Uppdaterad 18 april 2024
Skriv ut

Elda rätt

Ved som sprakar och värmer är mysigt men eldar du på fel sätt kan det innebära stor brandfara. Dessutom påverkar röken våra luftrör och lungor, vilket gör att alla som eldar också måste vara noggranna med ventilationen.

Eldning inomhus i braskamin/eldstad

Vedeldning ökar i många småhusområden. För att behålla en god grannsämja och för att spara miljön, ska du som eldar med ved i panna eller kamin se till så att förbränningen blir så effektiv som möjligt.

Tänk på att vedpannan ska vara miljögodkänd. Försök att undvika eldning när vädret är sådant att röken har svårt att stiga uppåt och spridas.

Elda rätt inomhus

Elda med torr ved och inget annat i din vedeldade kamin, spis eller ugn. Att elda sopor, plast, målat eller impregnerat virke och liknande är inte tillåtet eftersom det ger utsläpp av giftiga ämnen.

Stapla vedträna luftigt. Ett smart sätt är att lägga ett par större vedträn underst och sedan ett par lager till som i en fyrkant. Se till så att vedträna i det översta lagret är lite mindre.

För att få bra fart på elden och minimera utsläppen är det bra att använda tändmedel. Antingen kan man använda braständare som till exempel briketter, tändpåsar eller fint huggna vedträn.

Placera tändmedlet under de översta vedträna. Även om det kan ta en liten stund för brasan att ta sig så är vinsterna med att tända i toppen många. Elden brinner jämnare och det blir mer värme per vedträ.

När elden tänds behövs rikligt med luft. Elda sedan med lagom lufttillförsel. Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.

Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och omgivningen.

Elda aldrig mer än tre kilo ved per timme i din eldstad och inte längre än fyra timmar åt gången.

Bygglov/bygganmälan krävs vid installation av braskamin

Vid installation av braskamin krävs bygganmälan eller bygglov.

Miljö- och hälsorisker

Eldning ger stora utsläpp av tjära, sot och andra miljö- och hälsoskadliga ämnen. Röken innehåller giftiga och retande ämnen som irriterar luftvägarna hos astmatiker, allergiker och andra känsliga personer. Även om du har en bra anläggning och eldar på rätt sätt kan det medföra störningar för omgivningen.

Om olägenheter uppstår för närboende på grund av utsläpp från vedeldning kan bygg- och miljönämnden besluta om eldningsförbud. Det gäller även om eldningsanordningen är miljö- och brandskyddsgodkänd eller om bygg- och miljönämnden tidigare godkänt installationen.

Om eldning i egen trädgård

Sverige har sedan 1 januari 2024 en ny avfallsförordning som innebär att det är förbjudet att elda trädgårdsavfall. Upplands-Bro kommun arbetar med att se över vad de nya reglerna avseende eldning innebär.

Eftersom bestämmelserna är så pass nya behöver du 2024 inte söka dispens för eldning under april. Eldning ska ske under uppsikt och utan att orsaka olägenhet för grannar.

Information på hemsidan kommer att uppdateras med vad som ska gälla för kommunen i fortsättningen.

För egen eldning av trädgårdsavfall gäller att det fortsättningsvis ska undvikas och i första hand komposteras eller lämnas till en återvinningscentral.

Så här eldar du på rätt sätt

Undvik att elda när det blåser.

Lämna aldrig elden utan uppsikt.

Du som tänder elden har ansvaret för att den blir släckt.

Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar.

Plast, målat eller impregnerat virke, halm, löv, gräs, spånskivor eller liknande material.

  • Kontrollera vilken brandriskprognos som råder i kommunen eller om det råder eldningsförbud.
  • Se till att det inte är några djur som byggt bo eller tagit skydd bland riset och grenarna du just ska tända.
  • Det är inte tillåtet att elda när det är mörkt eller vid stark vind.
  • Ha släckningsutrustning framme och möjlighet att ringa 112.

Ryker det in från någon annans eld? 

Om du blir störd av någon annans eld ska du först prata med den som eldar. Om eldandet fortsätter att störa kan du kontakta kommunen. För att vi ska kunna göra en bra bedömning behöver du beskriva:

  • vilka tillfällen som störningen sker.
  • vem som stör.
  • vilken tid störningen sker.
  • hur länge störningen pågår.
  • utetemperatur och vindriktning.

Kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?