Uppdaterad 15 februari 2023
Skriv ut

Kemikalier

Som företagare är det viktigt att du förvarar kemikalier på ett sådant sätt att de inte riskerar att läcka ut och orsaka skador på miljön och på människors hälsa. Här kan du läsa om kemikaliehanteringen i Upplands-Bro.

Kemikalier måste vara tydligt märkta

Flytande kemikalier ska alltid märkas med innehållsförteckning och farosymbol. Dessutom ska säkerhetsdatablad för varje kemikalie förvaras så att alla anställda i verksamheten snabbt kan skaffa sig information. Exempelvis om ett läckage uppstår eller någon kommit i kontakt med ämnet via huden, ögonen eller luftvägarna.

Regeln om säkerhetsdatablad gäller både när kemikalien är oförbrukad och när den har blivit ett avfall.

Om läckage inträffar

  • Om läckage av kemikalier uppstår ska kommunens bygg- och miljöavdelning omedelbart kontaktas.
  • Spill ska saneras omedelbart. Absorptionsmedel och kärl för uppsamling av använt material ska därför finnas nära tillgängligt.
  • Om läckaget når dagvattnet eller kommunalt avlopp, kontakta Brandkåren Attunda.
  • Om läckaget når marken ska marken saneras i samråd med bygg-och miljönämnden. En anmälan om efterbehandling av förorenat område eller anläggning behöver upprättas.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

Utomhusförvaring av kemikalieprodukter

Kemiska produkter och farligt avfall som lagras utomhus ska förvaras inom regnskyddad invallning. Invallningen får inte vara försedd med tappventil, utan ska tömmas genom pumpning. Kemikalierna ska också placeras så att de är skyddade från påkörning.

Inomhusförvaring av kemikalieprodukter

Inomhus ska kemiska produkter förvaras i utrymmen som saknar avlopp. Alternativt ska behållarna, fat eller cisterner, stå invallade. Befintliga avlopp kan pluggas eller kragas.

Invallning av kemikalieförvaring

En invallning ska rymma den mängd vätska som finns i det största kärlet, plus tio procent av den totala volymen som förvaras inom invallningen. Som alternativ till invallning kan cisterner vara dubbelmantlade.

Ventiler och slangar på tanken ska vara placerade så att eventuellt spill hamnar innanför invallningen eller på spillplåt. Pistolhandtag ska vara inlåsta för att förhindra att obehöriga hanterar tanken. Vid kortare uppställning är det acceptabelt att dubbelmantlade cisterner placeras på asfalt som hårdgjord yta, annars krävs betong.

Kontakta oss

I Upplands-Bro är det bygg- och miljönämnden som ansvarar för tillsyn och kontroll av kemikaliehanteringen inom kommunen. Har du frågor är du välkommen att kontakta bygg- och miljönämnden via kontaktcenter.

Bygg- och miljönämnden via kontaktcenter

Är du nöjd med informationen på sidan?