Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.)

Detaljplaneläggning av Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.) syftar till att möjliggöra utveckling av bostadsbebyggelse, flerbostadshus (tre våningar och vindsvåning) med sammanlagt cirka 100 bostäder. Exploateringen ska ta hänsyn till områdets kulturmiljövärden och inriktas på att skapa de bästa förutsättningarna för en möjlig framtida utveckling och upprustning av området kring Härneviskolan såväl som Sätrabäcken.

Ingen innehållsförteckning finns

Karta med planområdet markerat med röd-streckad linje

Planområdet markerat med röd-streckad linje

Planområdets läge i Bro markerat med röd ifylld cirkel

Planområdets läge i Bro

Det här händer nu

Detaljplanen var ute på samråd 27 november - 18 december 2019.
Nu sammanställer vi de synpunkter som kommit in och bearbetar förslaget. Synpunkterna kommer att besvaras i en samrådsredogörelse som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen. Då kommer också ett nytt tillfälle att tycka till om förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar här.

Är du nöjd med informationen på sidan?