Uppdaterad 26 mars 2024
Skriv ut

Delta i en upphandling

Är du intresserad av att veta hur Upplands-Bro kommun arbetar med upphandlingar? Här kan du läsa mer om kommunens upphandlingsprocess.

Så här startar en upphandling

En upphandling börjar alltid med ett behov av en vara eller en tjänst. Ibland kan det kan behovet vara nytt, men det kan också vara så att ett ramavtal är på väg att löpa ut och därför behöver ersättas med ett nytt avtal.

På Upphandlingsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om upphandling, och de lagar och regler som styr upphandlingsprocessen.

Delta i en upphandling

 • 1

  Hämta upphandlingsdokumentet

 • 2

  Lämna anbud

 • 3

  När anbudstiden löpt ut

 • 4

  Tilldelningsbeslut

 • 5

  Avtal tecknas

1

Hämta upphandlingsdokument

När vi annonserat en upphandling hittar du alla upphandlingsdokument via upphandlingssystemet Kommersannons.

Får du tag på upphandlingsdokumentet på annat sätt, är det viktigt att du registrerar dig för att inte missa eventuella kompletteringar, förtydliganden och svar på frågor som skickas ut till registrerade intressenter under anbudstiden.

2

Lämna anbud

Läs noga igenom kraven om hur anbud ska lämnas. Om upphandlingen annonserats krävs att ditt anbud ska lämnas elektroniskt via Kommersannons. Ett tips är att du loggar in en tid före anbudslämnandet, för att bekanta dig med systemet.

Under hela upphandlingsprocessen, fram till dess att tilldelningsbeslutet är fattat, råder absolut sekretess om allt som rör upphandlingen.

När upphandlingen är avslutad upphör den absoluta sekretessen och samtliga handlingar blir – i de allra flesta fall – offentliga.

Om kommunen väljer att inte lämna ut handlingar ska det framgå varför i ett skriftligt beslut. Beslutet ska också innehålla hänvisningar till hur man kan överklaga beslutet.

3

När anbudstiden löpt ut

När anbudstiden har löpt ut öppnas samtliga inkomna anbud. Öppningen, som sker under absolut sekretess, protokollförs och innan beslut fattas om att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal kontrolleras att alla formella krav uppfylls. Anbuden prövas och utvärderas strikt utifrån vad som angetts i upphandlingsdokumenten.

4

Tilldelningsbeslut

När beslut om vilken leverantör som får anbudet är fattat ska samtliga anbudsgivare underrättas om tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet ska innehålla information om vem eller vilka som ska tilldelas kontrakt eller ramavtal samt skälen för beslutet. Där ska även anges under vilken tidsrymd den så kallade avtalsspärren gäller.

Vid direktupphandling gäller ett annat förfaringssätt när beslut meddelas.

Alla anbudsgivare informeras om vem som tilldelats kontraktet. Därefter råder avtalsspärr under minst tio dagar. Under avtalsspärren har anbudsgivare möjlighet att ansöka om överprövning av beslutet i en allmän förvaltningsdomstol. I vår kommun är det förvaltningsrätten i Stockholm som anbudsgivare vänder sig till. 

Informationen om avtalsspärr och överprövning finns med i tilldelningsbeslutet så att du som anbudsgivare kan tillvarata din rätt att ansöka om prövning.

Även i de fall en upphandling avbryts ska samtliga anbudsgivare meddelas.

Vid direktupphandling och förnyad konkurrensutsättning (FKU) finns inget krav på avtalsspärr, men Upplands-Bro kommun tillämpar i regel en avtalsspärr om 10 dagar även för direktupphandlingar och FKU:er.

Om du som anbudsgivare är missnöjd med kommunens upphandlingsbeslut kan du ansöka om överprövning i förvaltningsrätten.

5

Avtal tecknas

När avtalsspärren löpt ut tecknas avtal med den eller de leverantörer som tilldelats kontraktet.

Är du nöjd med informationen på sidan?