppa

Utan större påverkan av skogsbruk finns här en bred insektsfauna. Bland annat kan du se den orangea trumgräshoppan, som ser ut som en orange färgklick när den spelflyger.

I det kalkpåverkade Hebbokärret finns också intressanta växter och insekter. Exempelvis den spektakulära orkidén flugblomster, vars blommor ser ut som en fluga.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fornlämningar och svampplockning

I Rösaringsåsens naturreservat finns flera fornlämningar från järn- och bronsåldern, bland annat gravfält, en 500 meter lång processionsväg kantad av stenar och flera cirkulära, stenkantade labyrinter i olika storlekar.

Från åsen har du milsvid utsikt över Mälaren och på höstarna kan du hitta gott om både bär och svamp i området.

Natura 2000-område

Rösaringsåsens naturreservat har bildats för att bevara områdets karaktär, växt- och djurliv. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

I Rösaringsåsens naturreservat är det förbjudet att:

borra, gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten

bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bott död ved

gräva upp växter som ris och örter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar

medföra okopplad hund

elda annat än på anvisad plats

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Broängarna är ett område med strandängar och hagmarker några kilometer sydost om Bro. Området är ett av Stockholms mest fågelrika. Dessutom är Brovikarnas mjukbottenområden viktiga yngelkammare för fisk och sällsynta vattenväxter.

Strandängar och betande djur

Broängarnas naturreservat med strandängar, hagmarker och Brovikarnas mjukbottnar, sköts av Bro Hof Slott. Reservatet bildades för att skydda ett rikt fågelliv och sällsynta vattenväxter. Strandängarna betas sommartid för att växter och djur som behöver betade marker ska trivas.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Fågeltorn och 230 fågelarter

Många fåglar häckar och rastar i Broängarnas naturreservat, som med sina 230 registrerade arter är ett av Stockholms mest fågelrika områden. Vid Hästholmen finns ett fågeltorn som du enklast tar dig till via naturreservatets parkeringsplats eller från Bro IP, en promenad på cirka två kilometer.

Även vid Tibbleviken finns ett fågeltorn som du kan ta dig till via Upplands-Broleden.

I Broängarnas naturreservat är det förbjudet att:

rida på vandringslederna och ta med okopplad hund

beträda land- och vattenområden på annat än på anvisade stigar mellan 1/4 och 30/9

ställa upp husvagn eller husbil, tälta och elda, annat än på anvisade platser med kommunens tillstånd

medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i träd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

åstadkomma störande ljud, t.ex. med musikanläggning, modellflygplan eller dylikt

förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

bryta kvista eller på annat sätt skada vegetationen t.ex. genom att gräva upp växter

sätta upp plakat, affischer, skyltar

utan kommunens tillstånd anordna orienterings-, båt- och skyttetävlingar/ träning eller militär övning

utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet. för skolor och högskolor att utan kommunens medgivande inventera eller undersöka naturreservatet

Natura 2000-område

Brovikarna är ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

Upplands-Broleden

Den 29 kilometer långa Upplands-Broleden går genom reservatet och här hittar du även en tre kilometer lång kultur- och naturstig som börjar vid reservatsparkeringen och slutar vid Hästholmen.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Stäketskogens naturreservat är ett område på Stäksöns västra strand. Här kan du följa en gulmarkerad stig genom gammal barrblandskog upp till en utsiktsplats med sittbänk och underbar utsikt. Reservatet har skapats för att bevara urskogskaraktären och skydda områdets ändmoräner.

Avrådan från att vistas i Stäketskogens naturreservat

Stäketskogen har utsatts för ett omfattande angrepp av granbarkborre. Längs stigarna finns många döda granar som riskerar att falla omkull. Vi avråder därför från besök i området. Besök sker alltid på egen risk. För den del av Upplands-Broleden som går genom Stäketskogens naturreservat så rekommenderas du följa en alternativ väg förbi reservatet. Följ skyltarna! Nära Stäketskogen ligger Lillsjön - Örnässjöns och Frölunda naturreservat som är väl värda ett besök.

Urskogskog med hotade insektsarter

På de branta moränsluttningarna mot Mälaren finns mycket gammal barrblandskog som knappt påverkats av skogsbruk och därför är rik på gamla furor, vindfällen och högstubbar. Eftersom skogen har utvecklats fritt finns goda chanser för ovanliga och hotade insektsarter och vedsvampar att överleva här.

För att skydda Stäketskogens naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon

tälta

rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga, samla eller döda djur, fåglar, groddjur och insekter)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

snitsla spår eller sätta upp orienteringskontroller

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Upplands-Bro leden

Genom reservatet, som ligger på söder om E18 och de gamla landsvägarna vid Dalkarlsbacken, går den 29 kilometer långa Upplands-Broleden.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

För att skydda Stäketskogen naturreservat är det förbjudet att:

framföra motordrivet fordon, tälta och rida

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt

störa djurlivet (till exempel genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

göra upp eld

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

samla insekter

snitsla spår eller ordna orienteringskontroll.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Ådö-Lagnö naturreservat på halvön Lagnö, cirka sex kilometer från Bro, utmärks av ädellövskog. Här hittar du bland annat den fridlysta misteln. Reservatet har bildats för att bevara områdets ädellövskogar, men också för att göra området mer tillgängligt för dig som besökare.

