Uppdaterad 09 november 2022
Skriv ut

Tammsvik (Brunnsvik 1:4)

Vid Tammsvik undersöks hur området kan utvecklas framöver. Här föreslås 220 bostäder byggas och viss service utvecklas. Kanske kan också den befintliga konferensanläggningen utvecklas med en SPA-del och anpassas för att möta fler besökare?

Illustration över området

Illustration: Credentia

Ingen innehållsförteckning finns

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i maj 2020 om planuppdrag. En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas.

Detaljplanen ska pröva möjligheten att utveckla konferensanläggningen Happy Tammsvik till ett sjudagars destinationshotell med spaverksamhet. Det finns även önskemål om att utveckla fastigheten med bostadsbebyggelse och viss samhällsservice. Det föreslås cirka 220 stycken bostäder, fördelat på småhus och trygghetsboende, med ekobykaraktär.

Detaljplanens läge på kartan markerat i blått

Detaljplanens läge på kartan

Det här händer nu

Nästa steg blir att ta fram underlag inför ett kommande samråd. Då blir det möjligt att inkomma med synpunkter på förslaget.

Ta del av planhandlingar och utredningar längre ned på sidan.

Är du nöjd med informationen på sidan?