Uppdaterad 12 maj 2023
Skriv ut

Brogård (delar av Brogård 1:88)

Förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för Brogård (delar av Brogård 1:88).

Planområdet utgörs av olika delar i eller i direkt anslutning till det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof.

I samband med att detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta bestämdes aldrig exakt. Nu görs ändringar i planen för att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och naturreservatet. Förvaltningsrätten har konstaterat att delar av banan är byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även denna del av planen föreslås ändras.

Utöver dessa förändringar föreslås ett antal justeringar för att ge förutsättningar att bygga ut en konferensanläggning som har byggrätt i gällande plan men där placering och omfattning föreslås justeras.

Karta över Brogård

Det här händer nu

Detaljplanen var på granskning under januari-februari 2022. Synpunkterna kommer att besvaras i en granskningsutlåtande som görs tillgänglig i nästa skede av planprocessen.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?