Ädellövskogar med mistel

Tycker du om att vandra i lövskog kommer du att tycka om Ådö-Lagnö naturreservat. Mellan åkermark ligger stora sammanhängande ädellövskogar som domineras av ek, ask, lind, alm och hassel och ett fältskikt av lundkaraktär. Inom området hittar du också stora mängder av den fridlysta misteln och hällmarker med tall, gran, ek och lind.

Rikt insekts- och fågelliv

För dig som är fågelintresserad är naturreservatet en fin plats för observationer. Variationer i naturlandskapet ger förutsättningar för ett rikt insekts- och fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

För att skydda Åda-Lagnös naturreservat är det förbjudet att:

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)

medföra hund som inte är kopplad

ställa upp husvagn eller tälta mer än två dygn

göra upp eld

släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall

framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder

parkera annat än på anvisade parkeringsplatser

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Eventuell information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden på startsidan.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Norra Björkfjärdens naturreservat består av en ögrupp med 22 öar i Björkfjärden, knappt en mil sydväst om Bro. Öarna karaktäriseras av ädellövskog med inslag av barrträd och ett rikt insekts- och fågelliv. På Västra Högholmen hittar du bland annat en sandstrand med grillplats, soptunna och toaletter.

Myskmadra, insekter och fåglar

Öarna i Norra Björkfjärden består dels av toppar av Uppsalaåsen och dels av berg- och moränöar. De är skogbevuxna och har fin lundflora med bland annat väldoftande myskmadra och många olika insekter. För dig som är fågelintresserad har öarna ett rikt fågelliv med bland annat häckande fiskgjusar.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Natura 2000-område

Norra Björkfjärdens naturreservat har bildats för att bevara områdets naturskogskaraktär, växt- och djurliv. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

För att skydda Norra Björkfjärdens naturreservat är det förbjudet att:

beträda vattenområde intill 100 meter från ön Kalvskär under tiden 1 april och 15 juli

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar

störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma plats

elda på annan plats än anvisad plats

på land framföra motordrivet fordon

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Eventuell Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden på startsidan.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Svalgarns naturreservat är en ö i norra Björkfjärden, ungefär sju kilometer väster om Bro. På ön kan du i den gamla naturskogen hitta sällsynta svampsorter och ett rikt insektsliv.

Ö i norra Björkfjärden

Den moräntäckta ön är bevuxen med gammal naturskog, i huvudsak barrskog med gamla träd, lågor och torrträd. Är du fågelintresserad finns det bland annat häckande fiskgjuse och rördrom på ön. Längs stränderna växer alsumpskog.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Natura 2000-område

Syftet med naturreservatet är att bevara naturskogen och dess växt- och djurliv samt att göra området tillgängligt för allmänheten. Reservatet är också ett Natura 2000-område, ett naturskydd inom EU.

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

För att skydda Svalgarns naturreservat är det förbjudet att:

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor t ex genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller att bortta vedlevande svampar

störa djurlivet (t ex genom att klättra i träd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)

medföra hund eller katt som inte är kopplad

tälta

göra upp öppen eld

sätta upp tavlor, plakat, affischer, skyltar och liknande

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Broknapparnas naturreservat består av fyra öar som du når med egen båt. Det är Lindholmen, Rönnskär och de två Broknapparna. Öarna med sina speciella naturvärden ligger i Mälaren cirka fem kilometer sydväst om Kungsängen.

Ädelskog och fågelliv

På öarna i Broknapparnas naturreservat hittar du kala bergspartier med karga tallbestånd och ädellövskog med rik lundflora. På Rönnskär finns en ovanlig blomflugeart som främst hittas i gammal skog.

Öarna har stor betydelse för fågellivet. Fiskgjuse och ett femtiotal fisktärnor häckar regelbundet här. Visa hänsyn till fågellivet när du besöker öarna.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

I Broknapparnas naturreservat är det förbjudet att:

förstöra eller skada naturföremål eller ytor genom att borra, rista, spränga eller måla

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrig genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar

störa djurlivet (t ex genom att klättra i träd, fånga eller döda djur, fåglar, kräl- och groddjur)

ha hund eller katt som inte är kopplad

tälta mer än två dygn i följd på samma plats

förankra båt vid samma strand längre än två dygn

göra upp öppen eld

sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Lilla Ullfjärden är en unik vik i Mälaren knappt 10 kilometer nordväst om Bro. Runt viken hittar du vackra landskap med skyddsvärd flora och fauna. Området är ett så kallat landskapsskyddsområde. Det ges med stöd av miljöbalken till kulturhistoriskt värdefulla platser - parker, trägårdar etc.

