Uppdaterad 26 september 2022
Skriv ut

Kommunfakta

För dig som vill få fakta och siffror om Upplands-Bro kommun, till exempel om befolkning, kommunalskatt och arbetsmarknad. Här finns även information om våra planer, reglementen och budget.

I hjärtat av Mälardalen ligger Upplands-Bro, en av regionens mest natursköna kommuner. Här bor drygt 31 000 invånare, här finns 13 mil stränder och en skärgård med närmare 50 öar. På en halvtimme kan du byta den fridfulla idyllen mot pulserande storstadsliv i centrala Stockholm.

Befolkning

 • Upplands-Bro fick 763 nya invånare under 2021. Totalt bodde 31 082 personer i kommunen vid årets slut.
 • Totalt flyttade 3 706 personer till Upplands-Bro under förra året. Samtidigt flyttade 3 085 personer från kommunen, det gav ett överskott på 621 personer.
 • Under 2021 föddes 391 barn och 206 personer avled i kommunen.
 • Medelåldern i Upplands-Bro var 2020 38,1 år, den femte lägsta i Sverige. Befolkningsökningen de senaste tre åren är 8,1 %, det är näst högst i Sverige.

Befolkningsprognos 2021 - 2040

Upplands-Bro växer så det knakar, och trenden förväntas hålla i sig.

 • Upplands-Bros befolkning uppgick till cirka 31 000 personer år 2021 och beräknas bli cirka 37 000 personer år 2040.
 • År 2020 var 33 procent i åldersgruppen 0–24 år, 52 procent 25-64 år samt 15 procent 65+.

År 2040 beräknas åldersgruppen 0–24 år vara 30 procent, de mellan 25 och 64 år fortsatt vara 52 procent samt 65+ 18 procent.

Areal

Upplands-Bro är en till ytan stor kommun, en av de större i Stockholm. Totalarealen är 325, 23 kvadratkilometer, varav 235,29 är landyta.

Kommunalskatt

Kommunalskatten i Upplands-Bro är 19,40 kr och den totala skatten är 31,48 kr 2022.

På Skatteverkets webbplats hittar du uppgifter om kommunalskatt. Välj inkomstår, Stockholms län och Upplands-Bro kommun.

Kommunens intäkter kommer till största delen av de skatter du betalar. Skatteintäkterna baseras på den skattesats som beslutas av kommunfullmäktige i november varje år.

Kommunen får också in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel avgifter för barnomsorg, bygglov och vatten och avlopp. Kommunen får också ett antal olika statsbidrag.

Pengarna som kommunen får in via skatter, avgifter och bidrag används för att finansiera kommunala välfärdstjänster, exempelvis förskola, skola, äldreomsorg och gator och vägar.

Näringsliv

I Upplands-Bro finns cirka 2 500 företag, bland annat inom besöksnäring, lantbruk, bygg och konstruktion, e-handel samt lager och logistik.

Det finns ca 10 000 arbetstillfällen i kommunen, varav 7 000 i privat sektor och ca 3 000 i offentlig sektor. Majoriteten är små- och enmansföretag.

Upplands-Bro kommun, 1 800 anställda

Försvarsmakten, 1 400 anställda

Zalando, 800 anställda

Coop Sverige, 700 anställda

Undrar du var det finns förskolor i kommunen, var våra lekplatser finns eller vill du veta var dina fastighetsgränser går? Allt det och mycket mer hittar du i kommunkartan.

Ingen innehållsförteckning finns

Historiska kartor

I våra historiska kartor kan du jämföra flygbilder över Upplands-Bro från förr och nu. Flygbilder finns från 1960 och framåt.

På flera centrala platser i Upplands-Bro finns ett offentligt WiFi-nät för kommunens invånare och besökare. Håll utkik efter nätverket WiFi4EU och koppla upp dig utan kostnad.

Ingen innehållsförteckning finns

Koppla upp dig

Här kan du koppla upp dig och surfa gratis.

 • Bro Centrum
 • Kungsängen Centrum
 • Bro IP
 • Kungsängens IP
 • I kommunens verksamhetslokaler

I Upplands-Bro kommun finns många dokument som påverkar hur kommunen ska utföra sina uppdrag. De styrande dokumenten finns i författningssamlingen. Det viktigaste är budgeten, som beslutas av kommunfullmäktige.

Författningssamling

I författningssamlingen finns de flesta av de bestämmelser som reglerar verksamheter och förhållanden i kommunen, exempelvis reglementen för nämnder, lokala föreskrifter och regler för olika taxor. Alla bestämmelser är antagna av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller av nämnderna.

Arbetsordningar

En arbetsordning är ett styrdokument, som ofta består av stadgar. Innehållet ska vara lättare att ändra och beskriver i detalj hur arbetet i organisationen går till. Ofta innehåller en arbetsordning hur beslutsrätt kan överlåtas och beskriver vem som ska fatta vilka beslut.

Reglementen

Reglementen beskriver nämndernas arbetsformer, varje nämnd ansvarar för sina reglementen och kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ansvarar för sina. Reglementet ska klargöra befogenhetsfördelning mellan de olika nämnderna och vara arbetsordning för nämnderna och deras utskott.

Bolagsordning och ägardirektiv

För kommunala bolag finns bolagsordning, ägardirektiv samt en övergripande bolagspolicy, som antagits av kommunfullmäktige.

En bolagsordning är ett aktiebolags regelverk. Tillsammans med lagstiftning ger den ramarna för verksamheten. Ägardirektivet gäller tillsammans med bolagspolicyn och fungerar som ett komplement till bolagsordningen. I ägardirektivet framgår ägarens förväntningar och krav på bolaget.

Budget

Budgeten är kommunens planering för kommande inkomster och utgifter. Kommunens budgetbeslut är det viktigaste, eftersom det ger ramarna för hela kommunens verksamheter. Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, då bedöms både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet.

Föreskrifter och allmänna bestämmelser

Lagen ger grunden för hur en kommuns organisation och verksamhetsformer ska se ut. Kommunerna har getts rätten att inom vissa områden utforma olika bestämmelser och föreskrifter, exempelvis lokala ordningsföreskrifter eller regler för tillåtelse att använda fyrverkerier.

Taxor och avgifter

Här kan du hitta alla avgifter och taxor för kommunens service och tjänster.

Delegation från styrelser och nämnder

Delegation betyder att man överlämnar beslutsrätt, att man låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. För att ett beslut ska kunna delegeras måste det finnas en delegeringsordning, den beskriver vilka typer av beslut den/de delegerade kan fatta självständigt.

Planer, policyer, program

Här finns en sammanställning av Upplands-Bro kommuns planer, policyer och program.

Riktlinjer, regler och strategier

Här finns en sammanställning av Upplands-Bro kommuns riktlinjer, regler och strategier.

Är du nöjd med informationen på sidan?