Sällsynta arter från istiden

Lilla Ullfjärden är en vik i Mälaren med sällsynta kräftdjur och alger som har levt kvar sedan den senaste nedisningen, så kallade istidsrelikter. Runt viken finns ett mycket vackert landskap som präglas av en förkastningsbrant i väster och Uppsalaåsen på Håbosidan.

Flygbilder och karta

För att skydda naturreservatet Lilla Ullfjärden är det förbjudet att:

köra bil eller annat motordrivet fordon utanför anvisade vägar

parkera annat än på anvisade platser

ställa upp din husvagn/husbil eller tälta mer än två dygn på samma ställe

göra upp eld utanför iordningställda eldningsplatser – kontrollera alltid först om eldningsförbud råder!

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar samt gullvivor och liljekonvalj

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla dig i närheten av fågelbon), samla, fånga eller döda djur, fåglar, grodor och insekter.

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

sätta upp affischer, skyltar och planscher eller snitsla spår och sätta upp orienteringskontroller

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är ett välbesökt område nära Kungsängen med fina skogar, jordbruksmark och badplats. I naturreservatet hittar du Lillsjön och Örnässjön.

Svamp, bär och vilda orkidéer

Lillsjön-Örnässjöns naturreservat har bildats för att bevara de speciella växter och djur som finns här. Lättillgängliga naturmiljöer med skogar, odlingsmarker och vattenmiljöer gör området till en naturlig träffpunkt för många.

Det finns rikligt med bär och svamp att plocka i skogarna. I Örnäslunden växer olika orkidéer och den sällsynta gentianan.

Flygbilder, karta och Länsstyrelsens information

För att skydda Lillsjön-Örnässjöns naturreservat är det förbjudet att:

köra bil eller annat motordrivet fordon utanför anvisade vägar

parkera annat än på anvisade platser

ställa upp din husvagn/husbil eller tälta mer än två dygn på samma ställe

göra upp eld utanför iordningställda eldningsplatser – kontrollera alltid först om eldningsförbud råder!

medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat

gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor, lavar samt gullvivor och liljekonvalj

förstöra eller skada fasta naturföremål och ytor genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller liknande

störa djurlivet (t ex genom att uppehålla dig i närheten av fågelbon), samla, fånga eller döda djur, fåglar, grodor och insekter.

rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden

sätta upp affischer, skyltar och planscher eller snitsla spår och sätta upp orienteringskontroller

Fiske i Lillsjön och Örnässjön

Att meta – alltså att fiska med mask, flöte och toppknuten lina – är tillåtet i Lillsjön och Örnässjön från de stränder som kommunen äger.

För fiske med andra redskap krävs fiskekort alternativt medlemskap i Bro Sportfiskeklubb eller Kungsängens Sportfiskeklubb (KSFK).

Bad och frisbeegolf

Vid Lillsjöns välordnade badplats kan du bada, fiska, grilla, övernatta i ett vindskydd eller springa i motionsspåret. Här finns ett tillgänglighetsanpassat grillhus och en 18-håls discgolfbana där Brunna Frisbeeklubb tränar och anordnar tävlingar. I discgolf kastar du en disc eller frisbee i kedjekorgar.

Vill du veta om du kan bada vid Lillsjöns badplats? På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats kan du hålla ett öga på vattenkvaliteten under hela badsäsongen.

 

Du kan ladda ner vår karta över naturreservaten och en broschyr över Upplands-Broleden som pdf. Pappersversioner av kartorna finns också på kommunhuset i Kungsängen och Brohuset i Bro.

Utanför naturreservaten får du elda om du är försiktig så att elden inte riskerar att sprida sig och skada mark, djur och växter. Innan du ger dig ut i naturen, kontrollera alltid hur brandrisken ser ut dit du ska.

Information om eldningsförbud hittar du under Viktiga meddelanden.

Tack vare allemansrätten har vi alla möjlighet att vistas i skog och mark. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i naturreservat.

Tack vare den unika allemansrätten har vi alla fantastiska möjligheter att ströva fritt i naturen. Förutsättningen för allemansrätten är allemansskyldigheten – att vi visar hänsyn till växtlighet, djurliv och människor. Tänk på att det är särskilda regler som gäller i våra naturreservat.

Håll hunden under uppsikt

Skogens alla invånare, både människor och djur har rätt till lugn och ro. Har du hunden med dig måste du ha den under uppsikt. Under perioden 1 mars–20 augusti, då skogens djur tar hand om sina ungar, bör du ha din hund kopplad.

I naturreservat gäller särskilda regler.

Inte störa, inte förstöra – filmer om allemansrätten

I filmerna från Naturvårdsverket får du en bra överblick om vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten, så funkar den i skogen.

Allemansrätten, så funkar den vid vattnet.

Allemansrätten, så funkar den vid odlad mark och hagar.